وکیل فسخ قرارداد در بندرعباس

وکیل فسخ قرارداد در بندرعباس

راههای فسخ و انحلال قراردادها و عقود، وکیل قرارداد
فسخ یکی از راههای انحلال قرارداد است. فسخ می تواند دلیل قانونی داشته باشد یا قراردادی. با این توضیح که گاهی اوقات قانون اجازه ی فسخ و انحلال قرارداد را به یکی از طرفین می دهد و گاهی اوقات نیز شرح مندرج در قرارداد این حق را اعطا می کند. به دلیل پیچیدگی قرارداد و قواعد حاکم بر آن ضروری است قبل از انعقاد قرارداد با وکیل متخصص قرارداد مشاوره نمایید.

روشهای فسخ و انحلال و پایان قرارداد
فسخ یکی از راههای انحلال قرارداد است. فسخ می تواند دلیل قانونی داشته باشد یا قراردادی. با این توضیح که گاهی اوقات قانون اجازه ی فسخ و انحلال قرارداد را به یکی از طرفین می دهد و گاهی اوقات نیز شرح مندرج در قرارداد این حق را اعطا می کند. به دلیل پیچیدگی قرارداد و قواعد حاکم بر آن ضروری است قبل از انعقاد قرارداد با وکیل متخصص قرارداد مشاوره نمایید.

پس در واقع سه راه فسخ قرارداد وجود دارد
فسخ به دلایل قانونی مثل خیار تدلیس، خیار مجلس و خیار تأخیر ثمن
فسخ به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد مثل اینکه ضمن عقد شرط شده باشد که مورد معامله صفت خاصی را داشته باشد ولی هنگام تحویل مشخص شود که آن ویژگی موجود نیست. یا اینکه انجام کار یا فعل خاصی در قرارداد شرط شده باشد که طرف از انجام آن امتناع نماید.
فسخ به جهت اعمال حق فسخ مندرج در قرارداد مثل این که به یکی طرفین معامله یا هر دو این اختیارداده شود که تا مدت مشخصی حق انحلال و فسخ قرارداد داشته باشند.

تماس با وکیل بندرعباس