دفاع از اتهام انتسابی و ارسال ابلاغیه در چه زمانی صادر میشود؟

دفاع از اتهام انتسابی و ارسال ابلاغیه
دفاع از اتهام انتسابی و ارسال ابلاغیه

دفاع از اتهام انتسابی توهین سرقت کلاهبرداری تهدیدمجازات جرم انتسابی دفاع از اتهام انتسابی افترا نحوه دفاع در دادسرا -وکیل بندرعباس

 

وقتی پرونده ای در دادیاری است و موضوع پرونده ضرب شتم است و شاکی هیچ شاهدی برای اثبات صرب شتم ندارد ب جز گواهی پزشک قانونی و متهم هم شاهد و هم استشهادیه محلی دارد که موقع دعوا در انجا حضور نداشتع و پرونده ساختگی است و دادیار بدون قرار وثیقه اینا به متهم گفته بره و بعدا ابلاغیه میفرستن هدف دادیار از احضاریه دفاع از اتهام انتسابی چیست؟ و چ اتفاقی می افتد

ابلاغ جهت انجام تحقیقات بیشتر در پرونده میباشد.معمولا زمانی که قرار صادر نشده دادیار هنوز اعتقادی به وقوع جرم توسط شما ندارد.پس از تحقیقات در صورت احتمال وقوع جرم توسط شما تا پایان رسیدگی قرار تامین مناسب اخذ میشود و در صورت اعتقاد دادیار بر عدم وقوع جرم قرار منع تعقیب صادر میگردد.