وکیل دادگاه و دادسرای نظامی

دادگاه و دادسرای نظامی

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

وکیل دادگاه و دادسرای نظامی کیست؟

هر یک از طرفین حق دارند برای خود وکیل نظامی انتخاب کنند ،ما به شما همراهان عزیز توصیه میکنیم در امور نظامی خود حتما از کمک یک وکیل دادگاه نظامی بهره مند شوید و یا بعد از طرح شکایت ، وکیل دادگاه نظامی خود را معرفی کنید که در اینصورت شاکی به وکیل نظامی وکالت میدهد تا شکایت مورد نظر مطرح نماید و روند پرونده را پیگیری کند.متهم نیز می تواند در هر یک از مراحل برای دفاع  از کمک وکیل نظامی بهره مند شود. هر یک از طرفین دعوا می توانند در مرحله دادگاه دو وکیل نظامی و در مراحل مقدماتی یک وکیل داشته باشند. 

مراحل شکایت در دادسرای نظامی:

1-جرم مربوطه را در شکواییه اعلام کنید و دلایل و مستندات خود را پیوست شکواییه کنید و به دادستان ارائه دهید.

2- پس از ثبت شکایت پرونده مورد نظر برای بررسی های بیشتر به بازرسی ناجا ارجاع میشود و ساکی باید برای ارائه دلایل و مستندات خود حاضر شود و اگر احتیاج بود شهود خود را نیز معرفی کند.

3-بعد از اینکه پرونده تکمیل شد بازرسی ناجا پرونده را با گزارش مفصل به دادسرای نظامی ارجاع میدهد و سپس با دستور دادستان پرونده به یکی از شعب بازپرسی و یا دادیاری ارجاع میشود.

4-در مرحله آخر شاکی و یا وکیل نظامی در دادسرا حاضر میشود و دلایل و مستندات خود را ارائه میدهد.

دادگاه های نظامی دائمی تشکیل شده از :

  1. دادگاه نظامی دو
  2. دادگاه نظامی یک
  3. دادگاه تجدیدنظر نظامی

دادگاه نظامی زمان جنگ (موقت) عبارتند از:

  1.  دادگاه نظامی دو زمان جنگ
  2. دادگاه نظامی یک زمان جنگ
  3. دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ

تعداد اعضای دادگاه نظامی:

اعضای دادگاه نظامی یک:

همانند دادگاه کیفری یک بوده و اعضای آن عبارتند از یک رئیس و دو عضو مستشار و جلسه دادرسی با حضور دو عضو رسمیت می یابد.

دادگاه نظامی دو:

با حضور رئیس شعبه یا دادرس (قاضی) علی البدل تشکیل می گردد.

دادگاه تجدید نظر نظامی:.

دادگاه تجدید نظر نظامی، متشکل از سه عضو اعم از یک رئیس و دو قاضی مستشار است و جلسات دادرسی با حضور حداقل دو عضو رسمیت می یابد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان می‌تواند مستشاران دادگاه تجدید نظر نظامی را در دادگاه نظامی یک استان انتخاب نماید.

در زمان جنگ، دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، مطابق با ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری،برای رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ در محل قرارگاه های عملیاتی، مراکز استان ها و یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل خواهند شد.

 

مدارک لازم برای شکایت در دادسرای نظامی توسط وکیل دادگاه ودادسرای نظامی:

1-تکمیل فرم شکواییه

2-کارت شناسایی اعم از کارت ملی و شناسنامه

3-پیوست کردن مدارک ومستندات

4-پرداخت هزینه دادرسی

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح:

جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح:

مطابق با تبصره ۲ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی:

جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و سئولیت های نظامی و انتظامی که مطابق قوانین موضوعه و مقررات جاریه مملکتی بر عهده دارد، مرتکب گردند.

در جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند، موضوع از شمول صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی خارج می‌باشد.

به جرمی که ضابطان دادگستری در حین انجام وظایف قانونی خود در راستای اجرای دستورات مقامات قضایی دادگستری و یا در هنگام مواجهه با جرایم مشهود مرتکب می‌شوند، جرم در مقام ضابط دادگستری اطلاق می‌شود.

رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند، تا زمانی که از ان عدول نشده، در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می‌شود.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه نظامی

وکیل بندرعباس

دادگاه نظامی
دادگاه نظامی

تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه نظامی

برخی از جرایم هستند که بر حسب اینکه چه کسی آن جرم یا جرائم را مرتکب شده است مرجع قضایی صالح به رسیدگی آن متمایز از سایر مراجع قضایی است بر طبق قانون مجازات هر جرمی مستوجب مجازات است  باید به آن رسیدگی شود اما برخی از جرایم وجود دارد که رسیدگی به آن باشد در مراجع خاص و بر طبق آیین دادرسی خاصی صورت گیرد که از جمله دادگاه ها و دادسرا های خاص عبارتند از : دادگاه انتظامی وکلا ، دادگاه روحانیون ، دادگاه نظامیان و غیره که دادگاه نظامیان به جرایم اشخاص نظامی رسیدگی می کند که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشخاصی که نظامی خوانده می شوند بیان شده است این اشخاص بر طبق این قانون مجازات می شوند و اگر شرایط اعمال تخفیف وجود داشته باشد به آنان تخفیف داده خواهد شد که در این قانون جرایمی که تخفیف و تبدیل مجازات بر آنان اعمال می شود بیان گردیده و به سه دسته مجازات های تا دو سال و دسته دیگر مجازات های بیش از دوسال تا پنج سال و همچنین مجازات های بیش از پنج سال تقسیم می گردد و در صورتی که جهات تخفیف مجازات یا تغییر محکومیت وجود داشته باشد می تواند به ترتیب بیان شده در قانون تخفیف یا تبدیل مجازات اعمال گردد . به همین دلیل در این مقاله به بررسی تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی و تبدیل مجازات حبس تا دو سال نظامیان و تبدیل مجازات حبس تا سه ماه نظامیان و تخفیف مجازات حبس بیش از پنج سال می پردازیم .

تبدیل مجازات حبس تا دو سال نظامیان
به موجب قانون جرایم نیرو های مسلح اگر نظامیان در دادگاه های نظامی به مجازات حبس تا دو سال محکوم شده باشند در صورت وجود شرایط تخفیف ، مجازات حبس تا یک سوم مجازات مقرر در قانون تخفیف داده می شود که به یکی از مجازات های زیر می تواند تبدیل شود :

در مورد کارکنان پایور ( پرسنل نظامی غیر وظیفه )
کسر خقوق و مزایایی آنها به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال
جزای نقدی از دو میلیون تا بیست میلیون ریال
محرومیت از گرفتن ترفیع از سه ماه تا یک سال
انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه
منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال

در خصوص کارکنان وظیفه
اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه
جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال
منع اشتغال به خدمت در منطقه ای خاص به مدت معین

تبدیل مجازات حبس تا سه ماه نظامیان
بر طبق قانون تخفیف و تبدیل مجازات در شرایطی که امکان اعمال تغییر محکومیت وجود دارد ، می تواند انجام شود بر همین اساس زمانی که بر طبق قانون مجازات نظامی بیش از دو سال تا پنج سال باشد بر طبق قانون به مجازات های ذیل تبدیل می شود :

کارکنان پایور
جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال
محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال
تنزل یک درجه و یا رتبه
انفصال موقت از شش تا یک سال

کارکنان وظیفه
جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال
اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه

تخفیف یا تبدیل مجازات حبس بیش از پنج سال
زمانی که فرد نظامی جرمی انجام دهد که مجازات آن بیش از پنج سال حبس باشد قاضی دادگاه نظامی می تواند  در صورتی که به وی تخفیف تعلق گیرد یعنی دارای شرایط اعمال تخفیف یا تغییر محکومیت باشد مجازات او به یکی از مجازات های زیر تبدیل گردد :

در مورد کارکنان پایور
جزای نقدی از سی میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال
محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال
تنزل یک تا دو درجه و یا رتبه
انفصال موقت به مدت یکسال

و در خصوص کارکنان وظیفه
جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال
اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال