نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو – قولنامه ماشین 

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو - قولنامه ماشین 
نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو – قولنامه ماشین 

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو – قولنامه ماشین

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو – وکیل بندرعباس

بسمه تعالی

ماده 1 : طرفين قرارداد   1-1- فروشنده ………………………………….. فرزند …………………به شماره شناسنامه ……………….صادره ازتهران کدملي ………………..متولد تهران ساکن تهران ……………………………………………………………………………………………… تلفن …………………..   2-1- خريدار/……. ……………… …………………. ………… فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………… ……..صادره از ……. ………. ….کدملي ………………… متولد ………………… ………………………. ……………………. ساکن …. ……… ……… ………  تلفن  ………….. ……………. …………… ……………………….. فرزند …. …………. …… به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………………..

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله عبارتست از انتقال 6دانگ يکدستگاه خودرو رنو  از نوع سیمبل مدل 2016  سيستم رنو  رنگ نقره ای متالیک  تعداد سيلندر  4  شماره راهنمايي و رانندگي   ایران 10   147 ص 29  شماره شاسي  vf14dfhf3gt568072  شماره موتور    ghf2845r004921   که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غير منصوبه در آن مي باشد .

ماده 3 : ثمن معامله   1-3- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( 70000000 ريال ) و با حروف ( هفتصد میلیون  ريال ) تعيين گرديد .

  2-3- همزمان با اين توافق یک فقره چک به تاریخ ……………………….مبلغ با حروف ( هفتصد میلیون ريال  معادل 70000000 تومان ) بابت  به  شماره …………………………… عهده بانک ………………..  شعبه …………………… کد ………………… به فروشنده پرداخت گرديد . و خریدار متعهد شد در صورت حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی ششدانگ سند چک را پاس نماید

ماده 4 : شرايط معامله 1-4- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند ، طبق قرارداد در تاريخ به حروف ………………………. ……………. در دفتر اسناد رسمي شماره ………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گرديد سند را به نام خريدار يا هر کس که خريدار معرفي نمايد انتقال دهد . در ضمن ، اجراي تعهد ( تنظيم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ اليه بعدي ، منوط به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد و در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي مربوطه ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي شود .

2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضاي ذينفع مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

قولنامه ماشین
3-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤيت کامل فني ، بدنه ، توسط خريدار و يا کارشناس منتخب وي صورت گرفت و از کميت و کيفيت آن آگاه مي باشد .

مطلب پیشنهادی ⬅  با اتمام تاریخ وکالت خودرو دیگر نمی توان سند خودرو را تنظیم کرد؟

4-4- مسئوليت هر گونه تخلف اعم از راهنمايي و رانندگي ، کيفري و مدني که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحويل ، به وقوع پيوسته باشد بعهده فروشنده است .

5-4- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و عوارض شهرداري بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحرير بعهده …………………………. مي باشد.

6-4- کليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گرديد .

موارد تقلب و تدليس از اين موضوع مستثني است .

7-4- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عمليات اجرايي دادگستري يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و يا غصبي بودن ، قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده ، فروشنده موظف است کليه هزينه هايي راکه خريدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف (10000000ريال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وي پرداخت و ثمن دريافتي را با احتساب خسارت قانوني مسترد نمايد .

  8-4- در صورت عدم حضور هر يک از طرفين براي تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ باحروف ( 1000000 ريال ) بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است .

ماده 5 -اين قرارداد ، در تاريخ با حروف …………….. …………………….. …….. ساعت ………….. ……… در دو نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد .

هر دو نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

ماده 10 -مورد معامله و موضوع  اين مبايعه نامه حسب مورد از لحاظ فني و حقوقی تاييد مي شود و وفق ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم التباع است.

  نام و نام خانوداگی و امضا خریدار                                           نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده

  شاهد اول                                                                 شاهد دوم