روش های پول شویی

روش های پول شویی :

۱ – سیستم های بانکی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حرکت دهنده پول شویان محسوب می شود . این مقوله می تواند برای مثال دربرگیرنده استفاده از ابزارهای بانکی از قبیل حوالجات بانکی ، انتقال های تلگرافی برای جا به جا کردن پول در سطح بین المللی واجرای طرح های متکی به وام باشد و همچنین استفاده از اسمورفینگ یا ساختاربندی ، یعنی ایجاد سپرده های کوچک متعدد که کمتر از مقادیری هستند که موجب شکل گیری گزارش معاملات نقدی مشکوک یا عمده می شود و این کار با استفاده از خویشاوندان شخص ثالث یا اسامی جعلی برای حساب ها و یا حتی اقدامات پیچیده تری از قبیل استفاده از شرکت های کاغذی ( صوری ) صورت می پذیرد .

۲ – سیستم بانکداری زیر زمینی که به عنوان سیستم عملیات بانکی موازی نیز شناخته می شود .این سیستم ها نه تنها محرمانه بودن کامل اسرار مالی را به وجود می آورد بلکه حتی از محاکمه شدن توسط روزنامه ها نیز در امان می مانند .

۳ –وجوه موسسات مالی غیر بانکی علی الخصوص صرافی ها و موسسات ارسال کننده

۴ – پول شویی دامنه وسیعی از موسسات تجاری را در برگرفته به طوری که دیده شده است افراد شاغل در زمینه بیمه ، کالاهای تجاری ، اوراق بهادار و دارایی های غیر منقول ، تماما برای مقاصد پول شویی موردی استفاده واقع شده اند .

۵ – بهره برداری از فعالیت های اقتصادی مشروع از قبیل فاکتور نویسی غیر واقعی ، در هم آمیختن پول های مشروع و نامشروع ، استفاده از مقررات متکی به وام ( که به وسیله آن فرد پولشو در آمد های خود را به کشور دیگری منتقل می کند و با تبدیل آن به اوراق بهادار اقدام به دریافت به وام بانکی می کند که این وام به کشور مبدا ارسال می شود .

۶ – سود های باد آورده حاصل از قمار بازی ، ارث و …….. برای بیان ثروت مازاد مورد استفاده قرار می گیرد .

۷ – احراز هویت و شناسایی دقیق مشتریان بانک ها و موسسات مالی

۸ – روش مهم دیگری که انتظار می رود در آینده مورد استفاده پول شویان قرار گیرد در ارتباط با استفاده از تکنولوژی نوین پرداختی قرار دارد ( پول الکترونیک ) پتاسیل لازم را برای ساده کردن عملیات ، پنهان کردن منبع درآمد جنایتکاران و جا به جا کردن این در آمد ها بدون کنترل و بازرسی دارا می باشد .