وکیل قرارداد در بندرعباس

وکیل قرارداد در بندرعباس

وکیل و مشاور حقوقی بندرعباس

قرارداد حمل و نقل

* مطابق ماده ۳۷۷ قانون تجارت :
متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می گیرد. “وکیل پایه یک دادگستری در بندرعباس”

قرارداد حمل و نقل: قراردادی که به موجب آن شخصی که متصدی حمل و نقل نام‌دارد متعهد که در قبال مبلغی شخصی یا شیء را از طریق معینی از یک نقطه به نقطه دیگر حمل نماید. “وکیل حقوقی در بندرعباس”

* متصدی حمل و نقل :شخصی که در مقابل دریافت اجرت حمل اشیا را به عهده می گیرد.
نکته در ماده ٣٧٧ در تعریف متصدی حمل و نقل اشخاص را نادیده گرفته و این به معنی خروج اشخاص از شمول ماده ۳۷۷ نیست.

* وقتی که متصدی حمل و نقل خود اقدام به حمله نکرده بلکه آن را به راننده دیگر که مباشر حمل است واگذار کرده باشد و راننده باعث تلف محمولات شود:
هم متصدی و هم راننده مسئول کل خسارات است و مسئولیت تضامنی دارند.
١- متصدی از جهت قرارداد حمل و نقل مطابق قانون تجارت مسئول است و مسئولیت قراردادی دارد. “وکیل پایه یک دادگستری بندرعباس”
٢- راننده از باب اتلاف و تسبیب و قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مسئول می باشد و ضمان قهری دارد. “بهترین وکیل در بندرعباس”

در صورتی که صاحب کالا برای جبران خسارت به متصدی حمل و نقل رجوع نماید و متصدی جبران خسارت کند، متصدی می تواند به راننده مباشر مراجعه کند ولی عکس آن صادق نیست. “وکیل خوب در بندرعباس”

* مسئولیت متصدی حمل و نقل:
قاعده >متصدی حمل و نقل مسئول تلف شدن یا گم شدن یا نقص یا تأخیر در حمل و نقل کالا است مگر اینکه بتواند موارد زیر که موارد معافیت از مسئولیت است را ثابت نماید.

* موارد معافیت از مسئولیت:
١- خسارت ناشی از جنس کالا باشد.
٢- خسارت ناشی از تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه.
٣- خسارت ناشی از تعلیمات ارسال کننده یا مرسل الیه.
۴- خسارت ناشی از حوادثی باشد که هیچ متصدی مواظبی نتواند از آن جلوگیری کند(فورس ماژور).

* قرارداد تجارت در قانون تجارت و قانون مدنی:
از آنجایی که قانون تجارت قانون خاص و لاحق و قانون مدنی قانون عام و سابق می باشد بنابراین قانون تجارت در رابطه با قرارداد حمل و نقل بر احراز تاجر بودن حمل کننده است و سایر قراردادها حمل و نقل مشمول مقررات آن قانون مدنی می باشد. “بهترین وکیل در بندرعباس”

* مسئولیت متصدی حمل و نقل: مسئولیت قراردادی است نه قهری و تعهد او تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله.

* تاثیر تلف محموله در قرارداد حمل و نقل :
اگر محموله تلف شود قرارداد حمل و نقل خود به خود منفسخ می‌شود ( چون اجرای قرارداد که عبارت است از حمل محموله غیرممکن می‌شود) .