هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

وکیل بندرعباس

دیوان عدالت اداری
ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری

 

هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

در صورتی که اشخاص قصد شکایت علیه اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی یا ماموران این واحدها را داشته باشند ، باید در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمایند ؛ چرا که صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر اعمال و تصمیمات اداری دولت است .

البته احکامی که در دیوان عدالت اداری صادر می شود ، قابلیت تجدید نظر خواهی را نیز خواهند داشت که تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد . البته طرح شکایت تجدید نظر در دیوان عدالت اداری منوط به ارائه دادخواست به دیوان و پرداخت هزینه های مربوط به آن می باشد . به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به بررسی هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری بپردازیم و مبلغ آن را مورد بررسی قرار بدهیم .

تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
بر اساس قانون دیوان عدالت اداری تمامی احکامی که در شعب بدوی یا نخستین دیوان عدالت اداری صادر می شوند ، قابلیت تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری را خواهند داشت . در این صورت ، شخص ذی نفع می تواند با ارائه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، رسیدگی مجدد به حکم صادر شده را تقاضا نماید .

نکته مهمی که در رابطه با تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری وجود دارد آن است که بر اساس ماده 65 قانون دیوان ، مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز می باشد و اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند نیز ظرف مهلت دو ماه امکان تجدید نظر خواهی از حکم دیوان را خواهند داشت و اگر در خارج از مهلت ذکر شده تجدیدنظرخواهی صورت گیرد ، شعبه تجدید نظر قرار رد دادخواست صادر خواهد کرد .

هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
در قسمت قبل برخی از مهم ترین احکامی که در رابطه با تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است را مورد اشاره قرار دادیم ؛ با این وجود یکی از مهم ترین مباحثی که در رابطه با تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری وجود دارد ، هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری است .

به این معنا که اگر شخصی قصد داشته باشد از حکمی که در دیوان عدالت اداری صادر شده است تجدیدنظرخواهی نموده و دادخواست تجدید نظر ارائه نماید ، باید چه مقدار هزینه برای تجدید نظر خواهی از حکم بپردازد ؟

برای پاسخ به این سوال ، باید گفت در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری ، هزینه و نرخ تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس این ماده ، ” هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان ، یکصد هزار ریال ( 100/000 ) و در شعب تجدید نظر دویست هزار ریال ( 200/000 ) است ” .

البته به موجب تبصره همین ماده ، مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل می باشد .

لذا از آن جهت که قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 می باشد ، مبلغ تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری همچون هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری تعدیل و افزایش یافته است . بر اساس آخرین افزایش قیمتی که در هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری داده شده است ، این هزینه به مبلغ ( 400/000 ) چهارصد هزار ریال افزایش یافته است .

موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری کدام است؟

دیوان عدالت اداری
ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری

موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری

با پیشرفت جوامع و قدرت گرفتن دولتها ، لازم است تا قوانین به صورتی تدوین شود که در آن دولت فراتر از قانون و قواعد مربوط به حقوق عمل ننماید و در صورتی که اینطور شد افراد و مردم باید بتوانند از طریق مراجع صالح ، از تصمیمات آنها شکایت کنند و بدانند که نهادهای دولتی در صورت تخلف تنبیه و مجازات خواهند شد . بنا به این دلیل ، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی در نظر گرفته شد تا بتواند از حقوق تضییع شده مردم حفاظت کند . از این رو در این مقاله موارد صلاحیت دیوان عدلت اداری از جمله رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی ، رسیدگی به شکایت از آیین نامه ها ، رسیدگی به شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری ، رسیدگی به شکایات استخدامی  و صدور رای وحدت رویه می پردازیم .

” رسیدگی به شکایات مردم از واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری “

رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی
مردم می توانند شکایت خود را از اقدامات واحدهای دولتی به دیوان عدالت اداری ببرند . واحد دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها است . وقتی مردم به یکی از این نهادهای دولتی مراجعه کنند و از اقدامات و  تصمیمات این مراجع و ماموران و کارمندان آن شکایت داشته باشند ، باید اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند .
نکته قابل ذکر این است که در این سازمان تنها مردم می توانند شکایت خود را از ادارات مطرح کنند و ادارات نمی توانند علیه یک دیگر در دیوان عدالت اداری شکایت کنند .

رسیدگی به شکایت از آیین نامه ها
واحد های دولتی می توانند آیین نامه تصویب کنند و در آن آیین نامه مقرراتی را در نظر بگیرند . اگر مقرراتی که واحدهای دولتی در آیین نامه های خود ذکر می کنند مخالف قانون باشند یا فراتر از اختیارات واحد مذکور باشد ، هر کسی می تواند از آن آیین نامه در دیوان عدالت اداری شکایت کند . هیأت عمومی دیوان به موضوع رسیدگی خواهد کرد و در صورت درستی شکایت ، آیین نامه را ابطال خواهد نمود .

رسیدگی به شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری
اگر در یکی از مراجع اداری زیر رای یا تصمیمی گرفته شود که این رای یا تصمیم مخالف قانون باشد و یا قانون را نقض کند ، دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی خواهد کرد . دیوان زمانی به این موضوع رسیدگی می کند که نسبت به رای یا تصمیم شکایت یا اعتراض شود . مراجع اداری که دیوان عدالت اداری می تواند به شکایت ناشی از تصمیمات آنها رسیدگی کند در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده است که از قرار زیر است :
دادگاه های اداری ، هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن . البته این مراجع منحصر نیستند و تنها مثال هایی هستند که قانون زده است و ممکن است کسی از رای واحد اداری ای شکایت داشته باشد که در این ماده نیامده است .

رسیدگی به شکایات استخدامی
قضات ، مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدهای دولتی و سایر مستخدمان اعم از لشکری و کشوری می توانند شکایات خود را بابت تضییع حقوق استخدامی خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند .

صدور رای وحدت رویه
وقتی در دادگاه های اداری و شعب دیوان در مورد یک موضوع خاص ، آرای متناقضی صادر می شود ، دیوان عدالت اداری می تواند یک رای وحدت رویه صادر کند که طبق آن از آن زمان به بعد ، دادگاه های اداری و شعب دیوان در مورد آن موضوع به خصوص ، یکسان عمل کنند  .

نحوه اجرای احکام در دیوان عدالت اداری

وکیل بندرعباس

دیوان عدالت اداری
ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری

نحوه اجرای احکام در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین دادگاه حل و فصل و رسیدگی به دعاوی اداری تشکیل شده است که به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از اقدامات و تصمیمات دستگاه های دولتی رسیدگی کرده و مصوبات و تصمیمات خلاف قانون را نیز ابطال می کند . علاوه بر این ، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی استخدامی را داشته و به صورت شکلی ، آراء مراجع شبه قضایی را کنترل می کند .

اهمیت موارد مذکور ، علاوه بر صدور حکم توسط دیوان ، اجرای احکام صادر شده را نیز می طلبد که به عنوان اجرای احکام دیوان عدالت اداری در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است . به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که نحوه اجرای احکام در دیوان عدالت اداری چگونه است و مهلت اجرای حکم در دیوان عدالت اداری چقدر است ؟

در پاسخ به سوال مذکور ، ابتدا به بررسی نحوه اجرای احکام دیوان عدالت اداری در واحد اجرای احکام و صلاحیت این واحد بر اساس قانون پرداخته و در ادامه نیز خودداری از اجرای آراء دیوان عدالت اداری و مراحل اجرای احکام در دیوان عدالت اداری را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد .

نحوه اجرای احکام دیوان عدالت اداری
طبق ماده 107 قانون دیوان عدالت اداری ، کلیه اشخاص و مراجع طرف شکایت در دیوان عدالت اداری مکلف اند آراء دیوان را پس از ابلاغ ، فورا اجرا نمایند . اما در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری ، به منظور اجرای احکام صادره از دیوان عدالت اداری ، واحدی تحت عنوان ” واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ” مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس قانون ، انجام وظیفه می کند .

گفتنی است که واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ، زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی انجام وظیفه می کند . در جهت اجرای حکم ، شعب دیوان عدالت اداری که رای قطعی را در خصوص پرونده صادر کرده اند ، یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال می کنند . در این صورت ، محکوم علیه موظف است ظرف مهلت یک ماه نسبت به اجرای کامل رای دیوان اقدام نموده و یا اینکه رضایت محکوم له یا شاکی را جلب نماید و در نهایت ، نتیجه را به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری گزارش کند .

با توجه به این مطلب ، واضح است که محکوم علیه باید ظرف مهلت مقرر ، بایستی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای حکم یا جلب رضایت طرف مقابل اجام دهد که مهلت اجرای حکم دیوان عدالت اداری ، نهایتا یک ماه از تاریخ ابلاغ رای دیوان خواهد بود .

خودداری از اجرای آراء دیوان عدالت اداری
همانگونه که توضیح داده شد ، محکوم علیه موظف است نسبت به اجرای حکم دیوان اقدامات لازم را انجام داده و سپس ، نتیجه را به واحد اجرای احکام دیوان گزارش کند که این امر ، به گونه ای مطلوب ، اجرای احکام در دیوان عدالت اداری را تضمین خواهد کرد . با این وجود ، گاهی شخص محکوم له از اجرای حکم دیوان عدالت اداری استنکاف یا خودداری می نماید که این موضوع نیز در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی و برای آن ، چاره اندیشی شده است .

اگر شخص یا مرجعی که در دیوان عدالت اداری محکوم شده است از اجرای حکم دیوان امتناع نموده باشد ، واحد اجرای احکام دیوان ، مراتب موضوع را به رئیس گزارش می نماید . رئیس دیوان نیز پرونده را به شعبه ای که رای قطعی صادر نموده است ارسال می دارد و این شعبه ، موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند .

مراحل اجرای احکام در دیوان عدالت اداری
در ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری ، مواردی پیش بینی شده است که از طریق آنها می توان نسبت به اجرای احکام دیوان اقدام نمود . این موارد را که می توان در واقع به عنوان ضمانت اجرای عدم اجرای مفاد حکم دیوان تلقی کرد ، در این ماده به ترتیب اهمیت مورد اشاره قرار گرفته است . به موجب این ماده مراحل اجرای احکام در دیوان عدالت اداری به شرح زیر است : ” دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند :

1 ) احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین ؛

2 ) دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به ، در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ ؛

3 ) دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق قانون آیین دادرسی مدنی ؛

4 ) دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام .

آیا دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است ؟

وکیل بندرعباس

دیوان عدالت اداری
ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری

 

آیا دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است ؟

به جهت اینکه در سال های اخیر ارتباط متقابل حکومت و شهروندان افزایش یافته است ، از همین رهگذر ممکن است که شهروندان از بابت این ارتباط متقابل و گسترده و همچنین اعمال دولت ها دچار خساراتی بشوند و به همین دلیل لازم است تا مراجعی ایجاد شوند و به گونه ای تخصصی به دعاوی مردم علیه دولت رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر کنند . به همین مناسبت در نظام حقوقی ایران به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است تا به دعاوی مردم علیه شهروندان رسیدگی نماید . در این مقاله قصد داریم ابتدا به بررسی این سوال بپردازیم که دیوان عدالت اداری چگونه مرجعی است و پس از آن صلاحیت و ساختار دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دهیم .

دیوان عدالت اداری چگونه مرجعی است
در خصوص بررسی دیوان عدالت اداری و صلاحیت آن ، نخستین سوالی که به ذهن می رسد آن است که دیوان عدالت اداری چگونه مرجعی است ؟ دیوان عدالت اداری مرجع قضایی است یا غیر قضایی ؟ با این توضیح که در کنار مراجع قضایی دادگستری ، رسیدگی به برخی از دعاوی به عهده مراجع غیر قضایی یا همان مراجع شبه قضایی قرار گرفته است که در این مراجع دعاوی میان دولت با شهروندان با اصول خاص هر دعوا رسیدگی می شود . به عبارت دیگر ، مراجع غیر قضایی مراجعی هستند که خارج از قوه قضاییه تشکیل می شوند و معمولا زیر مجموعه قوه مجریه هستند و نمی توان این مراجع را دادگاه به معنای خاص نامید . به عنوان مثال ، مراجعی مثل هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری و غیره .

با توجه به مطلب مذکور ، گاهی این سوال مطرح می شود که دیوان عدالت اداری چه نوع مرجعی است ؟ آیا دیوان عدالت اداری مرجع شبه قضایی است ؟ یا اینکه این دیوان مرجعی قضایی است و وظیفه رسیدگی به دعاوی را بر اساس اصول قضایی دارد ؟

در پاسخ به این سوال اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی حایز اهمیت است که بر اساس آن ، ” به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات ‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آن ها ، دیوانی‏ به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏ گردد . حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند ” . بر اساس این اصل ، می توان گفت دیوان عدالت اداری نوعی مرجع قضایی است و زیر مجموعه قوه قضاییه قرار دارد که وظیفه رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم علیه دولت را دارد . بنابراین ، به این نوع دعاوی طبق قانون دیوان عدالت اداری و با استفاده از اصول قضایی رسیدگی می گردد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون دیوان عدالت اداری کلیک کنید .

صلاحیت های دیوان عدالت اداری
همانگونه که مطرح شد ، دیوان عدالت ادرای نوعی مرجع قضایی است و بر اساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به دعاوی مردم علیه شهروندان رسیدگی می کند . اما بر اساس این قانون ، دیوان عدالت اداری چه وظایف و چه صلاحیت هایی دارد ؟ بر اساس ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری شامل موارد زیر است :

1 ) رسيدگی به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقی يا حقوقی از :

الف – تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها ؛

ب – تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند « الف » در امور راجع به وظايف آنها ؛

2 ) رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌ هايی مانند كميسيون ‌های مالياتی ، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ‌ها منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها ؛

3 ) رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند 1 و مستخدمان مؤسساتی كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حيث تضييع حقوق استخدامی . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد صلاحیت های دیوان عدالت اداری و نحوه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری کلیک کنید .

ساختار دیوان عدالت اداری چگونه است
با عنایت به قانون دیوان عدالت اداری می توان ساختار دیوان عدالت اداری را به شرح زیر مورد بررسی قرار داد :

– شعب دیوان عدالت اداری ؛ که صلاحیت رسیدگی به دعاوی شهروندان علیه دولت را دارند . شعب دیوان عدالت اداری شامل شعب بدوی دیوان عدالت اداری و شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است ؛

– هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ؛ رسیدگی به مقررات دولتی خلاف شرع ، قانون یا خارج از صلاحیت قوه مجریه ، صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است ؛

– هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری ؛ رسیدگی به مواردی که در صلاحیت هیأت عمومی است ابتدائا توسط هیات تخصصی دیوان عدالت اداری انجام می شود ؛

– دفاتر استانی دیوان عدالت اداری ؛ دیوان عدالت اداری در شهر تهران مستقر است ولی به منظور تسهیل در دسترسی مردم سایر استان ها به خدمات دیوان ، دفاتر استانی دیوان عدالت اداری در هر یک از مراکز استان ها تاسیس شده است که وظیفه پذیرش و ثبت دادخواست های شهروندان را به عهده دارند .

نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری
ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری

نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

علاوه بر اینکه در قانون دیوان عدالت اداری امکان اعتراض شخص ثالث ، ورود شخص ثالث و جلب ثالث پیش بینی شده است ، از رای صادر شده از شعب بدوی یا نخستین دیوان عدالت اداری می توان تجدید نظر خواهی نیز کرد . در قانون دیوان عدالت اداری ضمن مبحث دوم ، مطالبی در خصوص تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قرار گرفته است که اطلاع از این شرایط برای طرفین دعوایی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده است ، امری ضروری است . به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری بپردازیم و شرایط و مراحل تجدید نظر خواهی در دیوان از جمله آراء قابل تجدید نظر خواهی ، نحوه تجدید نظر خواهی و مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دهیم .

آراء قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
در خصوص موضوع تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری ، سوال مهمی وجود دارد و آن هم این است که چه آرایی قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری هستند ؟ به موجب ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ، ” کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌ مقام و یا نماینده قانونی آنها ، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر است ” . بنابراین کلیه آرایی که شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر کرده است قابلیت تجدید نظر خواهی را خواهد داشت و این تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر صورت می پذیرد . به این منظور ، هر یک از طرفین دعوا ، قائم مقام و یا وکلای آنها قادر هستند از آراء صادر شده دیوان در شعب تجدید نظر خواهی اعتراض کنند . البته به موجب ماده 74 این قانون ، چنانچه قاضی شعبه صادرکننده رأی در مرحله بدوی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علت به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند .

نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری
در خصوص اینکه نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری چگونه است ، در قانون دیوان عدالت اداری مواردی پیش بینی شده است که بر اساس ماده 70 این قانون ، ” چنانچه شعبه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد ، ارقام ، سهو قلم ، مشخصات طرفین و یا از قلم ‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده ، اشکال دیگری ملاحظه نکند ، ضمن اصلاح رای ، آن را تأیید می ‌کند ” . علاوه بر این ، به موجب ماده 71 این قانون ، در صورتی که شعبه تجدید نظر ایراد تجدید نظر خواه را وارد تشخیص نداد ، رای صادر شده از مرحله بدوی را تایید می کند . اما اگر رای صادر شده را صحیح تشخیص ندهد ، وارد رسیدگی ماهوی نسبت به پرونده شده و رای مقتضی را صادر می کند .

مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
در قسمت قبل به بررسی آراء قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری و نحوه رسیدگی به درخواست تجدید نظر در دیوان عدالت اداری پرداخته شد ؛ اما تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری مانند سایر روش های اعتراض به رای در قانون ، منوط به مهلت مقرر قانونی می باشد که در صورت عدم رعایت این مهلت ، دادخواست تجدید نظر خواهی رد می شود و قابلیت رسیدگی را نخواهد داشت . بر اساس قسمت دوم 65 قانون دیوان عدالت اداری مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز است و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود

دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 66 قانون دیوان عدالت اداری ، تقاضای تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رای در مرحله بدوی یا دفاتر اداری دیوان و یا دبیرخانه دیوان انجام می شود . دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باید بر روی برگه های مخصوص تجدید نظر خواهی نوشته شود و قسمت های مربوطه آن به دقت تکمیل شوند . لازم به ذکر است که این دادخواست باید ظرف مهلت مقرر قانونی برای تجدید نظر خواهی یعنی بیست روزه و دو ماهه به دیوان تسلیم شده باشد ؛ در غیر این صورت شعبه تجدید نظر قرار رد دادخواست صادر می کند .