وکیل منازعه در هرمزگان (بندرعباس)

 

وکیل افشای اسناد محرمانه و سری دولتی در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل تصرف در اموال دولتی در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل اشاعه اکاذیب در هرمزگان (بندرعباس)

 

 

وکیل جعل و استفاده از سند مجعول در هرمزگان (بندرعباس)

 

وکیل اخلال در نظام اقتصادی كشور در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل قلب سکه در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل اخلال درنظم و آرامش عمومی در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل رشا و ارتشا (رشوه) در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل قماربازی و ربا خواری در هرمزگان (بندرعباس)

 

وکیل پول تقلبی در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل حدود در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل تقلب در مواد غذائی، آرایشی، بهداشتی و داروئی در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل منازعه در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل قصاص در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل دیه در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل مستی (شرب خمر) در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل مواد مخدر در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل دفاع مشروع در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل گران فروشی کالا در هرمزگان (بندرعباس)

وکیل احتكار کالا در هرمزگان (بندرعباس)