نمونه صورتجلسه تامین دلیل pdf

نمونه صورتجلسه تامین دلیل دانلود فایل pdf رايگان نمونه برگ فرم خام word جديد متن لایحه درخواست دادگاه نخستین حقوقی خانواده اظهارنامه وکيل بندرعباس

دادخواست چیست ؟ نحوه تنظیم و انواع دادخواست
نحوه تنظیم و انواع دادخواست

نمونه صورتجلسه تامین دلیل

به تاریخ ……… ساعت ….. در اجرای مفاد قرار تامین دلیل صادره به كلاسه ……….. شعبه ……. دادگاه ……… اینجانب …. عضو مجری قرار حسب ارجاع مقام محترم …… در معیت … خواهان قرار تامین به نشانی ….. دفتر خانه …… مراجعه نموده ، ملاحظه می شود اینك كه ساعت 8 صبح …….. می باشد دفتر خانه مذكور فعال و دایر است . با مراجعه به آقای سر دفتر و معرفی خود و ارائه كارت شناسایی و معرفی خواهان اجرای قرار و تفهیم اعلام گرید در اجرای قرار تامین صادره به كلاسه فوق كه اینك رونوشتی از آن جهت ملاحظه ارائه می شود اینجانب حسب ارجاع دادگاه صادركننده قرار به منظور ضبط دلایل حضور هر یك از طرفین قرارداد مورخ …… تنظیمی در …….. حضور یافته و مقرر است وفق قرار صادره دلایل استنادی خواهان تامین شود ، قرار به آقای سر دفتر ارائه و مطالعه نمود، اینجانب و خواهان تا آخر ساعت اداری در دفتر خانه حضور داشتیم طرف درخواست حضور نیافت .

عضو مجری قرار خطاب به خواهان : با ملاحظه اینكه به حكایت اظهار نامه شماره ….. مورخ …… و قرارداد ضمیمه درخواست طرفین توافق كرده اند در تاریخ …. در این دفتر خانه حاضر شوند و با توجه به پایان ساعت اداری دفتر خانه و عدم حضور فروشنده اظهارات خود را بیان نموده ، مدارك استنادی را ارائه نمایند .

خواهان اظهار داشت : اینجانب حسب قرارداد مورخ ……. و اظهار نامه شماره ………. مورخ …….. یك دستگاه آپارتمان واقع در ……. را از خوانده آقای … خریداری نموده ، مبلغ ………..ریال از ثمن پرداخت و مقرر بوده بقیه در تاریخ ….. در دفتر خانه … پرداخت شود . اینك ، ضمن تقدیم مدارك مذكور درخواست ضبط دلایل را دارد .

مطلب پیشنهادی ⬅  نوشتن لایحه به چه صورت است؟ -- وکیل بندرعباس

عضو مجری قرار : پس از اخذ قرارداد مورخ …………، اظهار نامه مذكور و چك بانكی شماره ……. مورخ …………. بانك ………..به مبلغ …………ریال ملاحظه می شود خریدار مانده ثمن را آماده پرداخت نموده لیكن فروشنده تا این ساعت حضور نیافته ، طبق اعلام آقای سر دفتر مداركی هم ارائه نكرده است . اینك با توجه به عدم حضور فروشنده و پایان یافتن ساعت اداری حسب قرارداد و اظهار نامه پیوست پرونده اجرای قرار در ساعت 14 ( با ضبط دلایل حضور خریدار و آمادگی وی به انجام معامله و امضاء صورت جلسه وی و اینجانب ) پایان یافت و مراتب به تائید و امضای آقای سر دفتر رسید و در ساعت 30/14 محل اجرای قرار را ترك نمودیم .

خواهان سر دفتر مجری قرار