وسایل خانه بعد از طلاق چگونه بین طرفین تقسیم می شود؟

وسایل خانه بعد از طلاق چگونه بین طرفین تقسیم می شود؟

وکیل طلاق توافقی در بندرعباس
وکیل طلاق توافقی در بندرعباس

سلام آیا وسایل و اثاثه ای که زوجه از حقوق خود برای زندگی مشترک تهیه کرده است در زمان طلاق نیمی از آنها به زوج تعلق میگیرد?

بعد از طلاق وسایلی که فاکتور دارد به صاحب فاکتور تعلق می گیرد و آن هایی که مختص زن و مرد می باشند به خودشان داده می شود.موید باشید

مطلب پیشنهادی ⬅  درخواست طلاق از طرف مرد و زن