نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری

 

نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری دانلود pdf رایگان نمونه word جدید متن شکایتنامه دادسرا جرم کیفری حکم مجازات دادگاه وکیل دادگستری بندرعباس

دانلود نمونه متن شکایت و شکوائیه pff word
دانلود نمونه متن شکایت و شکوائیه

نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری

به نام خدا

اینجانب : ……………………… فرزند آقای ……………. و شماره ملی ………………… دارای شناسنامه به شماره : ……………. صادره از : ……………… متولد : …………. ساکن : ………………………………… به عنوان شاکی ، مدعی خصوصی و متضرر از جرم در پرونده شماره ……………. مطروحه در دادگاه کیفری ……….. شعبــــه ………….. (نام شهرستان) علیه خانم / آقای : ……………………… به موجب این سند رسمی اقرار می نمایم که با بررسی های به عمل آمده مقصر اصلی در آن پرونده مدعی علیه مرقوم نبوده وانگهی به دلیل این که از اشتباهات خود اظهار ندامت نموده فلذا اعلام گذشت می نمایم و ……..

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  نمونه دادخواست الزام به تمکین زوجه