قوانین و نحوه تقسيم پارکینگ آپارتمان

قوانین و نحوه تقسيم پارکینگ آپارتمان

وکیل

در خرید آپارتمان های نوساز، پارکینگ هر واحد مشخص نیست و نحوه تعیین پارکینگ موضوعی است که همواره مورد اختلاف بوده و مشکلات زیادی را ایجاد مینماید. پارکینگ ساختمان مانند انباری آن، از موارد مشترکی است که در قراردادهای واگذاری ساختمان چه به صورت فروش چه اجاره و رهن، در قرارداد ذکر میگردد و به محض انعقاد قرارداد جدید، حقوق ناشی از آن به مالک یا مستاجر جدید منتقل میگردد.

 

 

تعیین پارکینگ در ساختمان چگونه است؟

تعیین پارکینگ همواره به دو حالت صورت می گیرد:

 حالت اول زمانی است که هر واحد به صورت اختصاصی دارای پارکینگ مشخص می باشد که در این حالت پارکینگ موردنظر مانند انباری ملک اختصاصی مالک آن است و موقعیت و مساحت و محل دقیق آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید می شود.

حالت دوم زمانی است که برای هر واحد پارکینگ مشخصی وجود ندارد بلکه کل پارکینگ به صورت مشاع می باشد که در این حالت پارکینگ قسمت های مشاع و مشترک تمامی واحدها خواهد بود البته در این مورد نیز ممکن است در صورت مجلس تفکیکی فقط برخی از واحدها به عنوان واحدهایی که حق استفاده از پارکینگ را دارند نام برده شده باشند که در این حالت سایر واحد هایی که در صورت مجلس تفکیکی نام برده نشده اند حق استفاده از پارکینگ مشاع را ندارند.

در مواردی که حق استفاده از پارکینگ به صورت مشاع و مشترک می‌باشد معمولاً مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در پارکینگ، به هر واحد برای مدت معینی پارکینگ خاصی را اختصاص می‌دهند که پس از اتمام مدت مذکور پارکینگ مورد نظر را با پارکینگ واحد دیگری تعویض می کنند تا عدالت بین تمامی واحدها برقرار باشد.

 

اشکال رایج تعیین پارکینگ

معمولا در خرید آپارتمان هایی که نوساز هستند پارکینگ برای واحد خریداری شده تعیین نشده است و در قسمت مربوط به پارکینگ یا چیزی نمی نویسند و یا اینکه می نویسند پارکینگ بر اساس صورت مجلس تفکیکی تعیین خواهد شد و یا اینکه صرفاً به کشیدن یک خط تیره در مقابل پارکینگ بسنده می کنند؛ حتی دیده شده است که برخی از فروشندگان و مشاورین املاک بدون در نظر گرفتن معیار و مبنای مشخصی برای واحد خریداری شده، در مبایعه نامه پارکینگ تعیین می‌کنند که این کار بسیار غیر حرفه ای می باشد و خریدار می تواند از این بابت از وی شکایت کرده و مطالبه خسارت کند.

در صورتی که فروشنده در مبایعه نامه که یک سند عادی می باشد پارکینگ خاصی را به واحد فروخته شده اختصاص داده باشد سپس خریدار متوجه گردد که پارکینگ موجود نیست او می‌تواند علیه فروشنده طرح دعوا نمود و دادخواست الزام به انجام تعهد را تقدیم دادگاه صالح نماید که پس از محکومیت فروشنده دادگاه او را ملزم خواهد نمود تا به خریدار پارکینگی را اختصاص دهد.

حتی اگر ساختمان فاقد پارکینگ باشد، فروشنده مجبور است مبلغ پارکینگی را که در مبایعه نامه آورده است با تعیین نظر کارشناس که معمولاً با ارزش اقتصادی منطقه تعیین می گردد، به خریدار بپردازد.

نحوه تقسیم پارکینگ در قانون تقسیم پارکینگ در آپارتمان های نوساز

در این میان قانونی به نام قانون تقسیم پارکینگ در آپارتمان های نوساز داریم که از جانب سازمان ثبت اسناد صادر شده است و در آن روشی برای تقسیم پارکینگ ذکر شده که معمولاً در تنظیم صورتمجلس تفکیکی برای تعیین پارکینگ ها از این روش استفاده می کنند.

 

روش تعیین پارکینگ در این قانون از این قرار است: به موجب این قانون تقسیم از سمت شمال غربی ساختمان در جهت عقربه های ساعت است که پارکینگ ها بین واحدها از طبقات بالایی شروع می گردد. بر اساس این تعریف معمولاً پارکینگ های موجود در طبقه همکف به واحدهای طبقات فوقانی می‌رسد و پارکینگ‌های طبقاتی زیرین به واحدهایی که طبقه آنها پایین‌تر می باشد تعلق خواهد یافت.

امروزه اصطلاحی به نام پارکینگ مزاحم نیز رواج یافته است. در مقررات شهرداری برای پارکینگ، استاندارد و مساحت خاصی وجود دارد حال اگر با رعایت این استاندارد برای تعیین پارکینگ واحدها، راه عبور بقیه خودرو ها باز باشد شهرداری با توافق اعضای ساختمان و دستورالعملی که در این زمینه وجود دارد پارکینگی به نام پارکینگ مزاحم پیش بینی می نماید برای این که دو ماشین بتواند پشت سر هم پارک نمایند. قیمت این پارکینگ نسبت به پارکینگ های دیگر کمتر بوده و شخص مالک آن پارکینگ می‌شود ولی در حقیقت مزاحم است به این صورت که هر مالک بخواهد خودرو خود را جابجا کند مالک پارکینگ مزاحم نیز باید خودرو خود را جابجا نماید. پارکینگ مزاحم معمولاً به شخصی داده میشود که آخرین قرارداد خرید ملک را داشته است.