اظهارنامه چیست؟ نمونه اظهارنامه

اظهارنامه چیست؟

اظهارنامه یک سند عادی است که در آن اظهار کننده به طور رسمی و از طریق دادگستری قبل از اقامه دعوی ، حق خود را از طرف مقابل می خواهد و طی اظهار نامه به طرف مقابل فرصت می دهد تا حق او را بدهد . اگر طی فرصت قانونی شخص مخاطب اظهارنامه اقدامی جهت اظهار نامه ارسالی انجام ندهد

ادامه خواندن “اظهارنامه چیست؟ نمونه اظهارنامه”