وکیل قراردادهای تجاری در بندرعباس

وکیل قراردادهای تجاری در بندرعباس

اصول و نحوه تنظیم قرارداد چگونه است؟

 

وکیل قراردادهای تجاری در بندرعباس
تنظیم قرارداد، بسته به ماهیت شخصیت طرفین (حقیقی یا حقوقی) نوع طرفین (دولتی یا خصوصی یا شخص دارای تابعیت غیرایرانی) و همچنین موضوع قرارداد می‌تواند تابع شرایط و عوامل خاص باشد که هرکدام نیازمند بررسی و اخذ مشورت از وکیل قراردادها متخصص می باشد؛ با این وصف رعایت موارد زیر برای هر قراردادی ضروری است و سایر شرایط بسته به مواردی که ذکر شد باید رعایت شود و در صورت لزوم درج شود.

1. ترجیحاً مذاکرات انجام شده پیش از قرارداد به شیوه مکتوب انجام شود و یا در سندی مکتوب درج شود و به تایید هر دو طرف برسد.

2. عوضین قرارداد به طور مشخص ذکر شود. عوضین آن کالا یا خدمات یا اموال فکری می‌باشد که طرفین ارائه آن را به یکدیگر برعهده می‌گیرند. به این ترتیب یک طرف متعهد می‌شود که کالا یا خدماتی را در مقابل دریافت کالا یا خدمات یا وجه مالی به طرف مقابل ارائه دهد.

3. شروط قراردادی مورد توافق تصریح شود. شروط قراردادی جهت افزایش مطلوبیت قراردادی برای طرفین درج می شود. شروط قراردادی برای این تعبیه می‌شود که تعهداتی علاوه ارائه عوضین بر عهده طرفین قرارگیرد که این تعهدات اجرای تعهدات اصلی را تسهیل و یا مطلوب سازد. شروط قراردادی اگر در قرارداد به نحوی معتبر تصریح شوند قابلیت اجرا و الزام خواهند داشت، بنابراین بهتر است در تنظیم آن دقت لازم به عمل آید چرا که بخش عمده ای از پیچیدگی‌های اجرای قرارداد و اختتام آن در این بخش منعکس می‌شود.

4. به طور کلی بهتر است شرطی تحت عنوان عدم افشای اطلاعات تجاری و مالی درج شود؛ تا طرف مقابل نتواند حین یا پس از اختتام مدت قرارداد اطلاعاتی را که در ارتباط با اجرای قرارداد از طرف مقابل کسب کرده است، افشا سازد و در صورت افشا مکلف به جبران خسارت ناشی از آن باشد.

5. ضروری است برای هر قرارداد زمان شروع و موعد اختتام درج شود. بدیهی است می‌توان ضمن تعیین موعد اختتام، شرایطی برای تمدید آن در نظر گرفت اما نباید موعد خاتمه قرارداد را مسکوت گذاشت. همچنین لازم است که تشریفات اختتام قرارداد هم تصریح شود تا طرفین در یک فرآیند مشخص قرارداد را خاتمه دهند.

6. قرارداد و مفاد آن مبتنی بر قوانین موضوعه باشد که بر قرارداد حاکم است، چرا که در غیراینصورت ممکن است قابلیت اجرا و ماهیت الزام آور قرارداد مخدوش شود. بدیهی است صرف اشاره به شماره مواد و نام قوانین چنین شرطی را محقق نمی سازد و برای اطمینان از رعایت بند فوق اخذ مشورت از حقوقدانان مسلط ضروری است.

7. مشخص شود که طرفین رضایت خود را برای انعقاد قرارداد در چه قالبی اعلام خواهند کرد و مسئولیت عدم اعلام رضایت در زمان مناسب و به وسیله مناسب  تعیین شود.

8. بهتر است برای افزایش کارآمدی قرارداد برای مواعد اجرای قرارداد ضمانت اجرا درج شود، به این معنی اگر یک طرف قرارداد تا موعد مقرر در قرارداد تعهدی از تعهدات خود را انجام نداد موظف به جبران خسارت به مبلغ تعیین شده در قرارداد خواهد بود.

9. عدم اجرای قراردادی که به نحو الزام آوری منعقد شده باشد بهرحال از لحاظ قانونی مواجه با ضمانت اجراست و می توان از طریق دادگاه الزام تعهد را درخواست نمود یا پرداخت خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد را مطالبه نمود. اما الزام تعهد همواره عملاً میسر نمی‌باشد، همچنین ممکن است خسارت تقویمی توسط دادگاه کافی نباشد. در نتیجه برای تضمین اجرای قرارداد بهتر است ضمانت اجرایی برای عدم انجام تعهد در متن قرارداد گنجانده شود تا به عنوان امری بازدارنده مانع سرپیچی از اجرای تعهد شود و در صورت سرپیچی از قرارداد، مطالبه آن خسارات وارده را به نحوی موثر جبران کند.

10. بهتر است علاوه بر تعیین ضمانت اجرا، سازوکاری برای حل اختلافات احتمالی ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد در نظر گرفته می شود؛ این سازوکارها می تواند داوری یا مشابه آن باشد.

وکیل در شهر بندرعباس

معرفی انواع دعاوی
معرفی انواع دعاوی

 

معرفی انواع دعاوی حقوقی و مالی، کیفری، خانوادگی، ثبتی، ملکی و …

 

انواع دعاوی حقوقی و مالی شامل :

 

دعاوی امور ملکی ، انحصار وراثت ، چک ، سفته ، تقسیم ترکه ، امور ثبتی ، ثبت شرکتها، مطالبه وجه ، الزام به تنظیم سند ، خلع ید ، دعاوی مالک و مستاجر ، تخلیه ، دعاوی شهرداری ، دعاوی مربوط به مشارکت در ساخت ، ابطال قرارداد عادی انتقال ملک ، مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت و شهرداری ، الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت ، دعاوی افراز ، تقسیم و فروش املاک مشاعی.

 

انواع دعاوی کیفری شامل :

 

دعاوی جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، چک و فروش مال غیر ، ترک انفاق ، دیه، قتل ، سرقت ، تهدید ، توهین ، رابطه نامشروع ، جرایم پزشکی ، تصرف عدوانی ، معامله ربوی ، جرائم مربوط به فضای مجازی ، مزاحمت ، ممانعت از حق.

 

انواع دعاوی خانواده شامل :

 

دعاوی طلاق ، طلاق توافقی ، مهریه ، نفقه ، اعسار ، تقسیط مهریه ، تمکین ، حضانت ، فسخ نکاح.

 

سایر دعاوی شامل :

 

دعاوی مربوط به مراجع حل اختلاف و کمیسیونهای مختلف از قبیل هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، هیات های تشخیص ، مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، هیات حل اختلاف مالیاتی ، سازمان تعزیرات حکومتی ، کمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری ، اجرای ثبت ، دعاوی مربوط به دیوان عدالت ادارای.

 

معرفی انواع دعاوی

 

دعاوی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته : حقوقی و کیفری یا جزایی و مدنی تقسیم می شوند . تفاوت اصلی و اساسی در این دسته بندی به طرفین این دعاوی و هدف از این دعاوی مرتبط می شود . در دعاوی مدنی طرفین عموما” دو شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی هستند و هدف از طرح دعوی در دادگاههای حقوقی ، احقاق حق و یا به عبارتی ، رسیدن به خواسته است در حالیکه ، طرفین دادگاههای کیفری عموما” ، یک فرد (حقیقی یا حقوقی ) به عنوان متهم و نماینده مردم به عنوان دادستان قرار دارد و هرچند به جریان افتادن بسیاری از دعاوی کیفری منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی است ولی در اکثر موارد پس از طرح شکایت رسیدگی و پیگیری دعاوی کیفری با گذشت شاکی خصوصی متوقف نخواهد شد و رسیدگی ادامه پیدا می کند . تفاوت دیگر میان دادگاههای حقوقی و کیفری هدف نهای و غایت طرح دعوی در هرکدام از این دعاوی است . همان طور که گفته شد طرح دعوی در دادگاههای حقوقی عموما” با هدف رسیدن به (( خواسته )) طرح می شود ، در حالیکه هدف و غایت از طرح دعوی در دادگاههای کیفری تنبیه مجرم و گاهی تشفی خاطر مجنی علیه و یا خانواده وی می باشد . با پیشرفت علوم قضایی و به تدریج دعاوی دیگری نیز در زیر مجموعه دعاوی حقوقی و مدنی شکل گرفتند که خود این دعاوی به دو دسته دعاوی اختصاصی و دعاوی تخصصی تقسیم می شوند . دعاوی اختصاصی ، با توجه به طرفین دعوی و دعاوی تخصصی با توجه به ماهیت دعوی شکل گرفتند . از جمله دعاوی اختصاصی می توان از دادگاههای رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و دادگاههای ویژه روحانیت در ایران نام برد .

معرفی انواع مراجع قضایی 

مراجع قضائی در معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاه‌ها و دادسراها می‌باشد اعم از دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می‌کنند و یا دادگاه‌های اختصاصی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده‌اند. مراجع قضائی در معنای خاص منحصرا محاکم دادگستری است بنابراین دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب و دیوان عدالت اداری و دادگاه انتظامی قضات و خلاصه تمامی سازمانها ارگانهای موجود در بطن قوه قضائیه جزء تشکیلات قضائی کشور در مفهوم خاص محسوب می‌شوند.

مراجع قضایی را می‌توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود:

‌أ. دادگاه‌های عمومی

محاکم عمومی دادگاه‌هایی است که حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند بجز آنچه را که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده است. دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در مراکز بخش‌ها، شهرستانها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل می‌شود. به موجب ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه 1381 در هر حوزه قضایی که، دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شود. دادگاه عمومی حقوقی تنها به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی تنها به امر کیفری رسیدگی می‌کنند. البته در موارد ضرورت دادگاه حقوقی به امور کیفری و دادگاه کیفری به امور حقوقی رسیدگی می‌کند. در این خصوص باید دانست که به موجب قانون معروف «تشکیل دادگاه خانواده» مصوب 8/5/1376 تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا از آن پس سایر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را نداشته باشد.

دادگاه‌های عمومی

1. دادگاه عمومی حقوقی؛ با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکم‌فرما است و تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس یا دادرس علی‌البدل انجام گردیده و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.

2. دادگاه عمومی جزایی؛ علاوه بر رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل با حضور قاضی دادسرا تشکیل می‌شود. قلمرو دادگاه‌های عمومی (حقوقی و کیفری) قسمتی از خاک ایران که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش یا شهرستان منطبق است.

3. دادگاه خانواده؛ با حضور یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. قضات دادگاه‌های خانواده باید متاهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند. هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل پس از مشاوره با مشاوران زن صادر می‌شود.

4. دادگاه اطفال؛ در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با وجود این به جرایم اشخاص بالغِ کمتر از 18 سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.

5. دادگاه کیفری استان؛ به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 20 ق.ت.د.ع.ا. مصوب 28/7/1381 در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه کیفری استان اختصاص می‌یابد و تعداد شعب به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. این دادگاه برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب، یا حبس دائم باشد (که از پنج نفر رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه استان تشکیل می‌شود) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو باشد و همچنین جرائم مطبوعاتی و سیاسی از سه نفر تشکیل می‌شود.

‌ب. محاکم و مراجع اختصاصی دادگستری

مراجع اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند بجز آنچه را که قانون رسیدگی به آن را به صراحت در صلاحیت این مراجع قرار داده است. آن مراجع عبارتند :

1) دادگاه‌های نظامی یک و دو؛

2) دادگاه انقلاب اسلامی؛

3) دادگاه انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات؛

4) دیوان عدالت اداری؛

در معیت دادگاه‌های نظامی یک و دو و انتظامی قضات به ترتیب دادسرای نظامی و دادسرای انتظامی قضات انجام وظیفه می‌کنند.

دادگاه نظامی

سازماندهی محاکم نظامی اغلب بر پایه این تفکر است که رسیدگی به جرایم نظامی و یا نظامیان ایجاب می‌نماید که قضات محاکم در این خصوص، دارای اطلاعات لازم بوده و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر نیز دادگاه‌های نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم زیر را عهده‌دار بوده و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می‌شود.

دادگاه انقلاب

این واحد قضایی بی‌درنگ پس از انقلاب اسلامی و با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (قدس سره) تاسیس و آغاز به کار کرد. این دادگاه از یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. دادگاه انقلاب در مراکز هر استان تشکیل می‌شود و به امری که بنابر قانون در صلاحیت آن است در محدوده‌ی قضایی همان استان رسیدگی می‌کند.

دادگاه انتظامی قضات

دادسرای انتظامی قضات در سال 1331 به موجب لایحه‌ی قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات، بنابر قانون اعطای اختیارات تاسیس شد. پیش از آن اداره‌ای به نام «اداره‌ی نظارت» عهده‌دار وظایف دادسرای انتظامی قضات بود. دادستان انتظامی در رأس دادسرای انتظامی قضات قرار دارد این دادسرا به تعداد لازم معاون و دادیار و کارمند اداری خواهد داشت. پایه‌ی دادستان انتظامی قضات کمتر از 10 نخواهد بود و باید دستکم دارای 45 سال سن و 20 سال پیشینه‌ی خدمت قضایی باشد و در دوره‌ی 10 ساله‌ی پایان خدمت، محکومیت انتظامی، از نوع چهار به بالا نداشته باشد.

دیوان عدالت اداری

در سال 1360 در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس گردید حدود اختیارات و نحوه‌ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. هر شعبه از دیوان از یک رئیس و عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. محل استقرار دیوان عدالت اداری در تهران است.

دادگاه ویژه روحانیت؛

دادگاه ویژه روحانیت یکی دیگر از مراجع اختصاصی دادگستری است؛ به موجب ماده 528 قانون آ.د.م. «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید. طبق اصول 5 و 57 قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه می‌باشد».

‌ج. دادگاه‌های تجدید نظر استان؛

این دادگاه در مرکز هر استان که مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار است تشکیل می‌گردد. هدف از تشکیل این دادگاه به منظور تجدید در آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستقر در حوزه آن استان است. جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی، رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد شد.

‌د. دیوان عالی کشور؛

دیوان عالی کشور در رأس همه‌ی دادگاه‌های کشور می‌باشد که به منظور نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسولیت‌هایی تشکیل شده که بنابر قانون، به آن واگذار شده است و در معیت آن دادسرای دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کند. دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه‌های نظامی یک و برخی از آرای دادگاه عمومی (در امور کیفری) و دادگاه انقلاب و نیز مرجع رسیدگی فرجامی از برخی از آرای دادگاه‌های عمومی در امور مدنی است.

معرفی نهاد وکالت و وکیل :

 

اما در کنار وجود طرفین یک دعوی ( متهم – سیستم قضایی ، خواهان – خوانده ) نهاد دیگری نیز برای کمک به طرفین برای طرح و  اثبات دعوی وجود داشته است که در متون حقوقی ایرانی – اسلامی به عنوان وکیل نامیده می شود. در حقیقت اولین کسانی که در تاریخ اقدام به طرح دعوی از جانب دیگری نموده اند طبقه سخنگویان دریونان باستان بودند ، وجود این افرادبر این مبنا توجیه می شده که افراد به طور مستقل نمی توانستند طرح دعوی نمایند و شخصی به عنوان دوست یا یک شهروند آتنی ، اقدام به طرح دعوی و دفاع از حقوق آنها می کرده است ، البته این فرایند با وکالت به معنای امروزی آن تفاوت بسیاری دارد و یکی از مهم ترین تفاوت های آن این مهم بوده است که سخنگویان دانش آموختگان حقوق یا مطالب قانونی نبودند وبه طور رسمی  حق دریافت مبلغی به عنوان حق الزحمه را نیز نداشتند که خود این امر منجر به سو استفاده و دریافت مبالغ کلان به صورت مخفیانه می شد ، در حقیقت حرفه وکالت دعاوی به عنوان یک حرفه با حق الزحمه مشخص ، در دوران امپراطور کلادیوس به وجود آمد و از آن زمان به بعد با گذشت قرن های متمادی به شکل یکی از کم هزینه ترین و مطمئن ترین راههای احقاق حق برای شهروندان درآمده است .

نهاد وکالت در حقوق ایران به عنوان یکی از عقود معین ، پس از مدون شدن فقه شیعه به وجود آمد ، که با این تعریف وکالت به معنای عام و وبه عنوان به عهده گرفتن کاری از سوی یکی از طرفین این عقد شناخته می شود . با الهام از این نهاد حقوقی – فقهی از سال 1287 رسما” وکالت به عنوان یک حرفه معرفی شده و در سالهای بعد با تلاش های مرحوم فروغی و مرحوم مدرس مدارج تحصیل مدرک وکالت و شرایط آن تدوین شد و تا به امروز با از سر گذراندن افت و خیزهای فراوان هم اکنون حرفه وکالت به عنوان یکی از حرف مرتبط با علم حقوق در جامعه ایران شناخته می شود.

وکالت در طرح دعاوی به معنای کمک جستن از افراد خبره و متخصص در طرح و پیگیری پرونده های قضایی است ، با ارجاع طرح و پیگیری وکالت در دعوی به یک وکیل دادگستری نه تنها امکان احقاق حق  در دعوی بسیار بیشتر می شود بلکه مراجعان با طی مسیر قانونی پیشبرد پرونده ها از افتادن در دام افراد سودجویی که با ادعای ارتباط با مقامات قضایی و کارمندان دادگستری در پی کلاه برداری از مردم می باشند ، جلوگیری می کنند .

 

به طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است:

 تقدیم دادخواست به دادگاه
باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد
ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی
جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف
انشاء رای (حکم – قرار )
واخواهی
تجدیدنظرخواهی
فرجام خواهی
اجرای حکم

وکیل آثار شرط قرارداد در بندرعباس وکیل آثار مسئولیت مدنی در بندرعباس وکیل آدم ربایی در بندرعباس وکیل آزادی مشروط در بندرعباس وکیل ابطال اجاره نامه در بندرعباس وکیل ابطال اجرائیه ثبتی در بندرعباس وکیل ابطال اجراییه در بندرعباس وکیل ابطال اظهارنامه تجارتی در بندرعباس وکیل ابطال پروانه حفر چاه در بندرعباس وکیل ابطال پروانه کسب در بندرعباس وکیل ابطال تصدیق علامت تجاری در بندرعباس وکیل ابطال تقسیم نامه در بندرعباس وکیل ابطال ثبت علامت تجاری در بندرعباس وکیل ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی در بندرعباس وکیل ابطال ثبت واقعه ازدواج در بندرعباس وکیل ابطال ثبت واقعه رجوع در بندرعباس وکیل ابطال ثبت واقعه طلاق در بندرعباس وکیل ابطال ثبت واقعه فوت در بندرعباس وکیل ابطال جواز ساختمانی در بندرعباس وکیل ابطال چك در بندرعباس وکیل ابطال رأی داوری در بندرعباس وکیل ابطال رأی داوری و شرط داوری در بندرعباس وکیل ابطال رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری در ساری وکیل ابطال سند در بندرعباس وکیل ابطال سند در وجه حامل در بندرعباس وکیل ابطال سند رسمی در بندرعباس وکیل ابطال سند مالكیت در بندرعباس وکیل ابطال سند مالكیت معارض در بندرعباس وکیل ابطال سهم الشرکه در بندرعباس وکیل ابطال شناسنامه در بندرعباس وکیل ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه در بوشهر وکیل ابطال صورتجلسه مجمع عمومی در بندرعباس وکیل ابطال صورتجلسه هیئت مدیره در بندرعباس وکیل ابطال ظهر نویسی چک در بندرعباس وکیل ابطال عملیات اجرایی ثبت در بندرعباس وکیل ابطال عملیات اجرایی در بندرعباس وکیل ابطال قبض آب و برق و… در بندرعباس وکیل ابطال قرارداد/ مبایعه نامه در بندرعباس وکیل ابطال گزارش اصلاحی در بندرعباس وکیل ابطال گواهی فوت در بندرعباس وکیل ابطال معامله در بندرعباس وکیل ابطال معامله فضولی در بندرعباس وکیل ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 در بندرعباس وکیل ابطال و اصلاح شناسنامه در بندرعباس وکیل ابطال و تنفیذ وصیت‏ نامه ها در بندرعباس وکیل ابطال واقعه فوت در بندرعباس وکیل ابطال ورقه اختراع در بندرعباس وکیل ابطال وصیت نامه در بندرعباس وکیل ابطال وقف نامه در بندرعباس وکیل ابطال وكالتنامه در بندرعباس وکیل اتباع بیگانه در بندرعباس وکیل اتحادیه‌ها وكمیسیونهای قانون نظام صنفی در ساری وکیل اثبات ابراء دین در بندرعباس وکیل اثبات اقاله در بندرعباس وکیل اثبات تابعیت در بندرعباس وکیل اثبات تولیت موقوفه در بندرعباس وکیل اثبات حریم ملک در بندرعباس وکیل اثبات حق ارتفاق / انتفاع در بندرعباس وکیل اثبات رجوع در بندرعباس وکیل اثبات زوجیت در بندرعباس وکیل اثبات سیادت یا حذف آن در بندرعباس وکیل اثبات شراکت در بندرعباس وکیل اثبات فروش/اثبات وقوع بيع در بندرعباس وکیل اثبات کفالت (تحت تکفل بودن) در بندرعباس وکیل اثبات کفالت در بندرعباس وکیل اثبات مالکیت در بندرعباس وکیل اثبات نسب در بندرعباس وکیل اثبات نسق زارعانه در بندرعباس وکیل اثبات و نفی نسب در بندرعباس وکیل اثبات وصیت تملیکی در بندرعباس وکیل اثبات وقفیت در بندرعباس وکیل اثبات وقوع طلاق در بندرعباس وکیل اجاره به شرط تملیک در بندرعباس وکیل اجاره در بندرعباس وکیل اجازه ازدواج (عدم استیذان از ولی) در ساری وکیل اجرای احكام كیفری در بندرعباس وکیل اجرای تعهد در قرارداد در بندرعباس وکیل اجرای ثبت در بندرعباس وکیل اجراییه ثبتی در بندرعباس وکیل احاله در بندرعباس وکیل احتساب سوابق بیمه در بندرعباس وکیل احتكار کالا در بندرعباس وکیل احكام واسنادلازم الاجراء كشورخارجی در ساری وکیل احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی در ساری وکیل اخاذی در بندرعباس وکیل اختلاس در بندرعباس وکیل اختلاف کارگر و کارفرما در بندرعباس وکیل اختلافات و اشتباهات ثبتی در بندرعباس وکیل اخذ کارت بازرگانی در بندرعباس وکیل اخراج ثلث در بندرعباس وکیل اخراج در بندرعباس وکیل اخلال در نظام اقتصادی كشور در بندرعباس وکیل اخلال در نظم عمومی در بندرعباس وکیل اخلال درنظم و آرامش عمومی در بندرعباس وکیل اداره کار در بندرعباس وکیل ادله اثبات دعوی در بندرعباس وکیل اراضی فاقد كاربری مسكونی در بندرعباس وکیل اراضی موات و ابطال اسناد ان در بندرعباس وکیل اراضی و مستحداث ساحلی در بندرعباس وکیل ارتشاء در بندرعباس وکیل ارث و میراث در بندرعباس وکیل ارث و وصیت در بندرعباس وکیل از كار افتادگی در بندرعباس وکیل ازدواج با بیگانگان در بندرعباس وکیل ازدواج مجدد در بندرعباس وکیل ازدواج موقت در بندرعباس وکیل استخدامی واداری در بندرعباس وکیل استرداد ثمن معامله در بندرعباس وکیل استرداد جهیزیه در بندرعباس وکیل استرداد سند در بندرعباس وکیل استرداد عاریه و امانت در بندرعباس وکیل استرداد لاشه اسناد تجاری در بندرعباس وکیل استرداد مال منقول در بندرعباس وکیل استرداد مال موهوبه در بندرعباس وکیل استرداد مبیع در بندرعباس وکیل استرداد مجرمین در بندرعباس وکیل استرداد وثیقه در بندرعباس وکیل استرداد ودیعه (رهن) در بندرعباس وکیل استعفاء در بندرعباس وکیل استفاده از سند مجعول در بندرعباس وکیل استیفاء دین از تركه در بندرعباس وکیل اسناد مالکیت معارض در بندرعباس وکیل اسناد و املاک در بندرعباس وکیل اسید پاشی در بندرعباس وکیل اشتغال اتباع بیگانه در بندرعباس وکیل اصل49واصل88قانون اساسی در بندرعباس وکیل اصلاح تاریخ فوت در بندرعباس وکیل اصلاح سند رسمی در بندرعباس وکیل اصلاح سوابق بیمه در بندرعباس وکیل اصلاح شناسنامه در بندرعباس وکیل اصلاح صورتمجلس تفکیکی در بندرعباس وکیل اصلاح گواهی انحصار وراثت در بندرعباس وکیل اصلاح و تفسیر و تکمیل رای در بندرعباس وکیل اظهارنامه ثبتی در بندرعباس وکیل اعاده اعتبار ورشكسته در بندرعباس وکیل اعاده دادرسی در بندرعباس وکیل اعاده دادرسی کیفری در بندرعباس وکیل اعاده وضع به حال سابق در بندرعباس وکیل اعاده ی دادرسی در بندرعباس وکیل اعتبار کارشناسی در بندرعباس وکیل اعتبار معاینه و تحقیق محلی در بندرعباس وکیل اعتبار موافقتنامه داوری در بندرعباس وکیل اعتراض به برگ تشخصیص مالیات در بندرعباس وکیل اعتراض به تحديد حدود در بندرعباس وکیل اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین در ساری وکیل اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در بندرعباس وکیل اعتراض به تملک در بندرعباس وکیل اعتراض به تولیت در بندرعباس وکیل اعتراض به ثبت ملک در بندرعباس وکیل اعتراض به حفر چاه در بندرعباس وکیل اعتراض به دستور تخلیه در بندرعباس وکیل اعتراض به رأی داور در بندرعباس وکیل اعتراض به راي هيات ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در ساری وکیل اعتراض به رای هیئت هفت نفره واگذاری اراضی در ساری وکیل اعتراض به ضبط وثیقه در بندرعباس وکیل اعتراض به ضبط وجه اکفاله در بندرعباس وکیل اعتراض به عملیات اجرایی در بندرعباس وکیل اعتراض به قرارتامین در بندرعباس وکیل اعتراض به گواهی حصر وراثت در بندرعباس وکیل اعتراض به نظر کارشناس در بندرعباس وکیل اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف در ساری وکیل اعتراض به واگذاری اراضی در اجرای طرح ها در ساری وکیل اعتراض ثالث در بندرعباس وکیل اعتراض ماده 40 ق ا حسبی در بندرعباس وکیل اعتراضات ثبتی در بندرعباس وکیل اعسار از پرداخت دیه در بندرعباس وکیل اعسار از پرداخت محكوم به در بندرعباس وکیل اعسار از پرداخت مهریه در بندرعباس وکیل اعسار در بندرعباس وکیل اعلام انفساخ معامله در بندرعباس وکیل اعلام بطلان قولنامه در بندرعباس وکیل اعلام تمکین در بندرعباس وکیل اعلام توقف در بندرعباس وکیل اعلام رضایت در بندرعباس وکیل اعلام صحت اخراج از شرکت در بندرعباس وکیل اعلام صحت اقاله در بندرعباس وکیل اعلام فسخ اجاره در بندرعباس وکیل اعلام نشوز در بندرعباس وکیل اعمال حق شفعه در بندرعباس وکیل افتراء در بندرعباس وکیل افراز ملک در بندرعباس وکیل افراز و تفکیک ملک در بندرعباس وکیل افزایش خواسته در بندرعباس وکیل افساد فی الارض در بندرعباس وکیل افشای اسرار در بندرعباس وکیل افشای سئوالات امتحانی در بندرعباس وکیل اقامت در بندرعباس وکیل اقدام علیه امنیت نظام در بندرعباس وکیل اقرار در بندرعباس وکیل الزام به اخذ پایان كار در بندرعباس وکیل الزام به اخذ پایان کار در بندرعباس وکیل الزام به اخذ صورتمجلس تفکيکي در بندرعباس وکیل الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی در بندرعباس وکیل الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت در ساری وکیل الزام به انتقال صلح سر قفلی در بندرعباس وکیل الزام به انجام تعمیرات اساسی در بندرعباس وکیل الزام به انجام تعهد در بندرعباس وکیل الزام به بذل مدت در بندرعباس وکیل الزام به پرداخت حق بیمه در بندرعباس وکیل الزام به تحويل ملك معوض یا قیمت روز در ساری وکیل الزام به تحویل عین اسناد و مدارک در ساری وکیل الزام به تحویل ملک در بندرعباس وکیل الزام به تحویل مورد اجاره در بندرعباس وکیل الزام به تعمیر ساختمان مشاعی در بندرعباس وکیل الزام به تعمیرات محل سرقفلی در بندرعباس وکیل الزام به تفکیک در بندرعباس وکیل الزام به تفکیک ملک در بندرعباس وکیل الزام به تكمیل مورد معامله در بندرعباس وکیل الزام به تمکین در بندرعباس وکیل الزام به تنظیم سند خودرو در بندرعباس وکیل الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن در ساری وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در بندرعباس وکیل الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی در ساری وکیل الزام به تنظیم سند رسمی کشتی در بندرعباس وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بندرعباس وکیل الزام به تنظیم سند سرقفلی در بندرعباس وکیل الزام به تهیه مسکن در بندرعباس وکیل الزام به ثبت اختراع در بندرعباس وکیل الزام به ثبت ازدواج در بندرعباس وکیل الزام به ثبت تقسیم نامه در بندرعباس وکیل الزام به ثبت علامت تجارتي در بندرعباس وکیل الزام به ثبت ولادت در بندرعباس وکیل الزام به رفع رطوبت در بندرعباس وکیل الزام به صدور پایان کار در بندرعباس وکیل الزام به صدور پروانه وکالت در بندرعباس وکیل الزام به صدور شناسنامه در بندرعباس وکیل الزام به فک رهن در بندرعباس وکیل الزام به مشارکت در تنقیه قنات در بندرعباس وکیل امارات قانونی وقضایی در بندرعباس وکیل امتناع از تحویل یا تحصیل طفل در بندرعباس وکیل املاك واراضی موقوفه در بندرعباس وکیل املاک در بندرعباس وکیل امور پولی و بانکی و ارزی در بندرعباس وکیل امور جزایی در بندرعباس وکیل امور حسبی در بندرعباس وکیل امور راجع به امین در بندرعباس وکیل امور مالیاتی در بندرعباس وکیل انتقال مال غیر در بندرعباس وکیل انجام تعهدات در بندرعباس وکیل انجمن های حمایت زندانیان در بندرعباس وکیل انحصار وراثت در بندرعباس وکیل انحلال شركت/موسسه در بندرعباس وکیل انکار زوجیت در بندرعباس وکیل ایراد امر مختومه در بندرعباس وکیل ایراد صدمات بدني در بندرعباس وکیل ایرادات و موانع رسیدگی در بندرعباس وکیل اینترپل در بندرعباس وکیل بازداشت غیر قانونی در بندرعباس وکیل بازداشت ملک ثبت شده در بندرعباس وکیل بازداشت ومزایده اموال در بندرعباس وکیل بازگشت به کار در بندرعباس وکیل بازنشستگی در بندرعباس وکیل بانکی در بندرعباس وکیل برای اجرا در بندرعباس وکیل برای اجرای احکام مدنی در بندرعباس وکیل برای مراحل دادرسی در بندرعباس وکیل بطلان و فسخ نکاح در بندرعباس وکیل بورس در بندرعباس وکیل بورس و اوراق بهادار در بندرعباس وکیل بیع در بندرعباس وکیل بیمه آتش سوزی در بندرعباس وکیل بیمه بازنشستگی در بندرعباس وکیل بیمه بیكاری در بندرعباس وکیل بیمه حمل و نقل در بندرعباس وکیل بیمه حوادث در بندرعباس وکیل بیمه خدمات در مانی در بندرعباس وکیل بیمه خودرو در بندرعباس وکیل بیمه در بندرعباس وکیل بیمه سرنشین در بندرعباس وکیل بیمه شخص ثالث در بندرعباس وکیل بیمه عمر در بندرعباس وکیل بیمه محصولات در بندرعباس وکیل بیمه مسئولیت در بندرعباس وکیل بیمه مهندسی در بندرعباس وکیل بین الملل در بندرعباس وکیل بین المللی در بندرعباس وکیل پناهندگی در بندرعباس وکیل پیش فروش آپارتمان در بندرعباس وکیل تأخیر اجرای حکم (اطاله) در بندرعباس وکیل تأخیر تأدیه چک در بندرعباس وکیل تأمین خواسته در بندرعباس وکیل تأمین دلیل در بندرعباس وکیل تأیید رجوع از اذن در بندرعباس وکیل تأیید رجوع از هبه در بندرعباس وکیل تامین دلیل در بندرعباس وکیل تایید اصالت سند در بندرعباس وکیل تایید بطلان شراکت نامه در بندرعباس وکیل تایید بی اعتباری و بطلان سند در بندرعباس وکیل تایید خروج از شرکت در بندرعباس وکیل تبانی برای بردن مال غیر در بندرعباس وکیل تجارت الکترونیک در بندرعباس وکیل تجارت بین الملل در بندرعباس وکیل تجاری در بندرعباس وکیل تجدید نظر خواهی در بندرعباس وکیل تجمیع مجازات در بندرعباس وکیل تجهیزات در یافت از ماهواره در بندرعباس وکیل تجویز ازدواج مجدد در بندرعباس وکیل تجویز انتقال منافع به غیر در بندرعباس وکیل تجویز قطع خدمات در بندرعباس وکیل تحریر ترکه در بندرعباس وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در بندرعباس وکیل تحویل اصل اسناد مالکیت در بندرعباس وکیل تحویل پلاک خودرو در بندرعباس وکیل تحویل ثمن (مطالبه ثمن) در بندرعباس وکیل تحویل فرزند در بندرعباس وکیل تحویل مبیع (تسلیم مورد معامله) در بوشهر وکیل تحویل موصی به در بندرعباس وکیل تحویل و تسلیم مبیع در بندرعباس وکیل تخریب در بندرعباس وکیل تخریب و اتلاف اموال در بندرعباس وکیل تخفیف مجازات در بندرعباس وکیل تخلفات اداری ثبتی در بندرعباس وکیل تخلفات انتظامی قضات در بندرعباس وکیل تخلفات ساختمانی در بندرعباس وکیل تخلفات و امور گمرکی در بندرعباس وکیل تخلیه در بندرعباس وکیل ترخیص کالا از گمرک در بندرعباس وکیل ترك نفقه در بندرعباس وکیل تركه اتباع خارجه در بندرعباس وکیل تسلیط ید (وضع ید) در بندرعباس وکیل تسلیم اموال غایب به ورثه در بندرعباس وکیل تشخیص تاریخ اسناد عادی در بندرعباس وکیل تشخیص تاریخ وقوع معامله در بندرعباس وکیل تشریفات ابلاغ قضایی در بندرعباس وکیل تشریفات جلسه اولین دادرسی در بندرعباس وکیل تصادفات رانندگی در بندرعباس وکیل تصرف در اموال دولتی در بندرعباس وکیل تصرف در بندرعباس وکیل تصرف عدواني در بندرعباس وکیل تصرف عدوانی در بندرعباس وکیل تعدی و تفریط مستاجر در بندرعباس وکیل تعدیل اجاره بهای محل های سرقفلی در اصفهان وکیل تعدیل تقسیط محکوم به در بندرعباس وکیل تعدیل تقسیط مهریه در بندرعباس وکیل تعدیل مهریه در بندرعباس وکیل تعدیل نفقه در بندرعباس وکیل تعدیل و افزایش اجاره بهاء در بندرعباس وکیل تعدیل یا تقسیط نفقه در بندرعباس وکیل تعزیرات امور گندم -ارد و نان در بندرعباس وکیل تعزیرات در بندرعباس وکیل تعلیق مجازات در بندرعباس وکیل تعهدات صندوق خسارات بدنی در بندرعباس وکیل تعیین بهای ثمنیه اعیانی در بندرعباس وکیل تعیین مدیر تصفیه در بندرعباس وکیل تعیین مهرالمثل در بندرعباس وکیل تغییر جنسیت در بندرعباس وکیل تغییر سن در بندرعباس وکیل تغییر شغل در بندرعباس وکیل تغییر كاربری اراضی در بندرعباس وکیل تغییر کاربری اراضی در بندرعباس وکیل تغییر نام یا تصحیح در بندرعباس وکیل تغییرات شرکت در بندرعباس وکیل تقاضای تنفیذ طلاق در بندرعباس وکیل تقسیط جزای نقدی در بندرعباس وکیل تقسیط مهریه در بندرعباس وکیل تقسیط نفقه فرزند در بندرعباس وکیل تقسیط نفقه معوقه در بندرعباس وکیل تقسیم ترکه در بندرعباس وکیل تقسیم سهم الشرکه در بندرعباس وکیل تقسیم ماترک در بندرعباس وکیل تقسیم مال مشاع در بندرعباس وکیل تمدید روادید در بندرعباس وکیل تمرد نسبت به مامور دولت در بندرعباس وکیل تمکین در بندرعباس وکیل تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها در ساری وکیل تنظیم دادخواست و اظهارنامه در بندرعباس وکیل تنفیذ استعفا نامه در بندرعباس وکیل تنفیذ تقسیم نامه عادی در بندرعباس وکیل تنفیذ در بندرعباس وکیل تنفیذ صلح نامه در بندرعباس وکیل تنفیذ فسخ اجاره در بندرعباس وکیل تنفیذ فسخ قرارداد / معامله در بندرعباس وکیل تنفیذ قرار داد در بندرعباس وکیل تنفیذ قرارداد در بندرعباس وکیل تنفیذ مبایعه نامه در بندرعباس وکیل تنفیذ هبه نامه در بندرعباس وکیل تنفیذ وصیت نامه در بندرعباس وکیل تهدید به قتل در بندرعباس وکیل تهدید در بندرعباس وکیل توقف اجرای حکم (اعاده دادرسی) در بندرعباس وکیل توقیف اموال در بندرعباس وکیل توقیف دادرسی در بندرعباس وکیل توقیف عملیات اجرایی در بندرعباس وکیل توقیف و تاخیرعملیات اجرایی در بندرعباس وکیل توقیف و فروش حق سرقفلی در بندرعباس وکیل توهین به مقدسات در بندرعباس وکیل توهین در بندرعباس وکیل توهین و افتراء در بندرعباس وکیل ثبت احوال در بندرعباس وکیل ثبت اسنادو املاک در بندرعباس وکیل ثبت انتقال ملك به ورثه در بندرعباس وکیل ثبت در بندرعباس وکیل ثبت شركت / موسسه در بندرعباس وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بندرعباس وکیل ثبت شرکت سهامی خاص در بندرعباس وکیل ثبت علامت تجارتی و لوگو در بندرعباس وکیل ثبت ملك غیر در بندرعباس وکیل ثبت واقعه رجوع در بندرعباس وکیل ثبت واقعه طلاق در بندرعباس وکیل ثبتی در بندرعباس وکیل جرایم اطفال در بندرعباس وکیل جرایم انتخاباتی در بندرعباس وکیل جرایم بودجه در بندرعباس وکیل جرایم پست در بندرعباس وکیل جرایم تخریب و تحریق در بندرعباس وکیل جرایم حفظ و گسترش فضای سبز در بندرعباس وکیل جرایم حمل و نقل در بندرعباس وکیل جرایم سایبری و رایانه ای در بندرعباس وکیل جرایم سیاسی در بندرعباس وکیل جرایم علیه اشخاص در بندرعباس وکیل جرایم علیه اطفال در بندرعباس وکیل جرایم علیه امنیت کشور در بندرعباس وکیل جرایم علیه اموال در بندرعباس وکیل جرایم مالیاتی در بندرعباس وکیل جرایم مربوط به آب در بندرعباس وکیل جرایم مربوط به اموات در بندرعباس وکیل جرایم مربوط به پلمپ در بندرعباس وکیل جرایم مربوط به تامین اجتماعی در بندرعباس وکیل جرایم مطبوعاتی در بندرعباس وکیل جرایم نظام پزشكی در بندرعباس وکیل جرایم نظام صنفی در بندرعباس وکیل جرایم نظام مهندسی در بندرعباس وکیل جرایم نظامی در بندرعباس وکیل جرح شهود در بندرعباس وکیل جرم اختلاس در بندرعباس وکیل جعل در بندرعباس وکیل جعل و استفاده از سند مجعول در بندرعباس وکیل جلب ثالث در بندرعباس وکیل جلب نظر کارشناس در بندرعباس وکیل جمع اوری و فروش اموال تملیكی در بندرعباس وکیل جنایی در بندرعباس وکیل چک در بندرعباس وکیل حجر در بندرعباس وکیل حدود قذف تفخیذ زنا لواط در بندرعباس وکیل حذف نام همسر سابق از شناسنامه در بندرعباس وکیل حریم خصوصی اطلاعاتی در بندرعباس وکیل حضانت فرزند در بندرعباس وکیل حضانت و استرداد فرزند در بندرعباس وکیل حفاظت از منابع آبزی در بندرعباس وکیل حفاظت فنی و بهداشت كار در بندرعباس وکیل حقوق زنان در بندرعباس وکیل حقوق شهروندی در بندرعباس وکیل حقوق مصرف کننده در بندرعباس وکیل حقوق و مزایای پایان كار در بندرعباس وکیل حقوقی در بندرعباس وکیل حمل و نقل بین المللی در بندرعباس وکیل حمل و نقل کالا در بندرعباس وکیل خاتمه و تعليق قرارداد كار در بندرعباس وکیل خانوادگی در بندرعباس وکیل خانواده در بندرعباس وکیل خدمات عمومی در بندرعباس وکیل خرابکاری در صنایع و تاسيسات در بندرعباس وکیل خرید مال مسروقه در بندرعباس وکیل خسارات در بندرعباس وکیل خسارات مازاد بر دیه در بندرعباس وکیل خسارت تأخیر تأدیه در بندرعباس وکیل خسارت در دعاوی بیمه در بندرعباس وکیل خلع ید در بندرعباس وکیل خوداری از كمك به مصدومین در بندرعباس وکیل خیانت در امانت در بندرعباس وکیل دادخواست های قضایی و ثبتی در بندرعباس وکیل دادسرا و دادگاه نظامی در بندرعباس وکیل دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت در بندرعباس وکیل دادسرای جرایم كاركنان دولت در بندرعباس وکیل دادسرای عمومی و انقلاب در بندرعباس وکیل دادگاه انتظامی قضات در بندرعباس وکیل دادگاه انقلاب در بندرعباس وکیل دادگاه تجدید نظر در بندرعباس وکیل دادگاه حقوقی وکیل دادگاه كیفری استان در بندرعباس وکیل دادگستری در بندرعباس وکیل داوری بین المللی در بندرعباس وکیل داوری تجاری بین المللی در بندرعباس وکیل داوری در بندرعباس وکیل داوری قانون صنایع و معادن در بندرعباس وکیل داوری موضوع قانون بیمه در بندرعباس وکیل درخواست ابلاغ و اجرای رای در بندرعباس وکیل درخواست تعيين داور در بندرعباس وکیل درخواست تعیین قیم در بندرعباس وکیل درخواست ثبت ملك در بندرعباس وکیل درخواست سازش در بندرعباس وکیل درخواست صدور اجرائیه در بندرعباس وکیل درخواست فروش ماترک در بندرعباس وکیل درخواست گزارش اصلاحی در بندرعباس وکیل درخواست واخواهی در بندرعباس وکیل دستور تخلیه در بندرعباس وکیل دستور جلب در بندرعباس وکیل دستور فروش ملک مشاع در بندرعباس وکیل دستور موقت در بندرعباس وکیل دستور موقت منع پرداخت وجه چك در بندرعباس وکیل دعاوی مالی و غیر مالی در بندرعباس وکیل دعاوی مربوط به ارث در بندرعباس وکیل دعاوی مربوط به اسناد سجلی در بندرعباس وکیل دعاوی مربوط به امور حسبی در بندرعباس وکیل دعاوی مربوط به وصیت در بندرعباس وکیل دعوای اعتبار شهادت شهود در بندرعباس وکیل دعوای شرط مساحت معین در بندرعباس وکیل دعوای فسخ معامله در بندرعباس وکیل دعوای قلع و قمع در بندرعباس وکیل دعوای متقابل در بندرعباس وکیل دعوی اسلامیت در بندرعباس وکیل دعوی تقابل در بندرعباس وکیل دلایل اثبات دعوی در بندرعباس وکیل دوپینگ در بندرعباس وکیل دیوان عالی كشور در بندرعباس وکیل دیوان عدالت اداری در بندرعباس وکیل رابطه نامشروع در بندرعباس وکیل رتبه بندی – گرید در بندرعباس وکیل رجوع از شهادت در بندرعباس وکیل رد ترکه در بندرعباس وکیل رد وصیت نامه در بندرعباس وکیل رسیدگی به جرح داور در بندرعباس وکیل رشا و ارتشا در بندرعباس وکیل رفاه وتأمین اجتماعی در بندرعباس وکیل رفع اثر از اموال توقیفی در بندرعباس وکیل رفع تصرف عدوانی در بندرعباس وکیل رفع حجر در بندرعباس وکیل رفع مزاحمت و ممانعت از حق در بندرعباس وکیل رفع ممنوع الخروجی در بندرعباس وکیل رفع مهر و موم ترکه در بندرعباس وکیل زنان وكودكان بی سرپرست در بندرعباس وکیل زندان و عفو در بندرعباس وکیل زندانیان رای باز در بندرعباس وکیل سازمان تعزیرات حكومتی در بندرعباس وکیل سایبری در بندرعباس وکیل سایر جرایم در بندرعباس وکیل سایر دعاوی در بندرعباس وکیل سایر مقررات کیفری در بندرعباس وکیل سرقت در بندرعباس وکیل سرقت و مفقودی چک در بندرعباس وکیل سرقفلی در بندرعباس وکیل سرقفلی و حق کسب و پیشه در بندرعباس وکیل سرمایه گذاری خارجی در بندرعباس وکیل سلب تابعیت در بندرعباس وکیل سلب حضانت در بندرعباس وکیل سند رسمی و عادی در بندرعباس وکیل سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در اصفهان وکیل سوء پیشینه در بندرعباس وکیل سوء قصد به مقامات در بندرعباس وکیل سوگند در بندرعباس وکیل شرایط كار زنان و نوجوانان در بندرعباس وکیل شرب خمر در بندرعباس وکیل شركتهای تجارتی در بندرعباس وکیل شركتهای سهامی در بندرعباس وکیل شرکت در بندرعباس وکیل شرکت های تجاری در بندرعباس وکیل شعبه تحقیق اداره اوقاف (ماده 14 ق حج و اوقاف) در ساری وکیل شكایت از مامورین اجراء در بندرعباس وکیل شهادت شهود در بندرعباس وکیل شهرداری در بندرعباس وکیل شورای حل اختلاف در بندرعباس وکیل شورای شهر در بندرعباس وکیل شورای طبقه بندی در بندرعباس وکیل صادرات و واردات در بندرعباس وکیل صدور اجازه خروج از کشور در بندرعباس وکیل صدور پروانه در بندرعباس وکیل صدور چك بلامحل در بندرعباس وکیل صدور حکم تولیت (تعیین تولیت) در بندرعباس وکیل صدور حکم حجر در بندرعباس وکیل صدور حکم رشد در بندرعباس وکیل صدور حکم موت فرضی در بندرعباس وکیل صدور حکم ورشكستگي در بندرعباس وکیل صدور سند مالكیت در بندرعباس وکیل صدور گواهی فوت در بندرعباس وکیل صنایع -نفت -انرژی اتمی در بندرعباس وکیل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در بندرعباس وکیل ضبط و توقیف كالا در گمرك در بندرعباس وکیل ضرب و جرح عمدی در بندرعباس وکیل طرحهای عمومی وخدمات شهری در بندرعباس وکیل طلاق به در خواست زوج در بندرعباس وکیل طلاق به در خواست زوجه در بندرعباس وکیل طلاق توافقی در بندرعباس وکیل طلاق در بندرعباس وکیل عالی در بندرعباس وکیل عبور غیر مجاز از مرزكشور در بندرعباس وکیل عزل داور در بندرعباس وکیل عزل وصی از وصایت در بندرعباس وکیل عسر و حرج در بندرعباس وکیل عسرو حرج در تخلیه در بندرعباس وکیل عضویت در گروههای مخالف نظام در بندرعباس وکیل عفو عمومی متهمان در بندرعباس وکیل عفو محكومین در بندرعباس وکیل علم قاضی در بندرعباس وکیل علیه ضامن و ظهر نویس در بندرعباس وکیل عوارض قانونی در بندرعباس وکیل غائب مفقود الاثر در بندرعباس وکیل غصب عناوین و مشاغل در بندرعباس وکیل فرار زندانيان در بندرعباس وکیل فرجام خواهی در بندرعباس وکیل فرزند خواندگی (درخواست سرپرستی) در ساری وکیل فروش سرقفلی در بندرعباس وکیل فروش مال غیر در بندرعباس وکیل فروش مال مشاع در بندرعباس وکیل فریب در ازدواج / تدلیس در نکاح در بندرعباس وکیل فسخ اجاره در بندرعباس وکیل فسخ نکاح / بطلان نکاح در بندرعباس وکیل فک پلمپ در بندرعباس وکیل فک رهن در بندرعباس وکیل قاچاق آثار باستانی در بندرعباس وکیل قاچاق ارز در بندرعباس وکیل قاچاق اسلحه و مهمات در بندرعباس وکیل قاچاق انسان در بندرعباس وکیل قاچاق در بندرعباس وکیل قاچاق سوخت در بندرعباس وکیل قاچاق كالا در بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز در بندرعباس وکیل قاچاق مسلحانه در بندرعباس وکیل قاچاق مشروبات الكلی در بندرعباس وکیل قاچاق مواد روانگردان در بندرعباس وکیل قاچاق مواد مخدر در بندرعباس وکیل قانون تملک آپارتمانها در بندرعباس وکیل قانون زمین شهری در بندرعباس وکیل قانون مطبو عات در بندرعباس وکیل قبول ترکه در بندرعباس وکیل قتل در بندرعباس وکیل قتل عمد و غیر عمد در بندرعباس وکیل قرار ابطال دادخواست در بندرعباس وکیل قرار بازداشت در بندرعباس وکیل قرار عدم استماع دعوی در بندرعباس وکیل قرار وثیقه و کفالت در بندرعباس وکیل قرارداد ارفاقی در بندرعباس وکیل قراردادهای تجاری در بندرعباس وکیل قسامه در بندرعباس وکیل قسم و شهادت دروغ در بندرعباس وکیل قلع و قمع مستحدثات/ نزع اشجار در بندرعباس وکیل قماربازی و ربا خواری در بندرعباس وکیل كار در خارج از كشور در بندرعباس وکیل كاربری اراضی زراعی وباغ ها در بندرعباس وکیل كاربری اراضی وباغات و املاك در بندرعباس وکیل كارشناسان رسمی در بندرعباس وکیل كانون اصلاح و تربیت در بندرعباس وکیل كمیسیون اصل 90 در بندرعباس وکیل كمیسیون تغییر كاربری اراضی در بندرعباس وکیل كمیسیون عفو وبخشودگی در بندرعباس وکیل كمیسیون قطع اشجار در بندرعباس وکیل كمیسیون ماده 100 شهرداری در بندرعباس وکیل كمیسیون ماده 34 و 56 قانون جنگلها و مراتع در ساری وکیل كمیسیون ماده 5 شهرداری در بندرعباس وکیل كمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی در ساری وکیل كمیسیون ماده 77 شهرداری در بندرعباس وکیل کپی رایت در بندرعباس وکیل کلاهبرداری ثبتی در بندرعباس وکیل کلاهبرداری در بندرعباس وکیل کمیسیون ماده 101 ق شهرداری در بندرعباس وکیل کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در بوشهر وکیل کمیسیون ماده 55 شهرداری در بندرعباس وکیل کمیسیون ماده 56 در بندرعباس وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری در بندرعباس وکیل کودک آزاری در بندرعباس وکیل کیفری بین المللی در بندرعباس وکیل کیفری در بندرعباس وکیل گران فروشی ارز در بندرعباس وکیل گران فروشی کالا در بندرعباس وکیل گواهی حصر وراثت در بندرعباس وکیل گواهی خلاف واقع در بندرعباس وکیل گواهی عدم امکان سازش در بندرعباس وکیل گواهی عدم خلافی در بندرعباس وکیل مالکیت فکری و معنوی در بندرعباس وکیل مالکیت معنوی در بندرعباس وکیل مالیات اتباع خارجه در بندرعباس وکیل مالیات بر ارث در بندرعباس وکیل مالیات بر ارزش افزوده در بندرعباس وکیل مالیات بر ثروت و دارائی در بندرعباس وکیل مالیات بر در آمد در بندرعباس وکیل مالیات در بندرعباس وکیل مالیات شركتها در بندرعباس وکیل مالیات شرکتها در بندرعباس وکیل مالیات مشاغل و اصناف در بندرعباس وکیل مالیاتی در بندرعباس وکیل مبارزه با پولشویی در بندرعباس وکیل مترجمان رسمی در بندرعباس وکیل مجامع عمومی در بندرعباس وکیل مجتمع ها در بندرعباس وکیل مجرب در بندرعباس وکیل محاربه و جاسوسي در بندرعباس وکیل محدوده شهری در بندرعباس وکیل مراجع ثبتی در بندرعباس وکیل مراجع حل اختلاف مالیاتی در بندرعباس وکیل مراجع حل اختلافات مالیاتی در بندرعباس وکیل مراجع شبه قضائی در بندرعباس وکیل مراجع قضائی در بندرعباس وکیل مراكز بازپروری معتادین در بندرعباس وکیل مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهر ها در ساری وکیل مرور زمان در بندرعباس وکیل مزاحمت بانوان در بندرعباس وکیل مزاحمت تلفنی در بندرعباس وکیل مزاحمت و ممانعت از حق در بندرعباس وکیل مزایده و حراج در بندرعباس وکیل مسئولیت پزشکی در بندرعباس وکیل مسئولیت پیمانکار در بندرعباس وکیل مستثنیات دین در بندرعباس وکیل مشروبات الكلی در بندرعباس وکیل مصونیت مامورین سیاسی در بندرعباس وکیل مطالبه اجاره بهاء در بندرعباس وکیل مطالبه اجرت المثل در بندرعباس وکیل مطالبه ارز خارجی در بندرعباس وکیل مطالبه ارش مبیع معیوب در بندرعباس وکیل مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در اصفهان وکیل مطالبه حق الزحمه داوری در بندرعباس وکیل مطالبه حق سرقفلی در بندرعباس وکیل مطالبه حق كسب و پیشه در بندرعباس وکیل مطالبه خسارت در بندرعباس وکیل مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در بندرعباس وکیل مطالبه خسارت ناشی از تصادف در بندرعباس وکیل مطالبه خسارت وارده براملاك در بندرعباس وکیل مطالبه خسارت وهزینه دادرسی در بندرعباس وکیل مطالبه دین در بندرعباس وکیل مطالبه دیه از وراث در بندرعباس وکیل مطالبه سرقفلی در بندرعباس وکیل مطالبه سهم الارث در بندرعباس وکیل مطالبه سهم الشرکه در بندرعباس وکیل مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در بندرعباس وکیل مطالبه طلب در بندرعباس وکیل مطالبه مال موهوبه در بندرعباس وکیل مطالبه مهریه در بندرعباس وکیل مطالبه نحله و اجرت المثل در بندرعباس وکیل مطالبه نفقه در بندرعباس وکیل مطالبه هزینه های درمان در بندرعباس وکیل مطالبه و استرداد ثمن در بندرعباس وکیل مطالبه وجه آب و برق و گاز و.. در بندرعباس وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری در بندرعباس وکیل مطالبه وجه التزام در بندرعباس وکیل مطالبه وجه التزام قراردادی در بندرعباس وکیل مطالبه وجه چک در بندرعباس وکیل مطالبه وجه در بندرعباس وکیل مطالبه وجه رسید عادی در بندرعباس وکیل مطالبه وجه سفته در بندرعباس وکیل مطالبه وجه ضمانت در بندرعباس وکیل مطبوعات در