دسته‌ها
ادارات بندرعباس

آدرس پزشکی قانونی بندرعباس

آدرس پزشکی قانونی بندرعباس

آدرس و تلفن اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان بندرعباس

بندرعباس،کوی خلیج فارس، خیابان نوروز جنب مدرسه نور، اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

کد پستی: 7919783150

تلفن 07633750162