قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

وکیل

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت از جمله تدابیری است که قانون گذار پیش بینی کرده است. این امر به این علت توسط قانون گذار ممکن دانسته شده است که حفظ تعادل قراردادی ایجاب می نماید قرارداد تابع شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد خود باقی بماند.درصورتی که هرگونه تغییر در شرایط موجب تعییر درحقوق وتعهدات طرفین قرارداد شود،ثبات قراردادی از بین می رود و اجرای دقیق قرارداد دچار تزلزل می شود.

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

قرارداد مشارکت در ساخت به جهت اجرای آن در مدت زمان طولانی،جزء قراردادهای مستمر میباشد.طرفین قرارداد بر مبنای محسابات خویش ،در زمان قبل از قرارداد توافق می نمایند.درحالیکه امکان دارد مدت اجرای قرارداد طولانی تر از مدت معین شده در قرارداد گردد.و در این مدت به جهت نوسانات اقتصادی هزینه های برآورد شده تغییر یابد.و باعث شود یکی از طرفین متضرر گردند.لذا حقوقدانان تعدیل قرارداد مشارکت درساخت را امکان پذیر دانسته اند.و آن را به اعتبار سبب آن به تعدیل قراردادی،قانونی و قضایی تقسیم نموده اند.

انواع تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت:

1)تعدیل قراردادی:

تعدیل قراردادی به دو حالت صورت می پذیرد
الف)طرفین قرارداد مشارکت درساخت درضمن اجرای قرارداد متوجه عدم اجرای پروژه بر پایه نرخ ها یا قیمت پیش بینی شده می گردند.لذا توافق و تراضی می کنند که با تغییر میزان تعهدات و یا با تغییر قیمت قرارداد،تعادل را برقرار نمایند
ب)امکان تعدیل قرارداد در متن خود قرارداد پیش بینی می شود.در این فرض می بایست مبنای تعدیل به صورت روشن وو بدون ابهام تصریح شده باشد.درغیراین صورت شرط تعدیل از انواع شروط مجهول تلقی شده و می تواند موجب ابطال قرارداد شود.شرط تعدیل معمولا با دقت و وضوح زیادی تنظیم می شود،به صورتی که در آن ها نوع هزینه های قابل تعدیل و روش و سقف تعدیل قیمت، قید می شود برای این امر بهتر است که قرارداد توسط یک وکیل که در این زمینه تخصص داشته باشد یاری گیرید.

2)تعدیل قانونی:

اگر طرفین قرارداد تعدیل یا مذاکره برای تعدیل را در قرارداد مشارکت درساخت قید نکنند،باید مطابق قانون و از طرق قانونی برای تعدیل قرارداد اقدام کرد.تعدیل قانونی معمولا به دو شیوه صورت می پذیرد.

گاه قانون گذار با تغییر در طول مدت قرارداد از شخص زیان دیده،حمایت می نماید
و همچنین گاه تغییری در عوضین و مفاد قرارداد را برای تعدیل تعهدات دو جانبه لازم دانست در برخی موارد هم قانون گذار از طریق دادن اختیار به قاضی اقدام به اعمال تعدیل می کند و گاهی هم این عمل را مستقیما انجام می دهد.

3)تعدیل قضایی:

در عقود و قراردادهایی مثل قراردادهای مشارکت درساخت حوادثی غیرمنتظره،غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری رخ می دهد که به تعادل تعهدات قراردادی خدشه وارد می نماید و اجرای تعهدات را برای یکی از طرفین بسیار دشوار یا پرهزینه می نماید .چنانچه در متن قرارداد مشارکت درساخت شرط تعدیل قرارداد پیش بینی شده باشد به طور معمول مشکلی باقی نمی ماند.اما چنانچه قرارداد دراین خصوص ساکت باشد و پیش بینی لازم در آن به عمل نیامده باشد باید از طریق محاکم دادگستری اقدام نمود، و یا این که قرارداد مذکور را فسخ نمود.

 

مراحل رسیدگی به دعوای تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت:

دادگاه صالح پس از بررسی مدارک و مستندات خواهان درصورت نیاز مدارک و مستندات مذبور را به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع می نماید .قاضی رسیدگی کننده درصورت احراز شرایط تعدیل قرارداد مشارکت درساخت اقدام به صدور رای مقتضی صادر خواهد نمود.
تقاضای تعدیل قرارداد مشارکت درساخت درصورتی امکان پذیر می باشد که این امر در قرارداد پیش بینی شده باشد.و حادثه ای که به وجود آمده است به صورت غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر باشد.و قابلیت انتساب به شخص سازنده را نداشته باشد و علت تغییر اساسی در آورده های طرفین قرارداد گردد و خواهان نیز بتواند مواردی که قید شده را ثابت نماید و برای دادگاه محرز و مسلم باشد که این شرایط به وجود آمده است.

مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوی:

رسیدگی به دعوای تعدیل قرارداد مشارکت درساخت درصلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود و همچنین در زمره دعاوی مالی قرار دارد.

 نکات مرتبط بااین دعوی:

۱) در حقوق ایران اگر امکان تعدیل قراردادی در قرارداد ذکر نشده باشد، چنین اختیاری برای محاکم نیست و محاکم در واقع اختيار تعديل قضایی را ندارند.

۲) تعديل قضایی هنگامی محقق می گردد که قانون هر چند به صورت کلی اجازه تجدید نظر در قرارداد را به قاضی داده باشد مانند قراردادهای اجاره قبل از سال ۷۶ و در قراردادهای مشارکت در ساخت چنین اجازه ای به محکمه داده نشده در صورتی تعدیل قراردادی، قابل اعمال است که حادثه ای که به وجود آمده است، غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر باشد و قابلیت انتساب به سازنده نداشته باشد و هم چنین باعث تغییر اساسی در آورده های طرفین باشد.