نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد

تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد مونه رای طلاق از طرف زوج نمونه دادخواست به درخواست زوج و اعسار معایب تقسیط مهریه صدور گواهی عدم امکان سازش -وکیل بندرعباس

نحوه تنظیم و انواع دادخواست

 

نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد

طلاق در لغت به معنای بیزاری ، جدایی ، مترکه ، رهایی می باشد که همانطور که از معنای آن استنباط می شود ابزاری است برای جدایی زن و مرد و به عبارت دیگر خاتمه رابطه زناشویی میان زن و مرد شناخته می شود  که متاسفانه با افزایش امار طلاق اثرات مخرب در جامعه بر جای می گذارد .

بر طبق قانون مدنی و در کشور ما طلاق به سه روش انجام می شود : طلاق از طرف زن و طلاق از طرف مرد و همچنین طلاق توافقی که همانطور که از عنوان آن مشخص است طلاق از طرف زن طلاقی است که زوجه به دلیل نقض یکی از شروط ضمن عقد یا به دلایل موجه قانون دادخواست طلاق می دهد و در طلاق توافقی طرفین با توافق از یکدیگر جدا می شوند .

همچنین در طلاق از طرف مرد ، زوج تقاضای طلاق می دهد تقاضای طلاق از طرف مرد مانند قانون مدنی سابق نیست که مرد به راحتی بتواند تقاضای طلاق بدهد بلکه در قانون جدید مرد در صورت وجود شرایط مقرر قانونی می تواند طلاق بگیرد بر این اساس زوج بعد از مراجعه به داوری و صدور حکم داوری ، طرفین باید حکم داوری را به دادگاه ارائه کنند و دادگاه خود به بررسی مجدد موضوع خواهد پرداخت و در صورتی که سازش میان زن و مرد  را ناممکن دانست ، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید .

دفتر ازدواج و طلاق نیز تنها پس از دریافت گواهی عدم سازش است که اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن خواهد نمود و قبل از مراجعه به دادگاه و طی کردن پروسه طلاق لازم است زوج دادخواست طلاق را تنظیم نماید به همین دلیل در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست طلاق از طرف زوج ( شوهر ) و تنظیم و نوشتن دادخواست دادخواست طلاق از طرف مرد می پردازیم .

نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین
نمونه فرم دادخواست طلاق از طرف زوج ( شوهر ) برای ارائه به دادگاه نخستین در ذیل قرار داده ایم :

تنظیم و نوشتن دادخواست دادخواست طلاق از طرف مرد
نحوه نوشتن و تنظیم نمونه دادخواست طلاق از طرف زوج ( شوهر ) به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید .

خواهان : …… مشخصات زوج ( شوهر )

خوانده : ………. مشخصات زوجه ( زن )

وکیل یا نماینده قانونی : …….. ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

خواسته یا موضوع و بهای آن : تقاضای طلاق ( صدور گواهی عدم امکان سازش )

دلایل و منضمات دادخواست  : 1 – فتوکپی مصدق عقدنامه
شرح دادخواست :
سلام با احترام به استحضار می رساند :
با توجه به عقد نامه پیوستی اینجانب …… ( خواهان ) و زوجه خانم …… به تاریخ …….. با عقد دائم ازدواج نموده ایم . مدت ……. سال / ماه از زندگی مشترک می گذرد . حاصل زندگی …. فرزند ….. ساله می باشد ( هیچ فرزندی نداریم .) حال توجها به اختلاف و ناراحتی های پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و سوء رفتار نامبرده به استناد ماده 1133 قانون قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نامبرده را دارم .
شرایط : تقاضای صدور حکم به حضانت اینجانب …. برای فرزندم را دارم . از لحاظ مالی معسر بوده و تقاضای تقسیط مهریه زوجه ام را دارم . ( مهریه را یکجا پرداخت می کنم ) اجرت المثل کاری همسرم را تا روز طلاق با تعیین مبلغ از طرف دادگاه به صورت یکجا می پردازم .