مجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس

آدرس نشانی تلفن شعب دادگاه و دادگستری کل اجرای احکام حقوقی کیفری دادسرا شورای حل اختلاف هرمزگان بندرعباس وکیل

مجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس

whatsapp

 

لیست آدرس و تلفن شعب دادگاه ها و مجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس

دادگستری کل استان هرمزگان

آدرس : بندرعباس بلوار شهید چمران دادگستری کل استان هرمزگان
تلفن : 076-33317850 الی 4
تلفن روابط عمومی : 076-33317878

 

دادگستری شهرستان بندر عباس

مجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس

بندرعباس –   چهار راه رسالت رسالت جنوبی پشت فروشگاه رفاه
 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندر عباس

بندرعباس –  چهار راه مطهری – پشت مصلی روبروی بیمارستان دکتر شریعتی

 

شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان

آدرس : بندرعباس ، میدان ابوذر ، اتوتاج سابق

 

 

تماس با وکیل بندرعباس

مجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس

بندرعباس –   چهار راه رسالت رسالت جنوبی پشت فروشگاه رفاه

آدرس و تلفن دادگاه های شهر بندرعباس

آدرس نشانی تلفن شعب دادگاه و دادگستری کل اجرای احکام حقوقی کیفری دادسرا شورای حل اختلاف هرمزگان بندرعباس وکیل

آدرس و تلفن دادگستری هرمزگان - بندرعباس
آدرس و تلفن دادگستری هرمزگان – بندرعباس

whatsapp

WhatsApp Image 1 1

لیست آدرس و تلفن شعب دادگاه ها و مجتمع قضایی در بندرعباس

دادگستری کل استان هرمزگان
آدرس : بندرعباس بلوار شهید چمران دادگستری کل استان هرمزگان
تلفن : 076-33317850 الی 4
تلفن روابط عمومی : 076-33317878

دادگستری شهرستان بندر عباس
بندرعباس –   چهار راه رسالت رسالت جنوبی پشت فروشگاه رفاه
 

 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندر عباس
بندرعباس –  چهار راه مطهری – پشت مصلی روبروی بیمارستان دکتر شریعتی

شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان

آدرس : بندرعباس ، میدان ابوذر ، اتوتاج سابق

 

آدرس دادگستری کل استان هرمزگان کجاست؟

آدرس : بندرعباس بلوار شهید چمران دادگستری کل استان هرمزگان

 

 

آدرس دادگستری شهرستان بندر عباس کجاست؟

بندرعباس –   چهار راه رسالت رسالت جنوبی پشت فروشگاه رفاه

آدرس دادسرا شهرستان بندر عباس کجاست؟

بندرعباس –  چهار راه مطهری – پشت مصلی روبروی بیمارستان دکتر شریعتی

آدرس شوراهای حل اختلاف بندر عباس کجاست؟

آدرس : بندرعباس ، میدان ابوذر ، اتوتاج سابق