وکیل بیمه در بندرعباس

 

بیمه در بندرعباس

وکیل بیمه در بندرعباس

جبران خسارت، تعهد اساسی شرکت های بیمه و رضایت بیمه گذاران، هدف غایی این شرکت هاست. شرکت های بیمه با قبول پیشنهاد بیمه گذاران و صدور بیمه نامه، جبران خسارت آنها را به عهده می گیرند. لذا شرط موفقیت آنها، ارائه خدمات مناسب و به ویژه ایفاء به موقع و به نحو احسن تعهداتی است که پذیرفته اند.تصفیه مسالمت آمیز خسارت ها، مطلوب بیمه گران و بیمه گذاران است. هیچیک از طرفین تمایلی به مراجعه به دادگستری و طی طرق قضایی ندارد. طرح دعاوی متعدد علیه بیمه گر به کیفیت و شهرت کار او لطمه می زند.بیمه گذار نیز خواهان آن است که با دریافت هرچه سریعتر خسارت، به وضعیت عادی و قبلی خویش بازگردد و از شرایط سختی که بر اثر تحقق خطر بر او تحمیل شده است، هرچه سریعتر رهایی یابد. ليكن بروز اختلاف مابين اصحاب بيمه امري اجتناب ناپذير و قابل انتظار است كه بخشي از پرونده هاي موجود در محاكم را به خود اختصاص داده است.

CLICK TO CALL