وکیل ابطال قرارداد بندرعباس

وکیل ابطال قرارداد بندرعباس

وقتی خریدار جاهل به وضعیت مورد معامله، مالی را خریداری می کند و بعد از مدتی کوتاه یا طولانی شخص دیگری مدعی می شود مورد معامله متعلق به وی می باشد. احقاق حق این فرد مساوی با از دست دادن مال و تحمل هزینه طرح دعوی و مطالبه ثمن معامله برای خریدار می باشد. و وقتی به دادگاه مراجعه می کند و در مورد موضوع معامله می گویند که به استناد مواد 263 و 391 قانون مدنی صرفا ثمن معامله مسترد می شود .در حالی که وی مدعی می گردد بین قیمت فعلی ملک با قیمت زمان معامله اختلاف زیادی وجود دارد. و با استرداد اصل ثمن معامله امکان بدست آوردن مالی مثل مال از دست رفته را ندارند.

مفهوم ثمن معامله
در معامله بیع (خرید و فروش)، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها و ارزش پولی موضوع معامله است.

شرط پرداخت ثمن معامله
بر اثر انعقاد عقد بین فرشنده و خریدار، مورد معامله ملزم به تادیه ثمن معامله می شود که این تادیه ثمن معامله بر اساس رضایت و توافق طرفین معامله می باشد چرا که طرفین متعهد شده اند در صورت بستن قرارداد بیع، باید پرداخت ثمن معامله هم صورت گیرد، و اگر هر یک از طرفین در انجام تعهدات خود در خصوص پرداخت ثمن و سایر قرادادهای که بسته اند کوتاهی نمایند دیگری می تواند از حق حبس استفاده نماید. همچنین بایع یا فروشنده می تواند در ضمن عدم پرداخت تادیه ثمن بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن و خیار تفلیس بیع قرارداد را ابطال یا فسخ نماید.

زمان و مکان پرداخت ثمن معامله
زمان و پرداخت ثمن معامله چیزی است که در طی ثبت قرارداد یا عقد بیع بین طرفین معامله نوشته می شود، برای همین طبق زمانی که در عقد بیع تعیین شده است فرد مشتری باید ثمن معامله را به فروشنده بدهد، اما اگر زمانی برای پرداخت ثمن تعیین نشده، و یا قرارداد راجع به پرداخت ثمن ساکت شده باشد عرف، حاکم بر رابطه بین دو طرف می باشد. اما مکان پرداخت ثمن معامله معمولا در قرارداد بین طرفین گفته می شود ولی در صورت نگفتن مکان پرداخت ثمن معامله، مکان باید مبنی بر تراضی طرفین باشد به این صورت که مکان پرداخت ثمن را کجا می خواهند انتخاب کنند.

مطالبه ثمن معامله
طرح دعوی ثمن معامله به این صورت هست که اگر خریدار از پرداخت ثمن معامله تعیین شده در عقد بیع امتناع ورزد و موضوع معامله مال منقول (خودرو، جواهر) باشد فروشنده می تواند دعوای ثمن معامله را در محل اقامت خوانده یا خریدار خواستار شود، اما اگر موضوع مورد معامله مال غیر منقول (خانه، زمین) باشد دعوای مطالبه ثمن معامله باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه شود.

موارد استرداد ثمن معامله
گاهی هم ممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی واقع شود اما بعد از آن به نحوی انحا عقد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع معامله (مبیع) را بازگردانند. اگر فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن خودداری کند خریدار می تواند با استناد به دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا ابطال معامله است در دادگاه دعوای دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را اقامه کند، حال از موارد استرداد ثمن معامله می توان به موارد زیر اشاره کرد به این صورت که:

ممکن است که عقد بیع ما بین یکی از طرفین به علت وجود خیارات عقد مثل خیار عیب و خیار شرط و… منحل شود و عقد بیع بین طرفین برهم زده شود.
ممکن است دو طرف موضوع معامله تصمیم به بر هم زدن معامله بگیرند که در علم حقوق به این بر هم زدن معامله اقاله گفته می شود.
و در آخر ممکن است که مورد معامله مستحق الغیر باشد که همانطور گفته شده باید خریدار مال را به مالک اصلی ببخشد و خود نیز درخواست استرداد ثمن معامله به علت این فریبکاری از فروشنده داشته باشد.
نحوه ی استرداد ثمن معامله
برای استرداد ثمن معامله ی که مستحق الغیر بوده است اختلاف نظر های متفاوتی وجود ندارد مثل:

نظر اکثریتی از دادگاه ها این است که در صورت اتفاق افتادن این مورد از معامله ها طبق مفاد قانون مدنی اتفاق آرا برای پرداخت اصل ثمن معامله و در صورتی که در این مدت خسارتی برای خریدار معامله به وجود آمده باشد خریدار می تواند خسارات وارده را نیز بگیرد.
تعداد کمی از دادگاه ها روی این نظر اتفاق نظر دارند که موضوع استرداد ثمن را به کارشناس معامله ارجاع دهند و بر اساس نظر کارشناس و با در نظر گرفتن تغییر قیمت، بهاء دقیق مبیع (خرید و فروش) را اعلام و بر اساس آن حکم صادر می کنند. با این که این نظر به منطق و انصاف و عدالت نزدیک تر می باشد اما این دسته از دادگاه ها در اقلیت قرار دارند.
اما دسته ی سوم از دادگاه در خصوص استرداد ثمن معامله بیان دارند که صرفا اصل ثمن معامله و غرامات مربوطه به هزینه نقل و انتقال خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس تغییر شاخص سالانه قیمت کالا و خدمات اعلامی بانک مرکزی، محاسبه و بایع به پرداخت آن باید صورت گیرد.
شرایط صحت معامله
قصد طرفین و رضایت طرفین برای انجام معامله
اهلیت طرفین معامله
موضوع معین مورد معامله می باشد.
مشروعیت جهت انجام معامله
قصد طرفین و رضایت طرفین
وقتی معامله ای بین دو طرف می خواهد صورت گیرد باید قصد و نیت طرفین برای معامله به وضوح روشن باشد و این قصد هم باید مشروعیت داشته باشد، زیرا طبق مفاد قانون اگر فردی برای انجام معامله ای در حالت مستی یا بیهوشی یا خواب باشد به علت فقدان قصد برای انجام معامله، معامله باطل می شود.

اهلیت طرفین معامله
این بند از شرایط معامله خیلی مهم و حیاتی می باشد چرا که زمانی یک معامله ارزش یا اهلیت پیدا می کند که طرفین شرایط اهلیت را داشته باشند شرایطی مانند بالغ، عاقل و رشید بودن طرفین.

موضوع معین مورد معامله
زمانی می توان نسبت به یک چیز بحث معامله را جاری ساخت که آن چیز مالیت داشته باشد یعنی طرفین بتواند به خوبی مورد معامله را شناسایی کنند و به صورت تمام و کمال نسبت به آن شناخت داشته باشند. طبق ماده 216 مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی باشد. طبق این تعریف اگر مورد معامله شرایطی مانند ذیل را نداشته باشد ابطال معامله صورت می گیرد:

مورد معامله باید مالیت داشته باشد در غیر اینصورت ابطال معامله صورت می گیرد.
مورد یا موضوع معامله که برای خرید و فروش انتخاب شده است منفعت عقلانی و مشروع داشته باشد.
مورد معامله برای خرید و فروش باید مقدورالتسلیم و مشخص باشد.
موضوع معامله قابلیت انتقال از فردی به فردی دیگر را داشته باشد.
موضوع مورد معامله برای خرید و فروش موجود و معین شده باشد.
مشروعیت داشتن مورد معامله
گفتیم زمانی می توان صحت یک معامله را فهمید که مشروعیت و قانونی بودن آن برای طرفین به اثبات رسیده باشد در غیر اینصورت اگر معامله صوری و یا به قصد فرار از دین صورت گیرد، طرفین می تواند درخواست ابطال معامله را به دادگاه یا مراجع قضایی مربوطه بدهند.

اعتراض شخص ثالث نسبت به موضوع مورد معامله
اگر مورد معامله ای که بین فروشنده و خریدار صورت گرفته است بعد از عقد برای خریدار روشن شود که این موضوع معامله از آن فرد دیگری می باشد، فروشنده باید ثمن معامله را به خریدار پس بدهد و خریدار مال را به شخص ثالث بدهد، حال اگر در این حین برای خریدار به علت خرید مورد معامله خساراتی وارد شده باشد فروشنده باید این خسارات وارده را جبران نماید، یعنی باید ثمن معامله را به خریدار بپردازد.

نکاتی در مورد ابطال معامله
دعوی ابطال معامله دعوی مالی میباشد؛ فلذا اگر مبلغ قراردادی کمتر از 20 میلیون تومان باشد، باید از طریق شورا و اگر بیشتر از 20 میلیون تومان باشد باید از طریق دادگاه اقدام شود. این درحالیست که ابطال ملکی صرفا از طریق دادگاه بایستی انجام پذیرد. نکته آخر اینکه در نقاطی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد، افراد باید دادخواست¬های خود را از این طریق ارسال نمایند.

مزایای گرفتن وکیل برای تنظیم دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن
حتما برای شما پیش آمده است که وقتی وارد یک سایت حقوقی شده اید افراد زیادی سوال های از این قبیل پرسیده اند، مبنی بر اینکه چند سال پیش یک ملک 180 متری را طی یک قرارداد مبایعه نامه یا بیع از یک فروشنده خریداری کرده ام و در همان لحظه ی خرید تمام ثمن معامله را نیز یکجا پرداخت نموده ام اما الان شخصی دیگر ادعا می کند که این ملک خریداری شده از آن او می باشد و برای ادعای خود دلیل و مدارک معتبری هم دارد، حال من باید چه اقدامی انجام بدهم، چون که من ثمن معامله را، یکجا پرداخت نموده ام. آیا فروشنده خسارتی که به من برای خرید ملک وارد شده و همچنین ثمن معامله پرداخت شده را به من برمی گرداند و سوال های از این قبیل، که در آن تمام خریدار ها به دنبال ابطال معامله و استرداد ثمن معامله هستند. پیشنهاد ما برای این دست از متقاضیان این هست که اگر می خواهند از فروشنده ا ی که با فریبکاری ملکی را به آن ها فروخته است خسارت و ثمن خود را دریافت کنند قبل از هر اقدامی با یک وکیل تنظیم دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن مشورت کنند چرا که یک وکیل به خوبی می داند با این جور افراد چه برخورد قانونی باید داشته باشد.