وکیل تصرف عدوانی بندرعباس

وکیل تصرف عدوانی بندرعباس

حساسیت تصرف غیرقانونی از منظر قانون موضوعه ایران تا جایی است که هم از نظر مدنی (حقوقی) و هم از نظر جزایی موادی در قوانین ایران تحت عناوین زیر به کرات آشکار است:

 • تصرف غیرقانونی
 • تصرف عدوانی حقوقی
 • تحصیل مال غیر مشاع
 • و تجاوز به عنف

بدیهی است نجات فردی که اموالش به ناحق تصاحب شده است، از مسیر مقررات قانونی با داشتن فردی متخصص میسر می باشد. وکیلی که حاذق در دعاوی تصرف عدوانی است ( وکیل تصرف عدوانی )،  پس از احراز تظلم موکلش به مثابه ناجی است که مظلوم را به حقوقش نایل می نماید.

افعال متصرف عدوانی ممکن است به صور مختلف زیر باشد :

 • متصرف غیرقانونی اموال منقول
 • متصرف غیرقانونی اموال غیرمنقول
 • متصرف غیرقانونی اموال مشاع
 • متصرف غیرقانونی اموال کشاورزی

نکاتی مهم از زبان وکیل تصرف عدوانی :

اولین نکته ای که باید در نظر گرفت این هست که اگر مال غیر منقول با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید، سپس متصرف سابق، از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق، (جدید) صادق نخواهد بود.

و اینکه این تصرف فقط شامل اموال غیر منقول می باشد، و اگر تصرفی برای اموال غیر منقولی مانند اتومبیل یا دیگر اسباب و … ایجاد شود دعوی تصرف عدوانی برای این اموال صدق نمی کند.

چنانچه شخصی ملک غیر منقول خود را برای مدتی رها کند، و برای مدت طولانی به آن ملک رجوع نکند، اگر بعد از او شخصی دیگر ملک را به تصرف خود در بیارد، مالک قبلی یا همان متصرف قبلی هیچ حقی در ازای دعوی تصرف عدوانی نسبت به این متصرف ندارد.

شرایط عدوانی بودن تصرف

 • موضوع اختلاف مال غیر منقول باشد مثل مغازه، زمین،خانه، چرا که برای غیر منقول تعریف نشده است
 • خوانده یا شخص متصرف در ملک ادعای مدعی تصرف را انکار نماید
 • خواهان مدعی تصرف، در ملک قبلا در مال، تصرف داشته باشد و یا اینکه مالک واقعی آن مال غیر منقول باشد و مالکیت آن، مطابق سند رسمی باشد نه غیر رسمی
 •  نکته بعدی اینکه متصرف فعلی تصرف به صورت عدوانی باشد

(یعنی خواهان مدعی باشد که ملکی که در اختیار شخص متصرف است، توسط خوانده به زور و جبر برای تصرف در ملک متوسل شده است)

تماس با وکیل بندرعباس

وکیل تصرف عدوانی بندرعباس