نمونه دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع

دادخواست فسخ معامله به علت عدم پرداخت ثمن- وکیل بندرعباس نمونه غبن فاحشن عیبن تدلیس دادخواست تنفيذ فسخ قرارداد خیار تدلیس

 نمونه دادخواست فسخ معامله
نمونه دادخواست فسخ معامله

دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع

 نمونه دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع

از مهم ترین قرارداد های که امروزه میان افراد جامعه رایج است قرارداد خرید و فروش یا بیع است اصولا هدف از معامله و خرید کالا علاوه بر دریافت سود ، وجود یک سری صفات و ویژگی های است که موجب تقاضا و خرید آن می گردد ولی اگر کالایی که خریداری می شود دارای عیبی باشد که فروشنده بیان نکرده است و یا اگر بعد از معامله مشخص و معلوم شود که مبیع معیوب بوده ، مشتری مختار است کالا را قبول کند با اخذ ارش ( مبلغ ما به التفاوت کالای سالم و معیوب ) یا معامله را فسخ نماید . در واقع برای فسخ یک معامله باید طرفین شرایط فسخ را داشته باشند که در قانون مدنی شرایط و یا خیاراتی که می توان با استناد به آن ها قرارداد را فسخ نمود بیان شده است . مواردی که اختیار فسخ را به طرفین می دهد در حقوق به عنوان خیارات نام دارد و همچنین در قراردادها بندی با عنوان خیارات وجود دارد . خیار یعنی اختیاری که قانون به افراد می دهد تا در صورت وجود آن بتوانند معامله خود را فسخ نمایند که یکی از خیارات بیان شده در قانون خیار عیب است بدین صورت که اگر کالای خریداری شود که معیوب بوده و استفاده از آن غیر ممکن باشد و یا ارزش مال کاسته شود مشتری با استناد به خیار عیب اختیار فسخ معامله را دارد . خریدار می تواند با تنظیم و ارائه دادخواست فسخ معامله از طرف خریدار به لحاظ معیوب بودن مبیع به دادگاه درخواست معامله را فسخ نماید . به همین دلیل در این مقاله نمونه فرم دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع برای ارائه به دادگاه نخستین و تنظیم و نوشتن دادخواست فسخ معامله به علت عیب در مبیع می پردازیم .

نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین :
نمونه فرم دادخواست فسخ معامله از طرف خریدار به لحاظ معیوب بودن مبیع برای ارائه به دادگاه نخستین در ذیل قرار داده ایم :

تنظیم و نوشتن دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع
نحوه نوشتن و تنظیم دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید .

مطلب پیشنهادی ⬅  نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر

خواهان : . . . ( مشخصات خریدار )

خوانده : . . . ( مشخصات فروشنده )

وکیل یا نماینده قانونی : . . . . . ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

خواسته یا موضوع و بهای آن : ( صدور حکم بر فسخ معامله به لحاظ معیوب بودن مبیع مقوم بر ریال به احتساب کلیه خسارات قانونی )

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ . . .  2 – ارجاع امر به کارشناس

شرح دادخواست :
سلام با احترام به استحضار می رساند :
1 – اینجانب به موجب قرارداد پیوست یک دستگاه ماشین قالیبافی 500 شانه از خوانده محترم خریداری نموده ام و ثمن آن را کلا به فروشنده پرداخت کرده ام . 2 – پس از تحویل دستگاه مذکور متوجه شدم که دستگاه معیوب می باشد لذا مستندا به ماده 422 قانون مدنی و مواد 198 ، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر فسخ معامله مورخ . . . به لحاظ خیار عیب با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست .

به عنوان مثال : اگر فردی خودرو یا ملکی را به دیگری بفروشد و فروشنده عیب خودرو یا ملک را به فرد متقاضی خرید یا خریدار بیان نکند خریدار بر طبق قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی می تواند برای معیوب بودن کالا به دادگاه شکایت نماید بدین منظور با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و فرم دادخواست را دریافت کند و با تنظیم دادخواست فسخ قرارداد به علت معیوب بودن کالا را درخواست نماید و برای دادگاه صالح ارسال نماید .

نکته قابل توجه این است که برای فسخ معامله با استناد به خیار عیب وجود شرایط زیر الزامی است :

اولا )  مشتری از وجود عیب نا آگاه باشد .
دوما ) عیب باید در زمان انعقاد عقد وجود داشته باشد .
سوما ) اگر قرارداد منعقد شود ولی هنوز کالا به مشتری تحویل داده نشده است ، عیبی در کالا رویت شود ، باز هم مشتری حق فسخ خواهد داشت . در صورت وجود این شرایط مشتری می تواند دادخواست فسخ معامله به دلیل معیوب بودن کالا را تنظیم و ارائه کند .