وکیل تضمینی

تضمین به نتیجه یا تضمین بوسیله؟

تضمین به نتیجه یا تضمین بوسیله؟ وکیل دادگستری براساس دانش و تسلط خود بر قوانین می تواند تضمین نماید که از مطمئن ترین و صحیح ترین روش برای احقاق حق موکل خود و یا در مقام دفاع در اتهام وارد شده به وی ، از… ادامه »تضمین به نتیجه یا تضمین بوسیله؟