آدرس دادگاه های کیفری بندرعباس

 

آدرس دادگاه های کیفری (جزایی) بندرعباس

آدرس دادگاه های کیفری (جزایی) بندرعباس

 

10 شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهرستان بندرعباس (101 جزايي سابق) مجتمع دادگاههاي كيفري و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار امام خميني – ميدان ابوذر – مجتمع جزايي بندرعباس
11 شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهرستان بندرعباس (102 جزايي سابق) مجتمع دادگاههاي كيفري و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار امام خميني – ميدان ابوذر – مجتمع جزايي بندرعباس
12 شعبه 103 دادگاه كيفري دو شهرستان بندرعباس (103 جزايي سابق) مجتمع دادگاههاي كيفري و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار امام خميني – ميدان ابوذر – مجتمع جزايي بندرعباس
13 شعبه 104 دادگاه كيفري دو شهرستان بندرعباس (104 جزايي سابق) مجتمع دادگاههاي كيفري و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار امام خميني – ميدان ابوذر – مجتمع جزايي بندرعباس
14 شعبه 105 دادگاه كيفري دو شهرستان بندرعباس (105 جزايي سابق) مجتمع دادگاههاي كيفري و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار امام خميني – ميدان ابوذر – مجتمع جزايي بندرعباس
15 شعبه 106 دادگاه كيفري دو شهرستان بندرعباس (106 جزايي سابق) مجتمع دادگاههاي كيفري و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار امام خميني – ميدان ابوذر – مجتمع جزايي بندرعباس
16 شعبه 107 دادگاه كيفري دو شهرستان بندرعباس (107 جزايي سابق) مجتمع دادگاههاي كيفري و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار امام خميني – ميدان ابوذر – مجتمع جزايي بندرعباس
17 شعبه 108 دادگاه كيفري دو شهرستان بندرعباس مجتمع دادگاههاي كيفري و انقلاب شهرستان بندرعباس استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار امام خميني – ميدان ابوذر – مجتمع جزايي بندرعباس