چک سفید امضا چیست و موارد صدور آن

چک سفید امضا
چک سفید امضا

چک سفید امضا چیست و موارد صدور آن

یکی از اسناد تجاری پرکاربرد در جامعه امروزی چک می باشد . اگر چه قانونگذار به دلیل سهولت در معاملات روزمره چک را جایگزین پول نقد کرده است ولی با این وجود موجب مشکلات و محدودیت های برای استفاده کنندگان از آن شده است . همانطور که در مقاله چک و انواع آن بیان شد ، انواع چک عبارتند از : چک عادی ، چک تایید شده ، چک سفید امضا و چک مسافرتی ، چک رمز دار یا بین بانکی ، چک تضمین شده یا بانکی و چک مدت دار است که هر یک دارای خصوصیت ها و شرایطی می باشد و هر فردی برای استفاده از آن نیاز به اطلاعات کافی دارد . به همین دلیل در این مقاله به بررسی چک سفید امضا چیست و موارد صدور چک سفید امضا می پردازیم .

چک سفید امضا چیست
برای پاسخ به اینکه چک سفید امضا چیست باید گفت تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است ولی در واقع می توان گفت چکی است که توسط صادر کننده چک بدون نوشتن تاریخ و مبلغ در آن ، چک را امضا و صادر می کند و دارنده چک می تواند هر مبلغ را هر زمان که بخواهد در آن بنویسد و برای آن تاریخ مشخص نماید .

چک سفید امضا به دلیل این که در آن مبلغ و امضا نوشته نمی شود ، بسیار خطرناک است و ممکن است دارنده آن از چک سوءاستفاده کند .

موارد صدور چک سفید امضا
چک سفید امضا در موارد متعددی ممکن است صادر شود :

1- چکی که برای ضمانت صادر می شود . دارنده چک سفید امضا می تواند برای تکمیل و وصول اقدام نماید و در صورتی که برای تضمین داده شده باشد ، صادرکننده باید اثبات نماید چک بابت تضمین بوده و شکایت خیانت در امانت کند . در صورتی که چک سفید امضا بابت ضمانت صادر کرده اید حتما باید در پشت چک قید نمایید چک بابت ضمانت صادر شده است زیرا چک تضمینی در دسته چک های حقوقی قرار می گیرد ، بدین صورت جلوی سو استفاده دارنده چک گرفته می شود .

مطلب پیشنهادی ⬅  نمونه شکواییه مفقود شدن دسته چک

2- چک سفید امضا برای جبران خسارت احتمالی در صورتی که در معامله توافق یا شرط گذاشته شود صادر می شود ، برای مثال : برای جبران خسارت احتمالی برای عدم اجرای صحیح معامله یا عدم اجرای قرارداد ، اقدام به صدور چک سفید امضا شود برای جلوگیری از سو استفاده دارنده در متن قراراداد شماره چک صادر شده و علت صدور آن را بیان نمایید .

3- در موارد دیگری هم ممکن است چک سفید امضا صادر شود که در صورتی که مجبور به صدور آن شدید حتما از دریافت کننده آن رسید دریافت نماید و همانطور که در بالا به آن اشاره کرده ایم حتما جهت یا دلیل صدور آن را در متن چک بیان نمایید .