نکات حقوقی

وکیل دیوان عالی کشور در بندرعباس

وکیل دیوان عالی کشور در بندرعباس دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و دارای شعب حقوق و کیفری بوده و هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است و با دو عضو رسمیت می یابد. دیوان عالی کشور مرجع فرجام خواهی از آراء صادره از محاکم می باشد. تشکیل دیوان عالی کشور بر […]