دیه در سال 1399 و طریقه محاسبه و انواع آن

دیه در سال 1399 و طریقه محاسبه و انواع آن

مجازات، تحمیل رنج و محرومیت عمدی، به انسان مسوولی است که به دلیل نقض قوانین کیفری، به موجب حکم مرجع قضایی صلاحیت دار، مجرم شناخته شده است. در قانون مجازات اسلامی ماده14، تقسیم بندی چهارگانه ای از مجازات ها به چشم می خورد که عبارتند از:

حد
قصاص
دیه
تعزیر
عنوان های مذکور هیچ گاه بیان شکل خاصی از مجازات ها نیست بلکه هریک به مجموعه ای از مجازات ها اطلاق می شود که در شرع مقدس اسلام، حکم جداگانه برای آن مقرر شده است.

برای مثال مجازات شلاق، می تواند هم از باب تعزیر و هم از باب حد باشد و مجازات های سلب حیات مانند اعدام می تواند هم از باب حد و هم قصاص تعیین گردد.

در این مقاله عنوان مجازات دیه و متفرعات آن مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف دیه
دیه را که در زبان فارسی به آن خونبها می گویند، در قانون مجازات اسلامی به این صورت تعریف شده است:

عبارت است از مالی که در شرع مقدس اسلام، برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا، و منافع اعضا یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت مشمول قصاص نمی‌شود، به موجب قانون مقرر می گردد.

طبق تعریف ماده 17 قانون مجازات اسلامی دیه به دو دسته قابل تقسیم است:

دیه مُقدَر: که مشمول همان تعریف دیه در بند فوق خواهد بود.
دیه غیر مُقَدر: مالی که در عوض ارتکاب جنایت بر عضوی از اعضای بدن می پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است و بصورت درصدی از دیه همان عضو محاسبه می گردد. دیه غیر مقدر را اصطلاحا ارش یا حکومت می نامند. همانطور که گفته شد میزان ارش در شریعت مشخص نگردیده و دادگاه با لحاظ نوع، کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت شخص زیان دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می کند.
انواع دیه
دیه قتل :
دیه ای معادل یک دیه کامل انسان است. بنابراین ،در صورتی که شخصی انسانی را به قتل برساند و مجازات دیه برای آن تعیین شده باشد، باید دیه ای معادل دیه یک انسان کامل به وی بپردازد.

نکته: دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

دیه اعضای بدن:
در صورتی که از یک عضو تنها یک عدد در بدن انسان وجود داشته باشد، از بین بردن آن دیه کامل دارد و در صورتی که از یک عضو دو عدد موجود باشد ، از بین بردن یکی از آنها نصف دیه کامل و از بین بردن هر دوی آنها دیه کامل خواهد داشت.

برابر با قانون مجازات اسلامی، از بین بردن اعضای بدن دیه مشخص و معین دارد که مفصلا در قانون ذکر شده است.

دیه مو
دیه چشم
دیه بینی
دیه لاله گوش
دیه لب
دیه زبان
دیه دندان
دیه گردن
دیه فک
دیه دست و پا
دیه ستون فقرات
و…
به صورت کامل در قانون ذکر شده است .

دیه منافع اعضا:
در صورتی که شخصی مرتکب جنایتی بر دیگری شود که به موجب آن فرد بخشی از حواس خود را از دست بدهد، باید دیه منافع آن عضو را بپردازد.

به عبارت دیگر منفعتی که از برخی از اعضا حاصل می شود مثلا منفعت شنیدن توسط گوش از بین می رود اما خود گوش آسیبی نمی بیند. مطابق قانون مجازات اسلامی، دیه منافع شامل مواردی همچون دیه عقل،  دیه شنوایی ،دیه بینایی ،دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است .

دیه جراحات:
در صورتی که شخص مرتکب جنایتی بر دیگری شود و به موجب آن جراحتی به وجود آید باید دیه جراحات وارده را بپردازد که میزان این دیه به میزان جراحت وارد شده و بنا به تشخیص پزشکی قانونی مقدار آن مشخص خواهد شد. مانند دیه خراش ، کبودی ، تورم و … که مصادیق آن در مواد 701 الی 707 قانون مجازات اسلامی مشخص شده اند.

پرداخت دیه به چه نحو است؟
طیق ماده 462 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه در جنایات عمدی و شبه عمدی به عهده خود مرتکب است. منظور از جنایات عمدی آن دسته از جرایمی است که مجرم حقیقتا هم قصد در ارتکاب جرم و هم قصد تحقق نتیجه آن جرم را داشته است. برای مثال فردی که با جسمی نوک تیز که عادتا خطرناک است به قصد کور کردن چشم دیگری به وی حمله می کند.

چنانچه جنایت متضمن پرداخت دیه از نوع خطای محض باشد، اگر جنایت با دلیل یا قسم و یا علم خود قاضی ثابت شود، پرداخت دیه به عهده عاقله است. اگر این جنایت با اقرار خود مجرم و یا خود داری وی از ادای سوگند ثابت شود، خود وی شخصا مسوول پرداخت دیه خواهد بود.

منظور از عاقله، پدر، پسر و بستگان ذكور(مرد) نسبي -پدر و مادري- يا پدري است که به ترتيب طبقات ارث به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود. لذا بستگان مادری مشمول عنوان عاقله نخواهند بود.

 منظور از خطای محض جنایتی است که مرتکب نه قصد جنایت نسبت به ‌شخص را داشته باشد نه درصدد انجام عملی بوده است که جنایت را محقق کند. از باب مثال، اگر فردی سنگی به قصد زدن پرنده ای روی درخت به هوا پرتاب کرده و در نتیجه عمل وی به سر شخصی اصابت کند و وی را مجروح سازد،خطای محض صورت گرفته است، چرا مرتکب هیچ قصدی نه در فعل ارتکابی و نه در تحقق نتیجه نداشته است.

منظور از جنایت شبه عمد نیز، جرمی است که مرتکب، قصد انجام فعلی را که عادتا سبب ‌جنایت می‌شود داشته باشد اما قصد تحقق نتیجه را نداشته است. برای مثال شخصی با پاره سنگ به گیجگاه دیگری بکوبد. این عملا نوعا کشنده است اما ممکن است مرتکب قصد تحقق نتیجه یعنی کشتن را نداشته باشد که به آن قتل شبه عمد گفته می شود.

به چه جرایمی دیه تعلق می گیرد؟
قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود.
قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور شبه عمد واقع می‌شود.
مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست‌.
برابر قانون مجازات، جنایت‌های عمدی و شبه‌عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است‌؛ همچنین اگر شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن به قتل برساند و این امر بر دادگاه ثابت شود، قتل به منزله‌ شبه عمد است‌.

منظور از تغلیظ دیه چیست؟
هرگاه رفتار مرتکب و فوت یک شخص هردو در ماه های حرام  یا در محدوده حرم مکه مکرمه واقع شود، جنایت چه عمدی بوده و چه غیر عمدی باشد، علاوه بر میزان دیه کلی، یک سوم مبلغ دیه به مبلغ اصلی، اضافه می گردد.

مثلا اگر صدمه وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذیرد، این امر موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد. اما اگر صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت کرده باشد، دیه تغلیظ و تشدید می‌شود. این افزایش مقدار به تناسب ماه ارتکاب جرم و محل آن، اصطلاحا تغلیظ دیه گفته می شود. همانطور که دیده می شود بر خلاف تصور عموم، دیه در ماه های حرام دو برابر نیست بلکه به میزان یک سوم به آن افزوده می گردد.

نکته1: سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک، مشمول حکم تغلیظ دیه نخواهد بود.

نکته2: منظور از ماه های حرام؛ محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه می باشد.

نکته3: طبق نظر حکومتی مقام معظم رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  با دیه مسلمانان برابر است.

میزان دیه کامل
مطابق ماده 549 قانون مجازات اسلامی مقادیر دیه در ابتدای هر سال مطابق نظر مقام رهبری مشخص می شود و توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد. موضوع نرخ دیه در جلسه شورای عالی قضایی مطرح و نرخ دیه در سال 1399 با رشد 20 درصدی نسبت به سال 1398 تعیین شده است. بنابراین دیه سال 99 در ماه های عادی 330 میلیون تومان و در ماه های حرام 440 میلیون تومان خواهد بود.

مهلت پرداخت دیه
دیه‌ قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.
دیه‌ قتل شبه عمد ظرف دو سال باید پرداخت گردد.
در خطای محض این مهلت به سه سال افزایش می‌یابد.
این مدت‌ها قانونی هستند و در صورتی که طرفین سر تاریخ دیگری توافق کنند از نظر قانون منعی ندارد.

در قتل خطای محض، مجرم باید هر سال یک سوم دیه را بپردازد.

ادله اثبات و نحوه دادرسی مطالبه دیه در جرائم
قسامه
دلایل اثبات
ضمانت مالی
برای اثبات دیه باید به مراجع صالح طرح دعوی شود و مستلزم طی مراحلی از جمله :

تنظیم شکواییه
مراجعه به کلانتری
مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم
و پزشکی قانونی
است.

جرائم غیر عمدی که اغلب در حوادث رانندگی اتفاق می افتد با شکایت شاکی شروع می شود که این روند با شکایت مستقیم شاکی در دادسرا شروع می شود و یا با مراجعه به نیروی اتنظامی در خواست برای رسیدگی ارائه می شود و بعد از این مرحله رسیدگی در دادگاه یا دادسرا پی گیری می شود.

سریع ترین راه گرفتن دیه

وکیل دریافت دیه تصادف از دادگاه و بیمه

گرفتن دیه : بسیاری از ما با کلیت دیه یا خون بها آشنا هستیم اما قوانین بسیاری بر این فصل از قانون مجازات اسلامی حاکم است که تسلط بر آن ها برای عامه اجتماع دشوار است؛ به همین علت رجوع به مشاوران و وکلای حقوقی برای مطرح نمودن سوالات مربوط به گرفتن دیه و چگونگی دریافت آن راه حل منطقی تری خواهد بود.
سوالات متداولی در خصوص دیه و خون بها وجود دارد. ما در این مقاله به مهمترین سوالات مطرح شده در این عرصه پاسخ می دهیم. خواش می کنیم با حوصله این مطلب بسیار کاربردی را مطالعه کنید

گرفتن دیه از پزشکی قانونی

این نمونه از گرفتن دیه متداول ترین شیوه ممکن برای دریافت دیه است که در اغلب موارد به دنبال خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مطرح می گردد.
گرفتن دیه از پزشکی قانونی متضمن مراحل خاصی است که باید رعایت گردد. در حالت عادی اگر پرونده شامل تمامی مدارک لازم از جانب مقامات انتظامی و پزشکی باشد، پرونده مورد نظر از دادسرا به دادگاه ارسال شده و دادگاه طی یک ماه آینده ، جلسه رسیدگی به پرونده را تعیین می کند.
در صورتی که میان طرفین در خصوص رای دادگاه و محتویات پرونده اختلاف نظر پیش نیاید، نتیجه دادگاه به طرفین ابلاغ خواهد شد. این پروسه در اغلب موارد بیش از دو ماه به طول می انجامد اما در کمتر از چهار ماه پرونده مختومه خواهد شد.

گرفتن دیه قبل از حکم دادگاه

فردی که در یک تصادف رانندگی، ضرب و جرح و … صدمه دیده است حق دریافت دیه را دارد. در این خصوص باید به هزینه های درمانی بسیاری از افراد اشاره کرد که پیش از تعیین تکلیف مبلغ دیه توسط ارگان های صلاحیت دار مجبور به تکلف مبالغ بسیار سنگین به مراکز درمانی می شوند.
از آنجا که رای دادگاه مبتنی بر تشخص پزشکی قانونی است و نظریه پزشکی قانونی نیز در بسیاری از موارد موکول می گردد به پایان دوره درمان فرد، قانون باید برای رفع این مشکل چاره ای اندیشد و خسارت دیدگان را تحت حمایت مالی قرار داد.

در راستای رفع این مسئله تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی و همچنین ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث امکان دریافت ۵۰ درصد از کل دیه پیش از رای قطعی دادگاه را فراهم نموده است. ۵۰ درصد باقی مانده پس از دریافت نظریات پزشکی قانونی و به نرخ روز تادیه می گردد.

گرفتن دیه بدون حکم دادگاه

بسیاری از مردم تصور می کنند گرفتن دیه متضمن حکم دادگاه است اما توافق طرفین در بسیاری از موارد بر حکم دادگاه ارجحیت داشته و با توجه به اصل حاکمیت اراده باید توسط طرفین، اشخاص ثالث و سازمان های اداری و قضایی محترم شمرده شود.
امروزه برخی از بیمه ها امکان پرداخت دیه بدون حکم دادگاه و به صورت فوری را فراهم نموده اند. این قانون که با عنوان دریافت دیه فوری نیز شناخته می شود مبتنی بر حضور خسارت دیده و یا وارث قربانی و وارد کننده خسارت به همراه مدارک لازم و توضیحات پزشکی قانونی به دفتر بیمه و دریافت دیه بدون مراجعه به دادگاه است.

مرجع قضایی صالح رسیدگی به دعوای مطالبه دیه

کمک گرفتن از وکیل دیه برای تسریع در رسیدگی و پیگیری پرونده مطالبه دیه بسیار موثر است. دعاوی مطالبه دیه در ابتداعاً در دادسرا و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مورد برسی قرار می گیرد.

مدارک لازم برای گرفتن دیه از بیمه

دیه در صورتی که ناشی از ضرب و جرح های عمدی و امثالهم باشد باید توسط مقامات قضایی بررسی شده و به صورت مجازات نقدی به شاکی و یا اولیای دم پرداخت گردد اما در اغلب تصادفات رانندگی مشمول مراجعه به بیمه و درخواست پرداخت دیه می گردد.
برای رسیدن به دیه و گرفتن ضرر و زیان هایی که به شما وارد شده ، شما بر حسب نیاز باید مدارک ذیل را برای دریافت دیه ارائه نمایید:

 1. مدارک شناسایی شاکی و متشاکی عنه
 2. گزارشات مقامات انتظامی ( اعم از کلانتری و راهنمایی و رانندگی ) و گزارش هیئت کارشناسی
 3.  اوراق بازجویی رسمی و قضایی
 4.  نظریه پزشکی قانونی
 5.  پرونده شاکی در مراکز درمانی
 6.  رای قطعی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده
 7.  گواهینامه و بیمه نامه معتبر در صورت حاثه ناشی از رانندگی
  علاوه بر این مدارک ممکن است مدارک دیگری برای تکمیل پرونده درخواست گردد.

نحوه واریز دیه

 مهلت پرداخت دیه در قانون به مدت یک سال قمری از زمان وقوع خسارت، تعیین شده است. پرداخت میزان دیه باید به نرخ روز صورت گیرد. در صورتی که محکوم علیه در مدت یکسال مبادرت به پرداخت دیه نکند اجرای احکام نمی تواند فعل مثبتی در رابطه با دریافت دیه انجام دهد و پس از گذشت یک سال قمری، فرد زیان دیده می تواند درخواست احضار محکوم علیه به مراکز قضایی را بنماید.

دیه ابتدا به حساب مراجع قضایی ذی ربط واریز می گردد و ظرف مدت بیست تا چهل روز به حساب زیان دیده واریز می گردد. در هر صورت محکوم علیه تا پیش از یک سال از وقوع حادثه ملزم به پرداخت دیه نخواهد بود.

گرفت دیه از اجرای احکام

پس از رسیدگی به پرونده و صدور حکم پرداخت دیه توسط قاضی این حکم به شاکی یا فردی که آسیب دیده ابلاغ می شود و در ضمن آن به میزان دیه اشاره شده است دادگاه به شرکت بیمه گر حکم صادره را ابلاغغ می نماید بدین ترتیب پرونده جبران خسارت شما وارد مرحله جدید می شود در این میان شما باید مدارک مربوطه را به کمک  وکیل دیه جمع آوری کنید و به شرکت بیمه گر ارسال کنید. بیمه گر بیاد ضمن ۲۰ روز از زمان تحویل مدارک شما به آنها نسبت به پرداخت خسارت و دیه شما اقدام لازم را به عمل آورد.

دیه زن در تصادف چقدر است؟

یک نکته بسیار مهم که اکثر مردم هم می دانند اما بیان آن خالی از لطف هم نیست آن است که دیه زن نصف دیه مرد است. با توجه یه همین نکته کلیدی و با درنظرگرفتن میزان دیه سال ۹۹ به راحتی می توان میزان دیه زن در تصادف  را محاسبه کرد. دیه کامل انسان در سال ۱۳۹۹،  ۳۳۰ میلیون تومان است پس با توجه به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ، دیه زن در تصادف در سال۱۳۹۹ ،  ۱۶۵ میلیون تومان خواهد بود.

وکیل دیه و تصادف

وکیل دیه و تصادف

وکیل دیه ،وکیل دیه تصادف، گرفتن دیه تصادف : حتما در سالهای اخیر بحث های مربوط به تبدیل مجازات و کاهش حبس و زندانی کردن مجرمان به گوشتان رسیده است یکی از راه های تبدیل مجازات پرداخت دیه در برابر جرم است ، فرد مجرم چه به صورت عمدی و چه به صورت غیر عمدی مرتکب خطا و فعل مجرمانه ای می شود و شخصی را مصدم و جراحتی را به وی وارد می نماید با توجه به قانون جدید دیه جانی می تواند با مراجعه به وکیل دیه و استمداد از دانش و تجربه وی با پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نقدی در عوض صدمه و آسیبی که به فرد مقابل وارد شده از حبس و زندانی شدن و ایجاد پرونده کیفری و سو پیشینه کیفری جلوگیری کند.

دیه چیست؟

دیه مبلغ یا وجهی است که فرد مجرم می بایست به دستور قاضی و البته با رضایت شاکی و یا خانواده وی به آنها پرداخت شود، دیه معمولا در جرایم غیرعمدی همانند دیه تصادف برای شخص مجرم صادر می شود در جرایم عمدی هم تنها در مواردی قاضی حکم به پرداخت دیه می دهد که شاکی یا خانواده وی برای گرفتن دیه اعلام رضایت کرده باشند

دیه سال۹۹ چقدر است؟

حتما شما هم تا به حال درباره دیه سال ۹۹ شنیده اید، وکیل دیه  در این باره بیان کرد : دیه سال ۹۹ برای یک انسان کامل ۳۳۰میلیون تومان بیان شده البته مبلغ مذکور مربوط به ماه های عادی است اما در ماه های حرام یعنی ماه های محرم و رجب و ذیقعده و ذیحجه دیه انسان به ۴۴۰ میلیون تومان می رسد و این نشان دهنده رشد ۲۰ درصدی نسبت به دیه سال۹۸ می باشد.

تفاوت دیه و ارش:

دیه مقدار وجه و پولی است که فرد مجرم می بایست باید صدمه و ضرری که به شاکی وارد کرده است را پرداخت نماید . نکته مهم آن است که میزان و مقدار دیه کاملاً به صورت صریح در ضمن قانون مجازات اسلامی در قسمت دیات بیان شده است اما برخی از صدمات که به فرد شاکی وارد شده جزو موارد مشمول دیه در کتاب مجازات اسلامی نیست بنابراین در ارش ، فرد مصدوم به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود تا پس از تعیین شدن میزان مصدومیت و علت مصدومیت ، قاضی نظر به نوع جنایت و صدمه ای که وارد شده مجازات یا جزای نقدی که در اصطلاح به آن ارش گفته می شود را صادر می کند .

پس تفاوت دیه ارش در آن است که میزان و مقدار دیه در قانون مجازات اسلامی تعیین و مشخص شده است اما ارش اینگونه نیست و قاضی بسته به میزان جرم و صدمه وارد شده وتوجه به نظر پزشکی قانونی جریمه یا جرای نقدیی را تعیین می کند.

دیه زن چقدر است؟

دیه زن در قانون مجازات اسلامی ایران نصف دیه مرد است پس با درنظرگرفتن این نکته که دیه سال۹۹ ، ۳۳۰میلیون تومان است ، دیه زن نصف آن یعنی ۱۶۵  میلیون تومان است.
اما نکته مهم و کاربردی و جذاب در دیه زن برابری دیه زن و مرد در هنگام فوت بر اثر تصادف رانندگی می باشد یعنی اگر زنی در اثر حادثه تصادف فوت کند میزان دیه وی برابر با دیه مذکر یعنی ۳۳۰میلیون تومان است.

تغلیط دیه:

این کلمه را زیاد شندیه ایم . اما تغلیظ دیه یعنی چی؟
تغلیظ دیه یعنی افزایش میزان دیه البته تغلیظ دیه در موارد بسیار محدود و در حالتی که جرم قتل صورت گرفته باشد و آن هم در ماه های حرام محسبه می شود

۳نکته جالب و کاربردی در تغلیظ دیه:

 1. اگر صدمه جسمی و بدنی من جمله جراحات و زخم ها برای بدن ایجاد شده باشد در چنین مواردی تغلیظ دیه یا افزایش دیه تحقق پیدا نخواد کرد. بسیاری د راین مورد اشتباه می کنند توجه کنید.
 2. شرط مهم و اساسی برای تغلظ دیه وقوع فعل مجرمانه در ماه های حرام است.
 3. افزایش دیه تنها در صورتی محق خواهد شد که ضمن وقع قتل در ماه حرام شخص مصدوم در همان ماه حرام فوت کند و از دنیا برود.

برای گرفتن دیه به کجا باید مراجعه کنیم؟

چگونه دیه بگیریم ؟ اولین قدم مراجعه به وکیل کیفری و آگاهی نسبت به روند رسیدگی و معین کردن راه های مطالبه دیه است این مهمترین قدم است که شما باید بدانید از چه طریقی و در طی چه مدت زمانی می توانید به هدف خود در پرونده مطالبه دیه برسید . برای گرفتن دیه باید به مرجع قضایی صالح یعنی دادگاه کیفری محل وقوع جرم مراجعه کرد.
اگر جرم در تهران واقع شده باشد وکیل دیه تهران برای پیگیری پرونده و تقدیم شکوائیه دیه باید به دادگاه کیفری تهران مراجعه کرد حتی در تصادف نیز برای گرفتن دیه تصادف ، وکیل دیه تصادف باید در دادگاه کیفری محل وقوع تصادف برای گرفتن دیه اقدام لازم را به عمل آورد.

خسارت مازاد بر دیه چیست؟

اگر شما هم پرونده دیه داشته باشید قطعا تجربه کرده اید که در کنار صدمات وارد شده بر شما باید برای درمان صدمات وارد شده هزینه پرداخت شود منظور هزینه های درمانی است که بعضاً نسبتا سنگین می شوند شما باید ناخواسته هزینه هایی را پرداخت نمایید و این هزینه ها به گونه ای بر شما تحمیل شده   قانونگذار با درنظر گرفتن این موضوع در قانون دیه، خسارت مازاد دیه را تصویب و مقرر کرده است که به موجب آن فرد مصدوم به کمک وکیل دادگستری می تواند علاوه بر گرفتن دیه صدمات وارد شده ، تمام هزینه های پزشکی انجام گرفته را مطالبه کند به این اقدام مطالبه خسارت مازاد بر دیه گفته می شود.

گرفتن دیه تصادف

بیشترین پرونده های مطالبه دیه مربوط به گرفتن دیه تصادف است.
در تصادفات رانندگی پس از تشیل پرونده در کلانتری محل وقوع تصادف صورتجلسه تنظیم شده به دادسرا برای صدور کیفر خواست ارسال خواهد شد پس از تعیین وقت رسیدگی طرفین باید در دادگاه برای توضیحات حاضر شوند نظر راهنمایی و رانندگی که کروکی تصادف را ترسیم نموده است در تعیین مقصر بسیار موثر است پس از آن فرد مصدوم به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود تا میزان و مقدار صدمه وارد شده حتی سبب ورود صدمه مشخص شود.

نظر کارشناس پزشکی قانونی تاثیر مستقیم در حکم قاضی دارد پس از معین شدن میزان صدمه وارد شده قاضی حکم به پرداخت دیه یا ارش معین می دهد

دیه شکستن بینی

 1. اگر در اثر درگیری یا هر برخورد دیگری اعم از عمدی یا غیر عمدی تمام بینی نابود شود طبیعتا باید دیه کامل بالغ بر ۳۳۰میلیون پرداخت شود.
 2. اگر یکی از پرده های دماغ از بین برود باید دیه کامل ۳۳۰ میلیون پرداخت شود
 3.  چنانچه استخوان بینی به طور کامل شکسته شود دیه کامل می بایست پرداخت شود
 4. چنانچه استخوان بینی شکسته شود اما بتوان به راحتی آن را درمان کرد یک دهم دیه یعنی ۳۳ میلیون پرداخت شود.

مسئول پرداخت دیه

طبیعتاً فرد جانی باید دیه را بپردازد اما در برخی از موارد عائله یا خانواده جانی یا قاتل باید دیه را پرداخت کند اگر جانی محکوم به پرداخت دیه شود اما تمکن مالی و توانایی مالی برای پرداخت دیه را نداشته باشند عائله باید مابقی دیه را پرداخت کنند.

اما منظور از عائله چیست؟ عائله یعنی مادر و پدر جانی و همه مردهای فامیل پدر و مادر . البته عائله زمانی محکوم به پرداخت دیه می شوند که اولا خود جانی توانایی مالی برای پرداخت نداشته باشند همچنین عائله توانایی و تمکن مالی برای پرداخت دیه را داشته باشند در غیر این صورت عائله هیچ وظیفه ای در قبال پرداخت دیه ندارند.

مهلت پرداخت دیه :

 • برای پرداخت دیه در صورتی که جنایت عمدی باشد مهلت پرداخت دیه تا یک سال از زمان صادر شدن حکم قطعی است
 • در جرایم شبه عمد مهلت پرداخت دیه ۲ سال از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد
 • اگر صدمه وارد شده به سبب خطای محض باشد مهلت تعینی برای پرداخت دیه ۳ سال از ابلاغ حکم قطعی است.

  وکیل دیه ،وکیل دیه تصادف ، گرفتن دیه تصادف

دیه سال ۹۹ چقدر است ؟

دیه سال ۹۹ چقدر است ؟

 

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

دیه سال ۹۹ چقدر است ؟

سخنگوی قوه قضاییه مطابق هر سال طی یک نشست خبری در اواخر اسفند ماه سال ۹۸ میزان دیه سال ۹۹ را بیان نمودند.

دیه سال ۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸،  ۲۰ درصد افزایش داشتته . این یعنی دیه سال ۱۳۹۹ برای هر انسان کامل ۳۳۰ میلیون تومان می باشد اما این میزان دیه برای ماه های عادی در طی سال ۹۹ است و در ماه های حرام دیه کامل انسان ۴۴۰ میلیون تومان است که در یک حساب سرانگشتی ساده میزان دیه سال ۹۹ در ماه های عادی ۸۰۰ میلیون ریال و در ماه های حرام ۶۰۰ میلیون ریال در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده است.

همه ما ممکن است به نحوی در سال ۹۹ با دیه سروکار داشته باشیم ، این لزوم آگاهی بر میزان دیه  و همچنین روش های اخذ دیه و یا دفاع از خود در برابر پرداخت دیه را می رساند.

ابتداعاً باید گفت که دیه در حقیقت میزان معینی از وجه و پول است که در عوض جنایت وارد شده  به جسم و نفس یا اعضای بدن توسط شخص جانی به فرد مصدوم باید پرداخت شود

پرداخت دیه منوط به آن است که برای جنایت صورت گرفته اعم از اینکه جنایت عمدی باشد یا غیر عمدی در قانون برای آن قصاص در نظر گرفته نشده باشد همانطور که در مشاوره حقوقی مطالبه دیه نیز بیان شد ، در یک کلام دیه همان خون بهایی است که به فرد مصدوم  به منظور جبران خسارت پرداخت می شود.

دیه شکستن دندان چقدر است؟

اگر تمام ۳۲ دندان از بین برود بابد دیه کامل دیه سال ۹۹ یعنی ۳۳۰ میلیون تومان پرداخت نماید

چنانچه فقط دندان های جلویی نابود شود و شکسته شود یک بیستم دیه باید پرداخت شود.

اگر دندان های پشت دهان تماماً توسط جانی  نابود شود یک چهلم دیه سال ۹۹ باید پرداخت شود.

اگر یک دندان هم بشکند حتی اگر نصفه شکسته شده باشد باید تمام دیه یک دندان را مطالبق نرخ دیه سال ۹۹ پرداخت نماید.

۵ نکته منحصر به فرد و کاربردی در دیه سال ۹۹

 1. دقت داشته باشدی که دیه هر فرد به ارث می رسد یعنی وراث متوفی می توانند دیه متوفی را بعد از فوت از جانی از طریق طرح دعوی به کمک وکیل دیه به طرفیت جانی مطالبه کنند.
 2. برای اخذ دیه و مطالبه دیه ۲راه وجود دارد : یکی از طریق دادگاه حقوقی و تنظیم دادخواست دیگری از طریق تنظیم شکوائیه و مطرح کردن دیه در دادگاه های کیفری برای هر گونه اقدام حقوقی حتما با وکیل دیه  ارتباط بگیرید.
 3. دیه با ارش متفاوت است:  موارد دیه در قانون مجازات اسلامی  به طور کامل و دقیق مشخص شده و قاضی اجازه کم و بیش کردن مجازات و میزان دیه را ندارد اما در ارش قضیه کمی متفاوت است به هنگامی که برای جرمی میران مجازات معین و کاملا دقیق وجود نداشته باشد در چنن حالتی قاضی ارش تعیین می کند .
 4. ارش به معنای مابه التفاوت یک جسم سالم با غیر سالم است قاضی در تعیین میزان ارش اختیار بیشتری دارد و دراصطلاح (دستش باز است) یعنی می تواند نظر به وضعیت و ساببقه متهم و میزان خسارت وارده شده و نوع جرم صورت گرفته مقدار و میزان مابه التفاوت یا ارش  را معین کند.
 5.  اگر شخص جانی  یا مجرم نتواند دیه را پرداخت کند  باید به زندان برود اما ایشان می توانند با کمک گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری با تعدیل و تقسیط از زندان رهایی پیدا کند.

ماه های دیه که در آنها دیه افزایش پیدا می کند کدام اند؟؟

ماه های حرام یعنی ماه رجب – ذیقعده—محرم –ذی الحجه ماه هایی هستند که در آنها دیه سال ۹۹ افزایش پیدا کرده  و دیه سال ۹۹ در ماه های حرام به ۴۴۰میلیون تومان می رسد.

امکان قسط بندی دیه

تقسیط یا قسط بندی مهریه امکان پذیر است اما به سختی! رویه قضایی به این شکل است که نسبت به تقسیط یا قسط بندی دیه  چون در برابر یک عمل جنایی باید پرداخت شود سخت گیری انجام می شود اما چنانچه فرد سابقه کیفری نداشته باشد و توان  پرداخت محکوم علیه را نداشته باشد می تواند با کمک وکیل دیه در خواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم نماید دراین صورت باید هرآنچه که دارد را به دادگاه معرفی نماید.

قاضی پس از انجام تحقیقات در صورت اثبات صحت موارد مطروحه و عدم سابقه کیفری حکم به قسط بندی دیه و تقسیط می نماید در این صورت فرد مجرم باید در هر ماه یا هر چند ماه مقدار معینی که از طرف قاضی تعیین می شود را به فرد مصدوم پرداخت نماید. بنابراین امکان قسط بندی دیه سال ۹۹ با تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت دیه به کمک وکیل دیه و اثبات آن وجود دارد.

نحوه مطالبه دیه

برای مطالبه دیه فرد مصدوم و شاکی باید به کمک وکیل دیه شکوائیه ای را با دقت فوق العاده و رعایت نکات حقوقی  تنظیم نماید ، تنظیم شکوائیه در دعاوی کیفری بسیار مهم است  زیرا که قدم اول در پرونده های کیفری مهمترین گام است برای این منظور باید به دادسرای محل وقع جرم مراجعه کرد و شکایت کیفری به منظور مطالبه دیه تنظیم و ثبت نمود، پس از تشکیل پرونده شخص شاکی باید به پزشکی قانونی معرفی شود تا میزان صدمه و دیه و علت آن برسی شود پس از صدور نظر پزشکی قانوین قاضی پرونده با توجه بسیار به نظر کارشناسان پزشکی قانونی اقدام به صدور رای می نماید. متشاکی یعنی فرد جانی  باید دیه تعیین شده را در مهلت معین که در مقاله مهلت پرداخت دیه به آن اشاره شده است پرداخت نماید.

اعتراض به نظر پزشکی قانونی

قضات در پرونده های کیفری علی الخصوص دعاوی مطالبه دیه توجه بسیاری به نظر کارشناسی پزشکی قانونی دارند پس تاثیر پزشکی قانونی در رای دادگاه زیاد است. اگر از نظر پزشکی قانونی دچار ضرر شده اید حتما به آن اعتراض نماید ، امکان اعتراض به رای پزشکی قانونی وجود دارد حتی اگر یک درصد هم امکان اشتباه و تجدید رای می دهید حتما با استفاده از وکیل دیه اعتراض خود به نظر پزشکی قانونی را ثبت و مطرح کنید.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

وکیل دیه در بندرعباس

وکیل مشاوره رایگان بندرعباس پرونده مطالبه دیه و بیمه ارش  تصادف ضرب جرح پایه یک وکالت متخصص  صادفات رانندگی محاسبه نرخ دیه راننده مقصر زیاندیده 

وکیل دیه

دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود. در تعریف حقوقی دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌علیه یعنی زیان دیده  یا قائم مقام او گرفته شود. میزان دیه از سوی شارع (دادگاه) برای جنایت تعیین شده‌است.میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است.چهار ماه قمری ذی القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب ماه‌های حرام هستند. در این چهار ماه مقدار دیه افزایش می‌یابد. از آنجاییکه به دنبال خسارت و مصیبت وارده بر زیان دیده یا بازماندگان او ممکن است اعاده حق به تأخیر بیافتد بسیاری از زیان دیدگان برای رسیدن هرچه زودتر به حق و حقوق خود اقدام به استخدام وکیل دیه می کنند

دیه انواع مختلفی دارد که عبارتنداز: دیه قتل / دیه اعضای بدن/ دیه منافع اعضا/ و دیه جراحات

مزایای وکیل دیه برای دریافت وجه دیه
وصول دیه توسط وکیل مزایای دارد که با توجه به این مزیت ها ، همواره مشورت و به کار گیری وکیل جهت وصول دیه را در جهت دستیابی به نتیجه نهایی ، مقرون به صرفه تر، مطمئن تر و در زمان کوتاه تری میسر خواهد نمود ، این مزیت ها عبارتند از:

برخورداری وکیل از علم و تخصص کافی در زمینه حل و فصل پرونده های مختلف به خصوص

پرونده های وصول دیات

مسلط بودن وکیل بر جو دادگاه ؛ به طوری که می داند ، چه بگوید ، چه زمانی صحبت کند ، با چه لحن و بیانی موضوعات را مطرح سازد و چگونه جهت حفظ حق و حقوق موکل ، استناد و استدلال نماید .

اشراف داشتن وکیل بر موضوع پرونده ، به گونه ای که وکیل برای هر پرسش قاضی یا طرف پرونده ، یک پاسخ محکمه پسند و قانونی خواهد داشت که در پیشبرد اهداف و نتیجه مطلوب مد نظر موکل بسیار تاثیر گذار خواهد بود .

واقف بودن وکیل بر موضوع پرونده وبه روز بودن اطلاعات او در نرخ های مصوب دیه در هر سال

مدارک لازم برای مطالبه دیه توسط وکیل دیه برای ارائه به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
۱- تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)

۲- تصویر مصدق گزارش مرجع انتظامی (اختیاری)

۳- تصویر مصدق نظریه پزشکی قانونی (اختیاری)

۴- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

در  صورت عدم وجود مدارک اختیاری وکیل دیه  می‌تواند یکی از موارد ذیل را ارائه نماید.

۱- درخواست استعلام

۲- شهادت شهود و مطلعین

۳- درخواست جلب نظر کارشناس

۴- تحقیقات محلی

۵- معاینه محلی

۶- شماره پرونده استنادی

۷- اتیان سوگند

۸- سایر دلایل و منضمات

نکته:تمام این موارد با اخذ وجه بیمه از شرکتهای بیمه ای یکسان است

وظیفه وکیل یه در دریافت دیه در مواعد قانونی
در جنایات عمد محکوم علیه موظف است ظرف مدت  یک سال مبلغ دیه و ارش را به زیان دیده عودت دهد در جنایات شبه عمد این مدت زمان دوسال و در جنایات خطای محض سه سال می باشد با این حال وکیل دیه می تواند با پیگیری به موقع این مواعد قانونی را به حداقل برساند به طوریکه اخذ دیه می تواند در همان ماه اول از محکوم علیه اخذ شود. در رابطه با شرکتهای بیمه ای وکیل دیه می تواند با مراجعه به موقع و تشکیل پرونده قبل از ترخیص بیمار یا قبل از مشخص شدن میزان دیه و خسارت بخشی از خسارت زیان دیده را مطالبه کند تا نتیجه نهایی اعلام گردد.