وکیل مهریه بندرعباس

وکیل مهریه بندرعباس

تعریف مهریه :
مهریه یا مهر یا Mahr به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد ازدواج به زن (همسر) خود می پردازد و یا مکلف به پرداخت آن می شود. مهریه از بابت اشتغال ذمه زوج (مرد) بر دو نوع مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالستطاعه می باشد. در عقدنامه عندالمطالبه یا عندالستطاعه بودن مهریه مشخص و زوجین با توافق هم یکی از این دو را برمی گزینند.

انواع مهریه | مهر :

مهرالمسمی:

همان مهریه معمول است که زوجین هنگام عقد ازدواج اقدام به تعیین آن نمودند و در نوع و میزان آن با هم به توافق رسیده اند.

مهرالمثل:

در صورتی که به هر علتی مهریه در زمان عقد ازدواج تعیین نشده باشد و صیغه شرعی نکاح بدون تعیین مهریه صورت گرفته باشد، در اینصورت برای زوجه (زن) مهرالمثل تعیین می شود و مبنای تعیین مهرالمثل نیز وضعیت خانوادگی زوجه (زن) می باشد.

مهرالمتعه:

این نوع از مهریه در صورتی تعیین می شود که در زمان عقد ازدواج مهریه تعیین شده باشد ولی شوهر قبل از رابطه با همسر خود او را طلاق بدهد. در این صورت مبنای تعیین میزان مهریه بر خلاف مهرالمثل، وضعیت دارایی زوج (مرد) است.

معمولا مطالبه مهریه که یکی از انواع دعاوی خانواده میباشد، از سوی زوجه و یا وکیل او (وکیل مهریه) در محاکم قابل طرح و رسیدگی می باشد.

شرایط به اجرا گذاشتن مهر یا مهریه:

زوجه (زن) میتواند از زمان عقد نکاح دائم چه در در دوران عقد، ایام زوجیت و چه هنگام طلاق برای به اجرا گذاشتن مهریه خود اقدام کند. یعنی گرفتن مهریه برای زوجه بدون طلاق نیز امکان پذیر می باشد. همچنین مهریه زن بعد از فوت شوهر هم قابل مطالبه می باشد. بر اساس قانون حمایت از خانواده، زن یا وکیل او (وکیل برای گرفتن مهریه | وکیل مهریه ) میتواند برای وصول مهریه خود در محل سکونت فعلی خود طرح دعوی نماید، لذا نیازی به مراجعه به محل اقامتگاه زوج (مرد) ندارد. به استثناء مواردی که مهر مال غیر منقول (همانند منزل مسکونی ، مغازه، زمین و …) است و در این حالت میبایست جهت مطالبه مهریه به محل وقوع آن مال مراجعه نموده و در آنجا طرح دعوای مطالبه مهریه نماید .

قوانین جدید وضع شده در خصوص مهر‌یه از زبان وکیل مهریه :
براساس قانون؛ در مواقعی که مهریه مالی تعیین نشده باشد ( چه در عقد موقت و چه در عقد دائم)، مانند دیگر دیونی که در قرارداد‌های مالی وجود دارد؛ مرد بایستی نسبت به پرداخت آن اقدامات لازم را انجام دهد؛ در این حالت، زن مستحق مهرالمثل است و دادگاه میزان آنرا تعیین می کند .

قانونگذار مقرر داشته است که در صورت وجود سرمایه و اموال زوج به غیر از مواردی که به عنوان استثنا در قانون لحاظ شده است ( مانند خانه ای که مرد در آن سکونت دارد و …) میزان مهریه اهمیتی ندارد و وصول مهریه از اموال مربوطه مرد انجام می‌پذیرد. (نقل از وکیل مهریه )

به دلیل تمکن مالی مرد در خصوص پرداخت مهریه، دادگاه حکمی بابت حبس مرد صادر می کند. قوانینی برای رفع این مورد وضع شده است که مرد می تواند بدهی خود را به صورت اقساط نیز بپردازد. (نقل از وکیل مهریه )

طبق قوانین جدید برای مهریه ، ضمانت اجرایی حکم جلب در صورتی صادر می‌شود که میزان مهر‌یه فقط 110 سکه بهار آزادی و یا معادل آن باشد. بنابراین مهریه بیشتر از 110 سکه از احکام حبس مبری میباشد.

بر اساس قوانین جدید، مرد پس از صدور حکم پرداخت مهریه به مدت 1 ماه مهلت اقدام برای دادخواست اعسار و درخواست تقسیط مهریه را دارد . ( نقل از وکیل مهریه )

پس از دادخواست اعسار و تقسیط مهر‌‌یه، اگر مرد از پرداخت قسط های مهر‌یه اجتناب بکند، به مجازات حبس محکوم میشود. (نقل از وکیل مهریه )

اگر زن اقدام به توقیف اموالی از شوهر خود نماید؛ تا زمانی که مراحل وصول مهر‌یه از منبع اموال توقیف شده کامل نشود، در خصوص مابقی مهر‌یه که از اموال توقیف شده بیشتر است (تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی)، حکم جلب از جانب دادگاه صادر نمی شود. ( نقل از وکیل مهریه )

چگونگی دریافت مهریه :

طبق رویه جدید در خصوص مطالبه مهریه، متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به اداره اجرائیات ثبت اسناد مراجعه کنند، زیرا : براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره رسمی، عقد نکاح دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند. ( نقل از وکیل مهریه )

 البته شایان ذکر است که تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی متقاضی مطالبه مهریه بود می توانست به دادگاه مراجعه کند اما در شرایط کنونی برای وصول مهریه که در سند رسمی لازم الاجرای ازدواج آمده است، باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کنند البته شایان توجه است که درسایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی به اداره ثبت ندارد و ادارات ثبت اسناد حق مداخله در این موارد را ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه کند.

علیهذا در مورد مطالبه مهریه پس از مراجعه زوجه یا وکیلش ( وکیل مهریه ) به دفتر ثبت ازدواجش و اخذ مدارک مربوطه و ارائه این مدارک به اداره اجرائیات ثبت اسناد و تشکیل پرونده، چنانچه  اداره اجرائیات ثبت اسناد پس ازاستعلام از مراجع ذیربط و تفحص در مورد اینکه آیا زوج دارای اموالی است (که دارای سند رسمی است )….

 بهر تقدیر در این مرحله دو صورت محتمل است :

1- زوج مالی دارد (مانند اتومبیل یا ملک یا حساب بانکی یا حقوق و دستمزد و….) که بدواتوسط این اداره توقیف و سپس بعد از ارزشیابی توسط کارشناس، مال مذکور به زوجه تودیع می شود .

2- مالی از زوج یافت نمی شود که در اینصورت اداره ثبت اسناد برای زوجه یا وکیل وی ( وکیل مهریه ) گواهی صادر می کند که دال بر این است که زوج دارای مالی با سند رسمی نیست و زوجه یا وکیلش ( وکیل مهریه ) با در دست داشتن این گواهی می تواند از طریق دادگاه خانواده اقامه دعوای مطالبه مهریه کند .

پس ازاین مرحله دادگاه با دعوت از طرفین (زوج و زوجه) با تعیین وقت مقرر شروع به رسیدگی می نماید . پس از محکومیت زوج به پرداخت مهریه همسرش، زوج هم، از این مرحله به بعد می تواند دعوای اعسار از پرداخت مهریه مطرح کند. ( نقل از وکیل مهریه )

در این دعوا، در جلسه رسیدگی هرگاه زوجه قادر به اثبات تمکن مالی همسرش نباشد، دادگاه  با اعسار زوج موافقت می کند و مهریه را تقسیط می نماید و پس از قطعی شدن این مرحله زوجه باید برای استیفای قسط ها  از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه و گذشت مهلت ده روزه، زوج مکلف به پرداخت قسط ها به زوجه است و درصورتی که از پرداخت اقساط مهریه در هر مرحله استنکاف ورزد، زوجه می تواند درخواست بازداشت وی را ازدادگاه کتبا ( وفق قانون محکومیت های مالی ) اعلام نماید و دادگاه خانواده با دستور کتبی از نیروی انتظامی (ضابط دادگستری) دستور جلب وی را صادر می کند.

وکیل ارث در بندرعباس

وکیل ارث در بندرعباس

دادخواست تقسیم ارث به درخواست وراث برای تقسیم ارث متوفی صورت میگیرد. وکیل تقسیم ارث، روند تقسیم ارث را تسریع می بخشد

وکیل ارث به صورت تخصصی و با تجربه کافی میتواند دعاویی تخصصی ارث را به نتیجه مطلوب برساند تا موکل به خواسته به حق خود برسد لذا بهتر است امور انحصار وراثت و وصیت خود را به وکیل متخصص در این حوزه بسپارید.

وصیت کلمه ای است که گفتن آن ممکن است یاد مرگ را در خاطر انسان زنده کند. بهتر است افراد قبل از فوتشان تمام کارها و یا وظایفی را که در این دنیا بر عهده دارند را انجام دهند.

در ابتدا باید گفت وصیت به چه معناست؟
وصیت عمل حقوقی است که به موجب آن شخص بطور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران در اموال یا حقوق خود ، برای بعد از فوت تصرف میکند.

انواع وصیت:
مطابق با ماده 825 قانون مدنی وصیت بر 2 قسم است:

1-وصیت تملیکی

2-وصیت عهدی

منظور از متوفی:
کسی که فوت کرده است.

ترکه:
به کلیه اموال و حقوق مالی مورث که پس از وضع دیون و تعهدات و وصایای او به وراث منتقل میگردد.

وارث:
به شخصی که از متوفی ارث میبرد وارت گفته میشود.

نسب:
ارتباط و اتصال فردی به فرد به واسطه ولادت شرعی

خویشان نسبی:
وابستگی شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت

خویشان سببی:
خویشاوندی که بین 2 نفر به واسطه ازدواج ایجاد میشود

طبقه:
منظور از طبقه کسانی که باعث میشوند که طبقه دیگر ارث نبرند.

اولین طبقه: والدین، فرزندان و فرزندان فرزندان

دومین طبقه: اجداد، خواهر، برادر و فرزندان آنها

سومین طبقه: خواهران، برادران والدین و اولاد آنها

در مورد مشاوره حقوقی خانواده بخوانید:مشاوره حقوقی خانواده

موانع ارث:
1-قتل

2-لعان

3-کفر

قتل:
اگر کسی بطور عمدی مورث خود را بکشد از ارث محروم میشود.

لعان:
در لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و فرزندی نیز که مورد نفی و لعان پدر خود قرار از او ارث نمیبرد.

کفر:
این مورد در شرایطی اتفاق می افتد که ورثه و موروث مذاهب متفاوتی داشته باشند به این ترتیب مالی به ورثه تعلق نمی گیرد و اموال به بیت المال متعلق است.

گواهی حصر وراثت:
مقدمه تقسیم اموال و ارثیه اخذ گواهی حصر وراثت میباشد.

تقسیم ترکه و دستور فروش:
از طرفی در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال مورثث دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تصمیم ترکه باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید نه دستور فروش آنها از طرفی دستور فروش ملک غیر قابل افراز با عنایت به ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آیین نامه اجرایی ملک غیر قابل افراز قانون مذکوره نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و النهایه صدور حکم نیست.

تقسیم کردن ملک هایی که بین چند نفر به صورت مشترک و مشاع می باشد گاهی اوقات با توافق افراد انجام می شود و گاهی اوقات به صورت قانونی و به زور انجام می شود اگر هریک از شرکا برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع اقدام کنند دادگاه دستور فروش ملک مشاع صادر می کنند و به دلیل اینکه حکم و یا قرار نمی باشد شما نمی توانید به دستور دادگاه اعتراض کنید و قطعی می باشد.

تماس با وکیل بندرعباس

وکیل ارث در بندرعباس

وکیل دادگاه خانواده بندرعباس

وکیل دادگاه خانواده بندرعباس 

 وکیل خانواده و توضیح صلاحیت دادگاه خانواده
با وجود اینکه در همه مسائل پیشگیری بهتر از درمان عنوان می‌شود اما نمی‌توان از بروز بیماری جلوگیری کرد. در عالم حقوق، اختلاف حکم بیماری را دارد که می‌توان با از بروز آن پیشگیری کرد. این در حالی‌ست که نمی‌توان گفت با وجود تمامی مراقبت‌ها، هیچ گونه اختلافی بین افراد پیش نخواهد آمد. پس به بیان بهتر همیشه راه‌حل‌ها به عنوان درمان ارائه می‌شوند. از سوی دیگر از آنجا که برای درمان یا پیشگیری از هر گونه بیماری باید به پزشک متخصص مراجعه کرد، برای حل اختلافات نیز مرجع تخصصی در نظر گرفته شده است. یکی از رایج‌ترین انواع اختلافات، دعاوی خانوادگی‌ست که قصد داریم در این مطلب به مرجع رسیدگی آن یعنی دادگاه خانواده  و  توضیح صلاحیت آن از نظر وکیل خانواده بپردازیم.

دعاوی خانوادگی چیست؟
دعاوی به طور کلی در دو دسته عام قرار می‌گیرند که هریک از این تقسیم‌بندی‌ها دارای انواعی هستند. این دو دسته شامل دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می‌شوند.

آنچه در این مطلب مورد نظر ماست. دعاوی خانوادگی‌ست که زیر مجموعه‌ای از دعاوی حقوقی به شمار می‌رود و قانون مدنی بر آن حکومت دارد. دعاوی خانوادگی، پیرامون امور خانواده و مشکلاتی که در این حوزه به وجود می‌آید می‌پردازد.

کلیه اختلافات زوجین، والدین و فرزندان و هر آنچه به امور خانوادگی مربوط است، از جمله دعاوی خانوادگی به‌شمار می‌رود.

دادگاه خانواده
کثرت پرونده‌ها در موضوعات مختلف موجب شده است که رسیدگی به آن‌ها زمان و نیروی زیادی را بطلبد. از این‌رو قانون‌گذار به دلیل سهولت کار و افزایش سرعت، مراجع رسیدگی به این اختلافات را به صورت تخصصی تقسیم نموده و در هر حوزه قضایی یکی مرجع را پیش‌بینی نموده است.

دادگاه خانواده با رسیدگی به اختلافات خانواده و موضوعات مربوطه تشکیل می‌شود و دارای ارکان خاصی‌ست. ماده واحده قانون اختصاص تعدای از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376، لزوم تشکیل دادگاه خانواده را به این شکل بیان کرده است:

حداقل یکی از شعب دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته و پس از تخصیص آن، دادگاه‌های عمومی دیگر صلاحیت رسیدگی به مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.

با این توضیح می‌توان گفت دادگاه خانواده بخشی از امور دادگاه عمومی را بر عهده دارد و به اختصاصا به امور خانواده رسیدگی می‌کند.

در نظر داشته باشید که با تشکیل دادگاه خانواده، دیگر دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارد.

اعضای دادگاه خانواده
دادگاه خانواده با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود. قضات این دادگاه باید دارای شرایط خاص باشند که این شرایط عبارت است از:

تاهل

وجود ۴ سال سابقه قضایی‌

به علاوه حضور مشاور قضایی خانم در رسیدگی به دعاوی حتی‌الامکان ضروری‌ست. احکام دادگاه توسط رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر می‌شود.

دادگاه خانواده 
موارد صلاحیت دادگاه خانواده به بیان وکیل پایه یک
از آن جایی که دادگاه خانواده یکی از دادگاه‌های اختصاصی به شمار می‌رود. صلاحیت آن نیز صرف مواردی‌ست که در قانون معین شده است. قانون حمایت خانواده، صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده را بیان کرده است. این موارد را طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 می‌توان به این صورت برشمرد:

۱-نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

دعاوی خانواده
وجود استثناء در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده
با وجود اینکه قانون حمایت از خانواده موارد صلاحیت دادگاه خانواده را به صورت صریح اعلام کرده است ولی برخی از این موارد به دلیل ماهیت خاص خود استثناء به شمار می‌روند و با داشتن شرایطی در صلاحیت شورای حل اختلاف هستند.

دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه از جمله رایج‌ترین دعاوی‌ست که در حوزه دعاوی خانوادگی مطرح می‌شوند. این دعاوی با داشتن شرایط زیر در صلاحیت شورای حل اختلاف است:

۱-اگر مبلغ مهریه، نفقه یا جهزیه تا ۲۰ میلیون تومان باشد، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف است ولی اگر از این مبلغ بیشتر باشد، دادگاه خانواده صالح است.

۲- دعاوی مهریه، نفقه یا جهزیه در بسیاری از موارد همراه با دعوای طلاق مطرح می‌شوند، در نتیجه در صورتی‌که دعوای طلاق در دادگاه خانواده مطرح باشد، رسیدگی به دعاوی فوق نیز توسط همین دادگاه صورت می‌گیرد، فارغ از اینکه مبلغ آن کمتر یا بیشتر از ۲۰ میلیون باشد اما اگر دعوی طلاق مطرح نباشد، وضعیت شرط اول جاری‌ست.

رسیدگی در دادگاه خانواده
رسیدگی به دعاوی در دادگاه خانواده مانند دادگاه عمومی با دادخواست صورت می‌گیرد. برای این منظور خواهان می‌تواند در هر یک دادگاه‌های خانواده محل اقامت خوانده و یا محل اقامت خود طرح دعوا نماید.

با وجود این که در رسیدگی به دعاوی، هدف حل اختلاف و خاتمه آن است ولی این امر همیشه به سادگی امکان‌پذیر نیست. دلایل آن هم متفاوت است که برخی از آن‌ها را می‌توان پیش‌بینی نمود و در جهت رفع آن برآمد. یکی از این دلایل عدم اشراف کافی به مسائل حقوقی‌ست. این چالش را می‌توان با مراجعه وکیل پایه یک رفع نمود.