وکیل امور تجاری بندرعباس

وکیل تجاری در تهران

در دنیای امروز با توجه به گستردگی فعالیت های تجاری داخلی و بین المللی اختلافات حاصل از این ارتباطات نیز به همین تناسب رو به افزایش است و با توجه به اینکه فعالیت در این حوزه نیازمند تخصص های خاص می باشد قطعا شما نیازمند این هستید که از کمک های یک وکیل دعاوی تجاری به جهت جلوگیری از ضرر های غیر قابل جبران بهره مند گردید. لذا توصیه می گردد به هیچ عنوان بدون مشورت با وکیل متخصص در این حوزه هیچگونه اقدامی به عمل نیاورید.

وکیل دعاوی تجاری در بندرعباس

ابتدائا به تعریف تاجر می پردازیم.

به استناد ماده ۱ قانون تجارت تاجر کسی که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار دهد. به عبارتی ساده تر یعنی فردی تاجر است که شغل اصلی و عمده او انجام معاملات تجاری باشد.

قانون تجارت تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در تاجر شناخته شدن قائل نشده است به عبارتی دیگر هم افراد حقیقی و هم افراد حقوقی می توانند با رعایت شرایط ماده ۱ قانون تجارت تاجر شناخته شوند.
در خصوص اشخاص حقوقی قابل ذکر است که ماده ۳ قانون تجارت بیان داشته است کلیه معاملاتی که شرکت های تجاری انجام می دهند به اعتبار تجاری بودن این شرکت ها تجاری محسوب می شود.

بهروز اصبحی وکیل پایه یک دادگستری بندرعباس
بهروز اصبحی وکیل پایه یک دادگستری بندرعباس

انواع شرکت های تجاری

شرکت های تجاری در قانون تجارت مشخص شده است که شامل شرکت های ذیل است:

شرکت سهامی (اعم از عام و خاص)
شرکت بامسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت نسبی
شرکت تعاونی تولید و مصرف

در خصوص اشخاص حقیقی قانون تجارت دو نوع معامله را در نظر گرفته است معاملات ذاتا تجاری که در ماده ۲ قانون تجارت بیان شده است و معاملات تجاری حکمی که در ماده ۳ قانون تجارت بیان شده است.

معاملات تجاری ذاتی


خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی باشد.
هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد میشود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
تصدی به عملیات حراجی
تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
تصدی به هر قسم عملیات صرافی و بانکی
معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
عملیات بیمه بحری و غیر بحری
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها

معاملات تجاری حکمی یا تبعی


معاملات تجاری حکمی یا تبعی به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجاری شناخته می شوند به شرح ذیل است:
۱. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها

۲. کلیه معاملات که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید

۳. کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید

۴. کلیه معاملات شرکت های تجارتی

ویژگی های وکیل دعاوی تجاری


وکیل دعاوی تجاری در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد، به اعتبار تخصصی شدن عرصه وکالت به جهت گسترده بودن مباحث حقوقی دعاوی تجاری نیز به عنوان یکی از تخصصی ترین عرصه های کار وکالت نیاز به تسلط بر قوانین مرتبط و تجربه کافی در این حوزه دارد. در دعاوی تجاری وکیل دعاوی تجاری باید توجه داشته باشد که طرف دعوا آیا تاجر محسوب می شود یا خیر و آیا موکل او تاجر است یا خیر چرا که تاجر محسوب کردن هر فرد دارای آثاری است که در روند پرونده بسیار تاثیر گذار است به عنوان مثال اگر فردی تاجر محسوب گردد از طرح دعوای اعسار محروم می گردد چرا که تجار می بایست در صورت عدم توانایی در پرداخت دیون اعلام ورشکستگی نمایید و دعوای اعسار از تجار پذیرفته نیست.

وکیل متخصص دعاوی تجاری از این حربه در بسیاری از موارد به عنوان یکی از ابزار دفاع بهر می جوید. نکته دیگری که می بایست بسیار مورد توجه قرار گیرد این است که طرح دعوا علیه شرکت ها می بایست به طرفیت شرکت باشد نه مدیران شرکت چرا که مدیران شرکت نمایندگان شرکت می باشند و به هیچ عنوان برای احقاق حقی از شرکت نمی بایست طرف دعوا قرار گیرند. در نتیجه وکیل دعاوی تجاری می بایست دقت نظر کافی در بررسی تمام شرایط پرونده  داشته باشد.

دعوای تجاری که قابل طرح در محاکم دادگستری

دعاوی راجع به ورشکستگی
دعاوی راجع به مطالبه وجه چک، ابطال چک، استرداد لاشه چک، دستور موقت منع پرداخت چک، ابطال ظهر نویسی چک و سایر اسناد تجاری
دعاوی راجع به صادرات و واردات تجار
دعاوی راجع به ابطال، تصدیق، اعتراض به ثبت، اعتراض به آگهی ثبت و دعاوی دیگر در خصوص اختراع
دعاوی راجع به حمل و نقل
دعاوی راجع به کپی رایت
دعاوی راجع به قرارداد های تجاری
دعاوی مالکیت فکری و معنوی
دعاوی برندها و علامتهای تجاری
دعاوی طرح های صنعتی
دعاوی تجارت الکترونیک
لازم به ذکر است که قانونگذار در برخی موارد جنبه کیفری نیز برای برخی فعالیت های تجاری در نظر گرفته است که هم در قانون تجارت و هم در قانون مجازات بدان پرداخته شده است. و ما در مقاله های آتی به صورت مشروح به این امر خواهیم پرداخت.

تفاوتی دعاوی تجاری با سایر دعاوی حقوقی

وکیل دعوای تجاری بندرعباس بیان می دارد، دعاوی تجاری یکی از زیر شاخه های دعاوی حقوقی محسوب می شود اما قانونگذار به جهت اهمیت تسریع در انجام تعهد در دعاوی تجاری تلاش داشته با قرار دادن مقررات خاص برای دعاوی تجاری تا حدودی از تشریفات رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی در دعاوی تجاری وجود نداشته باشد. به عنوان مثال در دعاوی ورشکستگی به صرف صدور حکم بدوی به ورشکستگی یکی از واحد های تجاری حکم مذکور موقتا اجرا می گردد و مانند سایر دعاوی حقوقی نیاز به قطعیت حکم نیست که این امر بر خلاف اصول حاکم در آیین دادرسی مدنی است. به جهت حساس بودن اجرای تعهدات در امور تجاری نیاز است که وکیل دعاوی تجاری از تمامی مزیت هایی که قانونگذار برای امور تجاری در نظر گرفته است بهره ببرد.

نحوه طرح دعاوی تجاری

وکیل دعوای تجاری بندرعباس بیان می دارد، دعاوی تجاری نیز مانند سایر دعاوی طرح می گردد. امروزه به جهت تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور طرح هرگونه دعوی می بایست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت پذیرد. متقاضی طرح دعاوی تجاری اعم از وکیل دعاوی تجاری یا اشخاص عادی می بایست با در دست داشتن مدارک مستند دعوا به این دفاتر مراجعه و دادخواست خویش را ثبت نمایند.

نحوه رسیدگی به دعاوی تجاری به چه صورت است؟
بعضی از دعاوی تجاری به جهت تخصصی بودن نیازمند این است که مقام رسیدگی کننده به این دعاوی اطلاعات جامع و مانعی در این زمینه داشته باشد و قابل رسیدگی از سوی همه قضات نیست. به همین خاطر چند شعبه از شعبات مجتمع قضایی شهید بهشتی در بندرعباس برای رسیدگی به دعاوی تجاری اختصاص داده شده اند. سایر دعاوی تجاری که دارای ویژگی دعاوی خاص نمی باشند از سوی سایر مراجع نیز قابل رسیدگی هستند.

وکیل متخصص دعاوی تجاری

قطعا شما نیز بر این عقیده هستید که برای رسیدن به هر هدفی می بایست از کسانی که به دفعات این راه را پیموده اند کمک گرفت. طرح دادخواست در خصوص دعاوی تجاری و رسیدن به نتیجه مطلوب در این زمینه نیز نیازمند این است که شما با مراجعه به وکیل دعاوی تجاری که دارای تجارب گرانبها در این راه می باشد در این خصوص اقدام کنید چرا که هر کاری نیاز به تخصص دارد و قطعا شما بدون تخصص در هیچ حوزه ای موفق نخواهید بود پس بهتر است برای جلوگیری از ضرر های جبران ناپذیر از کمک های یک متخصص استفاده کنید.

منظور از دعاوی تجاری چیست؟

دعاوی هستند که به اقتضای تجارت و کسب و کار بین افراد تاجر و … شکل می گیرد و این اختلاف ناشی از همین موارد می باشد.

وکیل‌تجاری کیست‌؟

وکیل‌تجاری فردی است که متخصص در امور تجاری می‌باشد. امور تجاری شامل امور تاجر، امور شرکت ها، اسناد تجاری، ورشکستگی تاجر و شرکت‌های تجاری، انعقاد قراردادهای تجاری و بازرگانی، دعاوی بین شرکت و شرکا، معاملات تجاری و معاملات بین المللی تجاری، جوینت ونچر، سوئیفت و اعتبارات اسنادی، قراردادهای حمل و نقل بین المللی

 

وکیل امور تجاری بندرعباس
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments