وکیل اجرا در بندرعباس

وکیل اجرا در بندرعباس

اجرای حکم الزام به تحویل مبیع

وکیل اجرای احکام در بدو امر خاطرنشان میدارد: آنچه که از رسالت و عایت یک دعوای حقوقی و پرونده حقوقی مستفاد میگردد، حصول نتیجه و رسیدن حق به حق دار است. پرواضح است که با اجرای حکم میتوانید به خواسته خود رسیده و با اجرای کامل حکم است که تمامی هزینه ها و زحمات شما و وکیل حقوقی مربوطه مثمر ثمر قرار میگیرد. در مقاله پیش رو، یکی از موضوعات مبتلابه تحت عنوان الزام به تحویل مبیع از جهت اجرای حکم مدنی مربوطه مورد بررسی و توضیح قرار خواهد گرفت.

الزام به تحویل مبیع چیست؟
پس از انعقاد عقد بیع طرفین مکلف به انجام تعهدات ناشی از قرارداد منعقد شده میشوند. احد از تکالیف فروشنده بعنوان بایع، تحویل مبیع به مشتری است. در فرضی که کلیه ابعاد دیگر عقد بیع صحیحا و تکمیلا انجام شده باشد و فقط فروشنده، مبیع را تحویل نداده باشد صحبت از دعوای حقوقی الزام به تحویل مبیع به میان می آید. دعوای حقوقی مذکور از ناحیه مشتری تحت عنوان خواهان طرح و اقامه میگردد.

نکته: دعوای حقوقی الزام به تحویل مبیع همانند کلیه دعاوی حقوقی نیازمند ارائه ادله اثباتی عندالمحکمه میباشد.

تعریف الزام قانونی
هنگامیکه شما پس از انعقاد عقد بیع مکررا به بایع خود مراجعه مینمایید ولیکن موفق به الزام او به انجام مفاد قرارداد و مبایعه نامه نمیشوید، ناچارا در جهت الزام بایع به تحویل مبیع به نهاد دادگستری مراجعه نماید. به اجبار قانونی که توسط اخذ حکم قطعی بر علیه بایع در دست شما میباشد، الزام قانونی گفته میشود که شخص محکوم علیه محل گریزی از آن نخواهد داشت.

اجرای حکم تحویل مبیع
وکیل اجرا وفق قانون اجرای احکام مدنی پس از حصول قطعیت حکم، اقدام به اجرای آن مینماید. هر دعوای حقوقی و پرونده حقوقی پس از صدور رای قطعی در جهت اجرای مفاد مندرج در دادنامه، به مرحله اجرای حکم میرسد. اجرای حکم حقوقی به موارد بسیاری بستگی دارد.

عقد بیع چیست؟
عقد بیع در واقع قرارداد و توافقی است مبنی بر خرید و فروش و تحویل مبیع در قبال اخذ ثمن. طرفین عقد بیع، متشکل از بایع یا همان فروشنده و مشتری یا همان خریدار است.
 

ماده قانونی الزام به تحویل مبیع
مطابق ماده ٢٢٠ قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم میدارد بلکه متعاملین به کلیه نتیجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم مینماید. لذا بایع یا فروشنده در عقد بیع مکلف است مبیع را به تحویل و تسلیم خریدار یا مشتری برساند. از همین رو و بر همین مبناست که طرح دعوای حقوقی الزام فروشنده به تحویل مبیع از دعاوی حقوقی شایع و مبتلا به دادگاه های ماست.

شرایط اجرای حکم تحویل مبیع
وکیل اجرا مختصرا اذعان میدارد:
١_ در دست داشتن حکم قطعی مبنی بر الزام فروشنده بر تحویل مبیع
٢_ درخواست صدور اجراییه
٣_ گذشت مدت و مواعد مقرر در قانون اجرای احکام مدنی
۴_ معرفی مکان و موقعیتی که مبیع در آن قرار دارد اعم از اینکه مبیع منقول باشد یا غیرمنقول به واحد اجرای احکام مدنی
۵_ پرداخت هزینه های اجرا و فراهم نمودن شرایط احرا از قبیل الصاق تمبر مرحله اجرا و هزینه سفر مامور اجرا در صورت نیاز وکیل اجرای احکام برای شما کلیه مراحل مذکور را به تفصیل در جلسات مشاوره حقوقی توضیح و درصورت اعطای وکالت، انجام خواهد داد.