نحوه نوشتن و تنظیم نمونه دادخواست مطالبه سفته

نمونه دادخواست مطالبه سفته نحوه نوشتن پر كردن سفته قیمت سفته ۹۹ قیمت سفته در سال 99 طریقه جدید – وکیل بندرعباس سفته ضمانت کارمحل پرداخت سفته عندالمطالبه

نحوه نوشتن سفته جدید ۹۹
سفته چیست و نحوه صدور آن چگونه است؟

 

نحوه نوشتن و تنظیم نمونه دادخواست مطالبه سفته

 

یکی از اسناد تجاری پرکاربرد در معاملات در جامعه ما سفته است که سند تجاری و مشخصات اسناد تجاری در قانون تجارت بیان شده است به طوری که اگر شکل سند به همان ترتیبی نباشد که در قانون ذکر شده است و اگر این شرایط رعایت نشود سند از شکل تجاری خارج و تبدیل به یک سند عادی می شود که یکی از این اسناد تجاری که قانونگذار در قانون تجارت بیان کرده است سفته می باشد . سفته سندی است که برای شخص صادر کننده آن تعهد آور است یعنی صادر کننده آن متعهد می شود  که در تاریخ مشخص وجه درج شده در سفته را پرداخت کند . وجه سفته به کسی پرداخت می شود که سفته در وجه او صادر شده است . اگر سفته بدون نام یا در وجه حامل باشد هر کسی که سفته در دست او باشد می تواند در تاریخ سررسید وجه سفته را مطالبه کند . بنابراین سفته یک سند تعهد به پرداخت است . مواردی که در نوشتن سفته باید رعایت شود عبارتند از : نوشتن مبلغ معین ، نوشتن تاریخ صدور سفته ، نوشتن نام گیرنده ، تاریخ پرداخت سفته ، درج امضا یا مهر صادر کننده . اگر سفته در تاریخ معین پرداخت نشود و یا به هر صورت دیگر شکایتی از سفته بشود هم می توان حسب مورد شکایت کیفری کرد و هم می توان حسب مورد شکایت حقوقی کرد که در صورتی که فردی بخواهد از طریق حقوقی اقدام قضایی بکند باید دادخواست مطالبه سفته را تنظیم و به دادگاه ارائه نماید تا دادگاه با بررسی دادخواست و سایر مدارک رای مقتضی را صادر نماید . به همین دلیل در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست مطالبه سفته و نحوه تنظیم دادخواست مطالبه سفته می پردازیم .

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  نکات حقوقی درباره سفته

نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین :
نمونه فرم دادخواست مطالبه سفته برای ارائه به دادگاه نخستین در ذیل قرار داده ایم :

نحوه نوشتن و تنظیم نمونه دادخواست مطالبه سفته واخواست شده و صدور قرار تامین خواسته به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید .

خواهان : …… ( مشخصات خواهان )

خوانده : ………. ( مشخصات خوانده)

وکیل یا نماینده قانونی : …….. ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

خواسته یا موضوع و بهای آن : ( مطالبه مبلغ . . . ریال بابت وجه . . . فقره سفته به انضمام کلیه خسارات وارده قانونی اعم از هزینه دادرسی ، واخواست و غیره و بدوا صدور فوری قرار تامین )

دلایل و منضمات دادخواست : 1 –  فتوکپی مصدق  سفته ها 2 – فتوکپی مصدق واخواست نامه ها

شرح دادخواست :
سلام با احترام به استحضار می رساند : به موجب . . . فقره سفته واخواست شده که فتوکپی مصدق آن ها به پیوست تقدیم است ، خوانده دعوی یعنی متعهد سفته های مزبور به شماره های خزانه داری کل . . و . . . جمعا به مبلغ . . . .ریال در وجه اینجانب خواهان در سر رسید معین همگی به تاریخ . . . پرداخت ننموده که به علت عدم تادیه سفته های مذکور واخواست گردیده است . لذا با تقدیم این دادخواست و ضمائم آن تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی واخواست و غیره را دارم . ضمنا نظر به اینکه خوانده ممکن است در فاصله رسیدگی و صدور حکم نقل و انتقالاتی در اموال خود بدهد و از این طریق موجب تضرر اینجانب  را فراهم سازد ، لذا در بدو امر تقاضای صدور قرار تامین خواسته از اموال و دارائی خوانده را نیز دارم .
به عنوان مثال : اگر فردی نزد کارفرمای خود سفته ای بابت ضمانت در حسن انجام کار داشته باشد و تحت شرایطی مجبور به ترک کار شود به طوری که موجب ضرر به کارفرما خود نیز نشود اما کارفرما سفته را به وی باز نگرداند و قصد به اجرا گذاشتن آن را داشته بااشد فرد می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی فرم دادخواست را تهیه کند و بعد از تنظیم و نگارش دادخواست مطالبه سفته و صدور قرار تامین خواسته درخواست خود را در همین دفتر به ثبت برساند ، این دادخواست پس ارسال به دادگاه و بعد از بررسی پرونده قاضی رای مقتضی را صادر خواهد کرد .

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  نحوه نوشتن سفته و مبلغ سفته جدید ۹۹