وکیل تایید بی اعتباری و بطلان سند در بندرعباس

مشاوره حقوقي ابطال سند

 

وکیل تایید بی اعتباری و بطلان سند در بندرعباس
مشاوره حقوقي  بطلان سند مالكيت يا هرسندي لازمه و مقدمه طرح دعوي و دادخواست بطلان سند مي باشد كسي كه مدعي بطلان سندي مي باشد بايد قبل از اقامه دعوي از وكلاي دادگستري در اين خصوص مشاوره حقوقي بطلان سند و اينكه چگونگي بطلان سند مشاوره بگيرد؛ چرا كه طرح چنين دعوي اثار و هزينه زيادي دارد . غالب پروندههاي بطلان سند سالهاي متمادي زمان ميبرد چرا كه اين دعوي خصوصا دعوي بطلان سند رسمي داري پيچيدگي خاصي مي باشد مشاوره حقوقي رایگان در اين خصوص خيلي مفيد فايده ميباشد كه چرا كه مشاوره حقوقي بطلان سند گاها به شما پيشنهاد ميدهد كه طرح اين دعوي با توجه به صورت مساله شما بنفع شما نخواهد بود و يا اصلا لازم نيست چنين دعوي از سوي شما مطرح گردد؛ مثلاً در دعوي اشتباهات ثبتي از جمله بارز ان ملكي داري سند قديمي مي باشد و متصرف ان ملك مياد روي ملك شما سند مي گيرد در اينجا بنظر ما اصلا شما نبايد دعوي بطلان اين سند مالكيت را مطرح نماييد، چرا كه نفع شما اين اقتضا را دارد كه ان شخصي كه سند موخر دارد بايد دعوي بطلان سند شما را مطرح نمايد و شما بهتر است در اينخصوص صرفا در ان پرونده دفاع نماييد.

قبل از هرگونه اقدام به طرح دعوي يا دادخواست از مشاوره حقوقي بطلان سند با وكلاي دادگستري  براي مشاوره حقوقي اقدام كنيد.