Month: سپتامبر 2021

معرفی وکیل در بندرعباس

نقش پررنگ وکیل در پرونده با توجه به اینکه، محاکم قضایی به طور کلی دارای پرونده های زیادی از دعاوی مختلف هستند و تجربه نشان داده است که در پرونده هایی که، وکیل یا فرد آشنا به قوانین وجود دارد، قاضی پرونده کمتر به مشکل برخورده است و رای عادلانه تری داده است، از همین […]