وکیل اجرای احکام بندرعباس

وکیل امور بیمه بندرعباس

وکیل اجرای احکام بندرعباس

اجرای احکام به مجموعه اعمالی گفته می شود که منجر به جامه عمل پوشانیدن به حکم صادره از دادگاه می شود. اجرای احکام مهم ترین مرحله دادرسی می باشد؛ چرا که صدور حکم بدون جنبه اجرایی، فاقد ارزش می باشد و فی الواقع محکوم له بدون وجود اجرای احکام به حق خود نخواهد رسید و به طور کلی می توان گفت که تمامی مراحل قضایی بی هدف و بی ثمر خواهد بود.

در اجرای احکام به دو نوع اجرای احکام مدنی و اجرای احکام کیفری بر خواهیم خورد که هر یک ضمن تفاوت با دیگری، قوانین و ضوابط خود را دارا می باشد. در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه امور مدنی به دست واحد اجرای احکام مدنی جنبه عملی به خود می گیرد و در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از سوی دادگاه امور کیفری توسط واحد اجرای احکام کیفری دادگاه اجرا خواهد شد.

انواع اجرای احکام

قبلا بیان کردیم که اجرای احکام به دو نوع اجرای احکام مدنی و اجرای احکام کیفری تقسیم می شود. هر یک از این دو نوع نیز خود به شاخه های مختلفی دسته بندی می شوند که به آن ها اشاره خواهیم نمود. اجرای احکام مدنی از جهت های مختلفی قابل تقسیم می باشد:

نوع اجرا:

این تقسیم بندی اجرای احکام مدنی را به دو نوع اجرای احکام مدنی موقت و اجرای احکام مدنی کامل تقسیم می کند. اجرای احکام مدنی موقت، اجرای حکمی است که تا به لحظه قطعیت آن صورت نیافته و قابل تجدید نظر و تغییر و اعتراض می باشد. البته این نکته حائز اهمیت است که به طور کلی، احکام پس از قطعی شدن اجرا شوند و بر این اساس، اجرای احکام مدنی موقت، استثنایی در این خصوص می باشد.

محل صدور حکم:

اجرای احکام مدنی از جهت محل صدور حکم به دو نوع اجرای احکام دادگاه داخلی و اجرای احکام دادگاه خارجی تقسیم می شود.

نوع مرجع:

اجرای احکام مدنی من باب مرجع به دو نوع اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرا مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری خواهد بود.

قواعد و شرایط کلی اجرای احکام

قطعیت:

بر اساس ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام صادره دادگاه به اجرا گذاشته نخواهد شد مگر آن که قطعیت آن ثابت شده باشد.

ابلاغ به محکوم علیه:

بر اساس ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، احکام صادره از سوی دادگاه پس از ابلاغ و اطلاع رسانی به محکوم علیه، وکیل و یا نماینده قانونی او، اجرا خواهد شد.

مشخص بودن و صراحت موضوع حکم:

از موارد مهمی که جهت صدور اجراییه برای اجرای احکام لازم و ضروری می باشد، صراحت متن و مشخص و معین بودن موضوع حکم است و حکمی که در موضوع آن ابهام وجود داشته باشد، قابل اجرا نبوده و دادگاه صادره باید نسبت به رفع ابهام از رای صادره اقدام کند.

تقاضای اجرای احکام:

اجراییه برا اساس درخواست محکوم له صادر می شود. دادگاه هیچ گاه بدون درخواست محکوم له اقدام به اجرای حکم نخواهد کرد.

مراحل اجرای احکام:

پس از صدور اجراییه توسط دادگاه و اجرای آن توسط واحد اجرای احکام همان دادگاه، مدیر دفتر بعد از دریافت صدور اجراییه آن را به همراه گزارش لازم تقدیم دادگاه می کند. رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست های آن اقدام به دستور صدور اجراییه میکند. همچنین مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند که این اقدامات اولین قدم برای صدور اجراییه می باشد. پس از آن نوبت به ابلاغ اجراییه خواهد رسید. مقررات ابلاغ اجراییه همانند مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می شود که در پرونده دادرسی، برگه ها به آن ابلاغ می شود. پس از اتمام این مراحل، عملیات اجرایی شروع خواهد شد.

نحوه اجرای احکام:

اجرای حکم به وسیله دادورز در قسمت اجرایی همان دادگاهی که اجرائیه از آن شعبه صادر شده است، انجام می پذیرد. البته باید توجه داشت که در صورتی که تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجرا، انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا ارجاع میدهد.

چرا در موضوع اجرای احکام به یک وکیل دادگستری با تجربه نیاز داریم؟

در واقع وکالت یک حرفه بسیار تخصصی می باشد که دارای ظرافت ها و نکات حقوقی است که هر کسی به تنهایی قادر به انجام آن نیست و توانایی و مهارت در این موضوع نیازمند تجربه و تخصص می باشد که در واقع همین معیار تفاوت اصلی بین یک وکیل دادگستری با تجربه و یک شخص است. در خصوص موضوع اجرای احکام، داشتن یک وکیل اجرای احکام با تجربه و متخصص در این زمینه بسیار نتیجه بخش و تاثیر گذار خواهد بود. در خصوص موضوع اجرای احکام نکات و استثناها و تبصره های بسیاری در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که تنها یک وکیل اجرای احکام متخصص و با تجربه از آن ها آگاهی داشته و با استفاده از مهارت ها و تجربیات بسیار خود می تواند جریان دادرسی را به نفع خود سازد. بنابراین می توان گفت که شما در صورت اخذ وکیل اجرای احکام جهت پرونده اجرای احکام خود، در واقع شانس خود را در موفقیت در پرونده بسیار افزایش می دهید. وکیل اجرای احکام با تجربه، با تخصصی که در موضوع اجرای احکام داشته و تسلط کامل که به قوانین حوزه اجرای احکام دارد، می تواند به بهترین نحو پرونده اجرای احکام موکل خود را تا موفقیت هدایت نماید. داشتن یک وکیل اجرای احکام متخصص و با تجربه، در بسیاری از پرونده ها بسیار کلیدی و حیاتی بوده و می تواند تعیین کننده رای قطعی دادگاه باشد.

وکیل اجرای احکام بندرعباس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Warning: Undefined variable $number_of_buttons in /home/vakilbnd/public_html/wp-content/plugins/easy-sticky-buttons/easy-sticky-buttons-data.php on line 49

Warning: Undefined variable $number_of_buttons in /home/vakilbnd/public_html/wp-content/plugins/easy-sticky-buttons/easy-sticky-buttons-data.php on line 49

Warning: Undefined variable $number_of_buttons in /home/vakilbnd/public_html/wp-content/plugins/easy-sticky-buttons/easy-sticky-buttons-data.php on line 49

Warning: Undefined variable $number_of_buttons in /home/vakilbnd/public_html/wp-content/plugins/easy-sticky-buttons/easy-sticky-buttons-data.php on line 49
ارسال پیام در واتساپ
تماس با وکیل اصبحی (بندرعباس)