وکیل تهدید در بندرعباس

وکیل تهدید بندرعباس

مجازات جرم تهدید
تهدید

تهدید یعنی اینکه یک نفر، دیگری را به اینکه نسبت به او یک عمل بد و نامشروع انجام دهد، بترساند.
این عمل بد و نامشروع می تواند ترساندن از به قتل رساندن، آسیب جسمی زدن، بردن آبرو و مواردی از این دست که باعث می شود طرف مقابل بترسد و دچار رعب و وحشت شود، خواهد بود.

قانون گذار نسبت به این جرم و تاثیر آن بر جامعه واکنش نشان داده است و به همین مناسبت، برای مرتکب جرم تهدید، مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است. به همین مناسبت، در این مقاله به بررسی مجازات تهدید بر اساس قانون مجازات اسلامی پرداخته و سپس مجازات تهدید همراه با اجبار را توضیح خواهیم داد.

مجازات تهدید شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال

جرم تهدید
در صورتی که تمام شرایط تحقق جرم تهدید به وقوع بپیوندد و جرم تهدید شکل بگیرد، به گونه ای که قابلیت اثبات داشته باشد ، قانون گذار مجازات را بر چنین عملی بار خواهد کرد که مجازات تهدید در ماده 669 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. طبق این ماده :

هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
بنا بر این ماده، مجازات تهدید یا از 1 تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و یا دو ماه تا دو سال حبس.
در این ماده یعنی یکی از این دو مجازات اعمال خواهد شد که قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شخصیت مجرم ، یکی از این مجازات ها را برای جرم تهدید در نظر خواهد گرفت.