کفالت و انواع آن چیست و تفاوت کفالت مطلق و موقت

کفالت و انواع آن چیست و تفاوت کفالت مطلق و موقت

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

عقد کفالت یکی از عقود معین است که نوعی تعهد به نفع ثالث است و برای احضار شخص ثالثی این عقد، منعقد می شود.  تعهد فرد به احضار مکفول عنه (شخصی که باید حاضر کند) در واقع تعهد به نتیجه است. طبق ماده ۷۳۴ قانون مدنی؛ کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. ‌متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می گویند. کفالت انواع مختلف دارد؛ طبق ماده ۷۳۷ قانون مدنی؛ کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد. در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول ‌منکر آن باشد.

انواع کفالت چیست؟

طبق ماده ۷۳۷ قانون مدنی؛ کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.  کفالت موقت اعم از کفالت با مدت محدود و کفالت با التزام موجل است. همچنین ممکن است شخص دیگر، کفیل کفیل شود.

در کفالت مطلق، مکفول‌له هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ‌ندارد. کفیل، باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود برآید. قابل ذکر است در هر دو نوع کفالت موقت باید مدت معلوم باشد. نتیجه جهل به مدت کفالت یا اجل التزام، بطلان عقد است.  جایی که موعد احضار در آینده قابل تعیین باشد (مانند جلسه دادرسی)، کفالت صحیح است.  در کفالت موقت اگر آغاز آن معین نشود، ظاهر بر شروع مدت از زمان انعقاد کفالت است. ماده ۷۴۱ قانون مدنی؛ اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

محل تسلیم برای عقد کفالت

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد؛ کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد. طبق ماده ۷۴۳ قانون مدنی؛ اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می شود.  چنانچه کفیل، مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند؛ قبول آن بر مکفول ‌له لازم نیست منتها اگر قبول ‌کرد کفیل بری میشود و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید؛ کفیل ملزم به قبول نیست.

طبق ماده ۷۴۵ همان قانون؛ هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا ‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید.

بری الذمه شدن کفیل

مطابق ماده ۷۴۶ قانون مدنی؛ در موارد ذیل کفیل بری می شود:

  1. در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.
  2. در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
  3. در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.
  4. در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.
  5. در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
  6. در صورت فوت مکفول.

امتناع مکفول له

هر گاه کفیل، مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید. فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمیشود. طبق ماده ۷۴۹ قانون مدنی؛ هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود.

در صورتی که شخصی کفیلِ کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول ‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری می شوند. هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند ‌میتواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس