جرم جعل امضا متوفی و مجازات آن

اثبات جعل امضا مجازات جعل امضا قولنامه – وکیل بندرعباس جعل امضا همسر جعل امضا شخص حقیقی جرم امضا به جای دیگری قولنامه اثبات جعل امضا

جرم جعل امضا متوفی
جرم جعل امضا متوفی

جرم جعل امضا متوفی و مجازات آن

یکی از جرایمی که همواره در جامعه وجود دارد ، جرم جعل است ، که به صورت های گوناگونی به وقوع می پیوندد . می توان به چند مورد از جرایم جعل اشاره کرد ، به طور مثال : جعل سند رسمی ، جعل امضا توسط سردفتر ، جعل گواهی استشهاد ، جعل امضای الکترونیکی و غیره . قانونگذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی به بیان جرم جعل و تزویر پرداخته است . همانطور که در مقاله جرم و ارکان آن بیان کردیم برای تحقق جرم باید سه رکن مادی ، معنوی و قانونی تحقق پیدا کند تا جرم جعل به وقوع بپیوندد . یک نوع از مصادیق جعل ، جعل امضای متوفی است . به همین دلیل در این مقاله به بررسی جعل امضا متوفی و شرایط تحقق جرم جعل امضا متوفی و مجازات جعل امضا متوفی می پردازیم .

جعل امضا متوفی
جعل امضای متوفی طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان شده است که : « ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . » لازم به ذکر است که ، جعل امضا بدون اجازه صاحب آن و به قصد تقلب جرم بوده و با توجه به اینکه آن شخص از افراد عادی یا دارای سمت باشد ، مجازات متفاوتی برای جاعل تعیین می گردد .
در جعل امضا متوفی نیز اگر فردی اعم از وراث یا فردی دیگر اقدام به جعل امضا متوفی نماید ، به هدف به دست آوردن یا تصرف در اموال ، ملک یا زمین و غیره که به ضرر دیگران یا باقی وراث شود ، جرم جعل محقق می گردد .

شرایط تحقق جرم جعل امضا متوفی
برای تحقق جرم جعل امضا متوفی همانند بقیه جرایم نیاز به وجود سه عنصر داریم . عنصر مادی جرم که در جعل امضا متوفی همان انجام عمل جعل امضا است و عنصر معنوی آن یعنی اینکه جاعل قصد تقلب و ضرر زدن به دیگران را داشته باشد و عنصر قانونی آن یعنی اینکه طبق قانون جرم محسوب شود . در واقع باوجود این سه عنصر جرم جعل امضا متوفی محقق شده است .
لازم به ذکر است که اگر جاعل سند متوفی را جعل کند که به هیچ زنده ای ضرر نمی زند ، سند مجعول نیست .

مجازات جعل امضا متوفی
در مجازات جرم جعل امضا متوفی ، اگر جاعل اسناد و نوشته های غیر رسمی جعل کند ، طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی ، علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا دو سال حبس یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .