تعویض و فک پلاک خودرو

تعویض و فک پلاک خودرو وکیل بندرعباس
وکالت فروش
تعویض و فک پلاک خودرو : برای تعویض و فک پلاک خودرو نیاز به حضور فروشنده و خریدار به اتفاق هم به همراه مدارک لازم در مراکز تعویض پلاک می باشد. در صورتیکه فروشنده یا خریدار یا هر دو نخواهند یا نتوانند جهت تعویض پلاک در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند ، می توانند با مراجعه به دفترخانه ، تقاضای تنظیم وکالت جهت تعویض پلاک نمایند که به دو صورت امکان پذیر است :

۱-تنظیم وکالت کاری و تعویض پلاک
در این صورت با امضای وکالت از سوی فروشنده ، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی و بدون نیاز به حضور فروشنده ، به مراکز تعویض پلاک مراجعه و مراحل قانونی را انجام داده و پس از تعویض پلاک خودرو ، مجدداً به همراه فروشنده جهت تنظیم سند قطعی به دفترخانه مراجعه می کنند .

۲-تنظیم وکالت فروش خودرو
در صورت اعطاء وکالت فروش خودرو از سوی فروشنده به خریدار، دیگر نیازی به حضور فروشنده در مراکز تعویض پلاک و پس از آن در دفترخانه نیست و تمامی مراحل توسط وکیل یعنی خریدار انجام می گردد.

دادخواست الزام به فک پلاک خودرو چه زمانی لازم است؟

اگر فروشنده به خریدار وکالت محدود برای مثال ده روز برای تعویض پلاک بدهد ولی خریدار اقدامی در این مدت انجام ندهد، تکلیف فروشنده خودرو که پلاک به نام اوست چیست ؟

در قدم اول فروشنده باید اقدام به تنظیم اظهارنامه مبنی بر همکاری خریدار جهت تعویض و فک پلاک خودرو و ارسال و ابلاغ آن به نشانی ایشان نماید و اگر وی اقدامی برای تعویض پلاک انجام نداد، ناگزیر باید با تنظیم دادخواست به خواسته الزام به فک پلاک خودرو علیه خریدار در دادگاه محل اقامت او نماید.

در صورتیکه خریدار در دادگاه حاضر نشود نیز به صورت غیابی محکوم به فک پلاک خودرو می گردد که پس از قطعی شدن آن می توان تقاضای اجرای حکم و صدور نامه توقف خودرو جهت فک پلاک نمود. پس از آن با توقیف خودرو و انتقال خودرو به مراکز نقل و انتقال خودرو توسط پلیس راهور ، اقدام به فک و کندن پلاک قبلی و صدور و نصب پلاک جدید به نام خریدار می گردد.

تا چه زمانی می توان اقدام به فک پلاک خودرو نمود ؟
فروشنده از زمان اتمام مدت وکالت تعویض پلاک که به خریدار داده و او اقدامی نکرده تا هر وقت که پلاک تعویض نشده می تواند دادخواست فک پلاک را به دادگاه صالح بدهد و محدودیتی از جهت زمانی برای طرح چنین دعوائی وجود ندارد و گذشتن مدت زمان نسبتاً طولانی از زمان فروش خودرو، تأثیری در حق مراجعه فروشنده به دادگاه برای اقامه دعوا علیه خریدار پیش بینی نشده است.

چه کسانی می توانند درخواست فک پلاک خودرو نمایند ؟

مانند هر دعوای حقوقی دیگری که در دادگاه ها قابل طرح می باشد، هم فروشنده و هم وکیل او می تواند با تنظیم دادخواست به خواسته “الزام به فک پلاک خودرو” علیه خریدار در مراجع قضائی اقدام کنند.

تقاضای فک پلاک فقط از سوی کسی که پلاک قانوناً به نام او است امکان پذیر است. بنابراین اگر یک خودرو یا  وسیله نقلیه موتوری چندین مرتبه با مبایعه نامه و وکالت فروش منتقل شده باشد، باز هم هیچ کسی بجز فردی که پلاک به نام او است حق دادن دادخواست فک پلاک ندارد و حتی با وکالت نامه رسمی که در دفترخانه تنظیم شده، کسی به جز صاحب پلاک نمی تواند به دادگاه مراجعه کند مگر اینکه صاحب پلاک یا کسی که از سوی صاحب پلاک، وکالت رسمی دارد  به وکیل دادگستری برای فک پلاک وکالت دهد.

بر خلاف دعوای فک پلاک، در موضوع تعویض پلاک، خریدار و یا هر کسی که از مالک خودرو دارای وکالت رسمی است می تواند به مراکز نقل و انتقال خودرو مراجعه و اقدام به تعویض پلاک نمایند.