وکیل ارث در بندرعباس

وکیل ارث در بندرعباس

دادخواست تقسیم ارث به درخواست وراث برای تقسیم ارث متوفی صورت میگیرد. وکیل تقسیم ارث، روند تقسیم ارث را تسریع می بخشد

وکیل ارث به صورت تخصصی و با تجربه کافی میتواند دعاویی تخصصی ارث را به نتیجه مطلوب برساند تا موکل به خواسته به حق خود برسد لذا بهتر است امور انحصار وراثت و وصیت خود را به وکیل متخصص در این حوزه بسپارید.

وصیت کلمه ای است که گفتن آن ممکن است یاد مرگ را در خاطر انسان زنده کند. بهتر است افراد قبل از فوتشان تمام کارها و یا وظایفی را که در این دنیا بر عهده دارند را انجام دهند.

در ابتدا باید گفت وصیت به چه معناست؟
وصیت عمل حقوقی است که به موجب آن شخص بطور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران در اموال یا حقوق خود ، برای بعد از فوت تصرف میکند.

انواع وصیت:
مطابق با ماده 825 قانون مدنی وصیت بر 2 قسم است:

1-وصیت تملیکی

2-وصیت عهدی

منظور از متوفی:
کسی که فوت کرده است.

ترکه:
به کلیه اموال و حقوق مالی مورث که پس از وضع دیون و تعهدات و وصایای او به وراث منتقل میگردد.

وارث:
به شخصی که از متوفی ارث میبرد وارت گفته میشود.

نسب:
ارتباط و اتصال فردی به فرد به واسطه ولادت شرعی

خویشان نسبی:
وابستگی شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت

خویشان سببی:
خویشاوندی که بین 2 نفر به واسطه ازدواج ایجاد میشود

طبقه:
منظور از طبقه کسانی که باعث میشوند که طبقه دیگر ارث نبرند.

اولین طبقه: والدین، فرزندان و فرزندان فرزندان

دومین طبقه: اجداد، خواهر، برادر و فرزندان آنها

سومین طبقه: خواهران، برادران والدین و اولاد آنها

در مورد مشاوره حقوقی خانواده بخوانید:مشاوره حقوقی خانواده

موانع ارث:
1-قتل

2-لعان

3-کفر

قتل:
اگر کسی بطور عمدی مورث خود را بکشد از ارث محروم میشود.

لعان:
در لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و فرزندی نیز که مورد نفی و لعان پدر خود قرار از او ارث نمیبرد.

کفر:
این مورد در شرایطی اتفاق می افتد که ورثه و موروث مذاهب متفاوتی داشته باشند به این ترتیب مالی به ورثه تعلق نمی گیرد و اموال به بیت المال متعلق است.

گواهی حصر وراثت:
مقدمه تقسیم اموال و ارثیه اخذ گواهی حصر وراثت میباشد.

تقسیم ترکه و دستور فروش:
از طرفی در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال مورثث دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تصمیم ترکه باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید نه دستور فروش آنها از طرفی دستور فروش ملک غیر قابل افراز با عنایت به ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آیین نامه اجرایی ملک غیر قابل افراز قانون مذکوره نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و النهایه صدور حکم نیست.

تقسیم کردن ملک هایی که بین چند نفر به صورت مشترک و مشاع می باشد گاهی اوقات با توافق افراد انجام می شود و گاهی اوقات به صورت قانونی و به زور انجام می شود اگر هریک از شرکا برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع اقدام کنند دادگاه دستور فروش ملک مشاع صادر می کنند و به دلیل اینکه حکم و یا قرار نمی باشد شما نمی توانید به دستور دادگاه اعتراض کنید و قطعی می باشد.

تماس با وکیل بندرعباس

وکیل ارث در بندرعباس