وکیل سرقت در بندرعباس

وکیل سرقت در بندرعباس

وکیل سرقت از منزل میگوید: متاسفانه دزدی و سرقت از منازل یکی از متداول ترین جرائمی است که حتی توسط دوستان و آشنایان نیز تحقق می یابد. در بسیاری از موارد هم مشاهده میشود که یک سارق یا همان دزد، برای مدتی، منازل یک منطقه مانند یک شهرک را مورد سرقت قرار داده و وسایل آنها را می رباید.

حکم دزدی از خانه چیست؟
آیا دزدی از خانه دیگری همان سرقت است؟
به کسی که دزدی میکند، سارق گفته میشود؟
وکیل دعاوی کیفری در مقاله ای تحت عنوان “سرقت چیست و وکیل خوب در جرم سرقت چگونه عمل مینماید” مباحث قابل تاملی وا بیان نموده و در مقاله پیش رو به سوالات جزئی تر شما عزیزان پاسخ میدهد.

وکیل سرقت از منزل مختصرا میگوید: بلی، فاعل جرم دزدی، همان سارق است و به انواع دزدی ها، اعم از دزدی از فروشگاه، دزدی از بانک، دزدی از مغازه، دزدی از محل کار و غیره، سرقت گفته میشود.

جرم سرقت از منزل چیست؟
وکیل سرقت از منزل بیان داشته: دزدی یا سرقت وفق قانون عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری. حال این مالی که متعلق به دیگری است، در هر مکانی که قرار داشته باشد، از بابت نفس فعل دزدی، تاثیری نداشته و برداشتن مال دیگری از هرجایی که باشد موجب تحقق عنوان مجرمانه سرقت و طرح پرونده کیفری میشود. سرقت از منزل به دلیل امنیت نسبتا پایینی که در بافت شهرنشینی و یا ایمنی خانه ها از بابت درب های ضدسرقت و امثال آن بسیار رخ میدهد.

نکته: سرقت از منزل اگر دارای شرایط حد باشد، سرقت حدی محسوب میشود.

فاعل جرم سرقت از منزل کیست؟
وکیل سرقت از منزل میگوید: فاعل هر جرم، شخصی است که نتیجه مجرمانه به رفتار او منتسب بوده و رابطه علیت و سببیت میان بروز بزه و فعل او برقرار باشد. فاعل سرقت از منزل میتواند هر شخصی باشد. هرکسی که از منزل دیگری، مالی را که متعلق به غیر است را برباید مرتکب جرم سرقت از منزل شده است.

نکته: مطابق قاعده فقهی انت و مالک لابیک: تو و مالت، مال پدرت هستی! لذا پدر نسبت به مال فرزند، سارق محسوب نشده و هرگز نمیتوان پدری را به دزدی از فرزندش محکوم نمود.

مجازات سرقت از منزل چیست؟
وکیل سرقت از منزل مختصرا ابراز داشته: جرم سرقت از منزل در وهله اول در محاکم از این منظر مورد بررسی قرار میگیرد که نوع سرقت از منزل از انواع سرقت تعزیزی بوده است یا از نوع سرقت حدی بوده است. وکیل سرقت از منازل خاطرنشان میدارد: در نوع سرقت تعزیری بر این امر تکیه میشود که سرقت صورت گرفته جزو کدام دسته از سرقت های خاص میباشد.

مقایسه سرقت از منزل و سرقت از اماکن دیگر
وکیل سرقت از منزل که جزو گروه وکلا از وکیل دعاوی کیفری است بیان میدارد: احکام کیفری و قوانین جزایی درخصوص سرقت از منازل از حیث نحوه رسیدگی و تعیین نوع آن از انواع سرقت ها تفاوتی با سرقت از محل کار، سرقت از فروشگاه، سرقت گوشی و سرقت خودرو ندارد.