وکیل دادگاه تجدید نظر بندرعباس

وکیل دادگاه تجدید نظر بندرعباس

قصد داریم در این مقاله شما را با موضوع حقوقی وکیل و مرحله تجدید نظرخواهی آشنا کنیم با ما همراه باشید…

توجه داشته باشید که زمانی که از تجدید نظرخواهی صحبت به میان می آید این نکته مهم است که حقوق شاخه هایی دارد که بصورت جداگانه تجدیدنظرخواهی وکیل بصورت جداگانه باید تحلیل شود. به عبارت دیگر به طور مثال در دعاوی حقوقی اصل بر قطعیت آرا می باشد.

گرچه عملا زمانی که به باب تجدید نظرخواهی در آیین دادرسی توجه میکنیم خیلی دعاوی معدودی هستند که غیرقابل تجدیدنظر است اما در دعاوی کیفری و با مطالعه قانون آیین دارسی کیفری متوجه میشوید که اصل بر تجدید نظرخواهی از آرا می باشد پس همانطور که ملاحظه میکنید تفاوت هایی در تجدید نظرخواهی در امور مدنی و امور کیفری وجود داردابتدا به امور حقوقی و به عبارت دیگر دعاوی مدنی مراجعه میکنیم.

نکاتی در رابطه با تجدید نظر

یکی از راه های احقاق حق تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم مدنی میباشد .در امور حقوقی به صراحت قانونگذار در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اصل را بر این امر گذاشته است است که وکیلی که در دعوای بدوی شرکت کرده است هیچ حقی نسبت به طرح دعوا در مرحله تجدیدنظرخواهی ندارد مگر اینکه در وکالت نامه بدین امر تصریح شده باشد و در دعاوی خانواده هم اصل از همان اصول آیین دادرسی مدنی تابعیت میکند و بنابراین باید در وکالت نامه وکیل تجدید نظر این عبارت که حق دارد در مرحله تجدیدنظر فعالیت کند درج شود و ضمانت اجرای این امر این است که وکیلی که در وکالت نامه حق تجدیدنظر خواهی در آن درج نشده باشد موجب می شود که با قرار رد دعوا دادگاه به دلیل عدم سمت در دعوا میشود.

توجه داشته باشید وکیل تجدیدنظر دو حالت میتواند داشته باشد.یا اینکه از ابتدا و در مرحله بدوی وارد دعوا شده است و مرحله تجدید نظر هم شرکت کرده است یا اینکه در مرحله تجدید نظر وارد دعوا شده است و در مرحله بدوی حضور نداشته است از جمله نکاتی که با توجه به مواد آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در باب وکالت میتوان بیان داشت است این است که وکیلی که در مرحله بدوی حضور داشته است و حق تجدید نظر خواهی در وکالت نامه به او داده نشده است رای تجدید نظر به ابلاغ نمیشود بلکه به موکل وی ابلاغ میشود و همچنین این نکته حایز اهمیت است اگر وکیلی که حق تجدید نظرخواهی دارد در موقع ابلاغ رای از رویت رای امتناع کند واستعفا دهد باید رای به موکل ابلاغ شود .

وکیل متخصص تجدید نظر خواهی

دعاوی در مرحله تجدید نظر بسیار با دقت بیشتری رسیدگی میشود از تعداد یک قاضی و دو مستشار کاملا هویداست که مرحله تجدیدنظر مرحله حساسی می باشد پس به همین علت وکیل هم در این مرحله باید دقت بیشتری در تهیه دادخواست و لایحه داشته باشد اما بیاییم و با امور کیفری و تجدینظر خواهی در این خصوص کمی صحبت کنیم همان طور که گفته شد در دعاوی کیفری اصل بر تجدیدنظرخواهی میباشد.

در صورتی که در امور مدنی به این شکل نمی باشد تفاوت دیگری که با دعاوی حقوقی دارد این است که در امور مدنی باید در وکالتنامه قید شود که وکیل حق تجدیدنظرخواهی در امر تجدیدنظرخواهی را دارد اما در امر کیفری یا به عبارت دیگر دعاوی کیفری نیازی به تصریح در وکالتنامه نمیباشد و وکیل تجدید نظر که در مرحله بدوی بوده است در مرحله تجدید نظر هم میتواند حضور داشته باشد اما شباهتی که هم در دعاوی کیفری هست هم در دعاوی مدنی وجود دارد این است دعاوی در دو مرحله انجام می شود مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر.