پرونده به شعبه کیفری ارجاع شد یعنی چه

پرونده به شعبه کیفری ارجاع شد یعنی چه

سوال

سلام

از بنده شکایت خیانت در امانت شده و پرونده از اگاهی به شعبه بازپرسی رفته. پس از مدتی شاکی مدرکی دال بر خیانت در امانت ارایه نکرده. اکنون پس از حدود ۷ ماه پرونده از شعبه بازپرسی به شعبه کیفری انتقال داده شده و پیامک امده پرونده به شعبه کیفری ارجاع شد . این نشان چیست ؟

 ایا جرمی ثابت شده که بنده خبر ندارم یا چیز دیگری.

 اکنون نگرانم لطفا بنده را راهنمایی کنید.با تشکر

پاسخ

سلام

وقتی در دادسرا دلایل کافی برای توجه اتهام به مشتکی عنه ارایه شود بازپرس با صدور کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال می کند. لذا شاکی شما توانسته با ارایه دلایل و مدارک بازپرس را اقناع کند که اتهام متوجه شما هست و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شده است. با حضور در دادگاه می توانید تقاضای مطالعه پرونده را بدهید و با مطالعه متوجه خواهید شد که دلایل و مدارک ابرازی شاکی چه بوده است. به احتمال زیاد در پرونده شما کیفرخواست صادر شده است.