نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته دانلود فایل pdf رايگان نمونه برگ فرم خام word جديد متن لایحه درخواست دادگاه نخستین حقوقی خانواده اظهارنامه وکيل بندرعباس

دادخواست چیست ؟ نحوه تنظیم و انواع دادخواست
نحوه تنظیم و انواع دادخواست

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی (نام شهرستان محل اقامت خوانده )

باسلام احتراما به استحضار میرساند :

اینجانب به موجب کپی مصدق …فقره سفته ی تقدیمی به شماره ی/شماره های خزانه داری کل …سری… مبلغ… ریال از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و خوانده از پرداخت آن خودداری میکنند.فلذا مستندا به مواد 198 و 249 و307 و309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خواندگان ردیف دوم به بعد بعنوان ظهرنویس طلبکارم .

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  دادخواست چیست ؟ نحوه تنظیم و انواع دادخواست