نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع

نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع دانلود فایل pdf رايگان نمونه برگ فرم خام word جديد متن لایحه درخواست دادگاه نخستین حقوقی خانواده اظهارنامه وکيل بندرعباس

دادخواست چیست ؟ نحوه تنظیم و انواع دادخواست
نحوه تنظیم و انواع دادخواست

نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع

مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
خواهان
مشخصات و آدرس خواهان
خوانده
مشخصات و آدرس خوانده
وکیل یا نماینده قانونی
مشخصات وکیل یل نماینده قانونی ( درصورت وجود )
تعیین خواسته و بهای آن
تقاضای تقسیم مال مشاعی
دلایل و منضمات
1- فتوکپی مصدق شناسنامه 2- فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه 3- عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان . . . .

با سلام

احتراما به استحضار می رساند به موجب سند رسمی شماره . . . . یا ( قرارداد عادی ) که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم می گردد اینجانب ملکی با مشخصات مرقوم را به صورت مشاع ، با خوانده ، شریک می باشم .

نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای اینجانب مقدور نمی باشدو اینجانب تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارم ، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد ، یا فروش مال مشاع ، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ، مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

مطلب پیشنهادی ⬅  نمونه متن شکایت و شکوائیه تصرف عدوانی توسط سرایدار