وکیل تصادفات رانندگی بندرعباس

وکیل دعاوی تصادفات رانندگی بندرعباس

هم زمان با ورود ماشین و رانندگی اشخاص پدیده تصادفات رانندگی نیز به وجود آمده است و بخش قابل توجهی از اوقات محاکم به رسیدگی دعاوی ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص یافته است ، این دعاوی را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود ، که عبارتند از :

  1. دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی
  2. دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی
  3. دعوای افت قیمت خودرو .

با توجه به اهمیت موضوع و شیوع آن ، به بررسی هر کدام از این دعاوی اختصاراً پرداخته شده است ، لکن قبل از ورود به بحث ، پیشنهاد می گردد جهت حصول نتیجه هر چه بهتر از همراهی وکیل پایه یک دادگستری آگاه به قوانین مربوطه بهره مند گردید.

دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی

تصادفات رانندگی علاوه بر امکان وارد آوردن آسیب به ماشین ممکن است موجب صدمه دیدن اشخاص داخل یا خارج از خودرو گردد . در مورد خسارت بدنی می‌توان به ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه اشاره نمود که مطابق ماده مذکور دیه یا ارش ناشی از صدمات بدنی قابل مطالبه می باشد .

علاوه بر ماده فوق الذکر بایستی مطابق قانون مجازات اسلامی موجبات ضمان ، وجود داشته باشد ، در نتیجه می توان گفت که مطالبه خسارت بدنی در تصادفات رانندگی و در نهایت وصول دیه یا ارش ، ماهیت دوگانه دارد که هم مجازات تلقی شده و هم راه جبران خسارت می باشد . بدیهی است که جنبه غیر کیفری آن ( جبران خسارت ) بر جنبه کیفری ، غلبه دارد . در مطالبه خسارت بدنی ۳ عامل باید ثابت گردد تا دادگاه حکم به پرداخت خسارت صادر نماید ؛ این سه عامل عبارتند از

  1. وقوع حادثه رانندگی ،
  2. ورود آسیب بدنی ،
  3. وجود رابطه سببیت میان حادثه رانندگی و آسیب دیدگی بدنی .

فقدان هر یک از این سه عامل موجب شکست خواهان در این دعوا خواهد شد .

دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی

مطابق اصول حاکم در کشور ، اموال اشخاص از جمله حقوقی است که باید از تعرض دور بوده و در صورت ورود خسارت یا تلف شدن آن ، قوانینی وضع شده باشد که مطابق این قوانین زیان دیده بتواند جبران خسارت وارد شده بر اموال خویش را از مراجع ذی ربط قانونی بخواهد . در همین راستا قوانینی وضع شده است که از جمله این قوانین می توان به مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود . در حوادث رانندگی نیز چنانچه در میزان خسارت وارد شده شرکت بیمه و زیان دیده به توافق برسند به دو طریق جبران خسارت صورت می گیرد ؛

  • اول : مبلغ توافق شده به صورت نقدی به زیان دیده پرداخت می شود ،
  • دوم : وسیله نقلیه خسارت دیده در تعمیر گاه مجاز یا تعمیر گاه مورد توافق ، تعمیر گردد و سپس تا میزان تعیین شده توسط بیمه پرداخت شود . در صورت عدم توافق ، به درخواست و هزینه زیان دیده ، موضوع جهت تعیین میزان خسارت به ارزیاب ارجاع می شود ، هریک از طرفین می توانند طی بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب ، اقدام به طرح دعوی نمایند .

دعوای افت قیمت

دعوای افت قیمت تنها در صورتی متصور است که خودروی آسیب دیده کارکرده نباشد ، به عبارت دیگر در مطالبه افت قیمت خودرو ، لازم است که خودروی مربوطه قبل از حادثه نو باشد ، همچنین لازم است که در این دعوا تقصیر خوانده ثابت گردد ، منظور از تقصیر اثبات عمد در ورود خسارت نمی باشد بلکه همان مفهوم اخص تقصیر مد نظر است . مفهوم اخص تقصیر عبارت است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی .

وکیل دیه بندرعباس

و

دیه چیست؟

وکیل دیه : منظور از دیه مال یا وجهی است که اشخاص باید در قبال کشتن یا صدمه زدن به کسی به خود فرد آسیب دیده یا خانواده وی بپردازند. و از منظر حقوق دیه کیفر نقدی است که از مجرم گرفته و به مجنی علیه داده می شود.

طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی:

دیه مقدار مال معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد مقرر شده است‌.

ارش چیست؟

ارش وجهی است که فرد در صورت وارد کردن آسیب و خسارت به عضوی از بدن شخص دیگر باید بپردازد و میزان آن در قانون مشخص نشده است.
برای مثال دیه پا در قانون مشخص شده اما دیه رگ عصبی پا در قانون مشخص نشده و ارش برای آن تعیین می شود.

طبق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی:

ارش دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقرر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقرر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

برای چه جرایمی دیه تعلق میگیرد؟

_ قتل، نقص عضو و جرح در صورتی که خطای محض باشد.
_ قتل ،نقض عضو و جرح در صورتی که خطای شبیه عمد باشد.
_ و برخی از جنایات عمدی که در آنها قصاص جایز نمی باشد.

 انتقال دیه به وراث:

هرگاه شخصی کشته شود ولی دم می توانند تقاضای دیه کنند.و این به همه وراث مقتول به جز بستگان مادری وی تعلق می‌گیرد و شیوه تقسیم آن مانند سایر اموال وی است.

نکته : در صورتی که چند نفر در قتل شریک باشند در پرداخت دیه هم شریک هستند.

چه کسانی باید دیه پرداخت کنند؟

در قتل های عمد و شبه عمد خود مجرم مستلزم پرداخت دیه است اما در خطای محض اقوام مرد خانواده باید دیه را پرداخت کنند.

نکته: هرگاه مجرم اعتراف کند که قتل به صورت خطای محض صورت گرفته اما یکی از اقوام مرد خطای محض را تایید نکند در این وضعیت خود مجرم مسئول پرداخت دیه است.

انواع دیه:

دیه قتل: دیه قتل معادل یک دیه انسان کامل است در این نوع از دیه تفاوت دیه زن و مرد نیز در نظر گرفته می شود.

دیه اعضای بدن: اگر عضوی که فقط یکی از آن در بدن وجود دارد از بین برود دیه کامل دارد اگر دو عدد از عضو در بدن موجود باشد از بین بردن هر دو دیه کامل و یکی از آنها نصف دیه کامل را دارد.

دیه منافع اعضا: اگر شخصی جنایتی را مرتکب شود و به موجب آن، شخص آسیب دیده حواس خود را از دست بدهد دیه منافع اعضا به آسیب دیده تعلق میگیرد.

دیه جراحات: در صورتی که فردی مرتکب جنایت شود و این جنایت موجب جراحت شخص آسیب دیده شود فرد مرتکب باید دیه جراحت بپردازد.

نکته: مقدار دیه جراحت را پزشکی قانونی تشخیص میدهد.

مهلت پرداخت دیه:

_ مدت زمان پرداخت دیه جرایم عمدی یک سال قمری است.
_ مدت زمان پرداخت دیه جرائم شبه عمد دو سال قمری است و باید هر سال نصف آن را پرداخت کرد.
_مدت زمان پرداخت دیه خطای محض چه سال قمری است و باید هر سال یک سوم اش را پرداخت کرد.

وکیل دیه بندرعباس :

دریافت دیه و تشخیص نوع و میزان آن امر پیچیده ای است و نیازمند مشورت با وکیل است زیرا وکیل با تجربیات و مهارت خود در این امور به بهترین صورت می تواند از حقوق موکل دفاع کند در صورت نیاز به وکیل متخصص کیفری و حقوقی از طریق راه های ارتباطی با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با وکیل بندرعباس

وکیل دیه در بندرعباس