یک کارمند برای چند نفر میتواند ضامن شود

سوال

یک کارمند قراردادی برای چند نفر می تواند ضامن وام بانکی شود؟؟

پاسخ

محدودیتی برای ضمانت وجود ندارد ولی اگر ضمانت نیازمند گواهی کسر از حقوق باشد معمولا امور مالی محدویتی بر اساس میزان تضمین در نظر میگیرد .