میزان دقیق مهریه چقدر است و روش تعیین میزان دقیق مهریه

میزان دقیق مهریه چقدر است و روش تعیین میزان دقیق مهریه

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

برای تعیین میزان دقیق مهریه نمی توان عدد و مبلغ مشخصی تعیین کرد و هرچیزی که شرعا و عرفا و قانونا مالیت داشته باشد را میتوان به عنوان مهریه تعیین کرد و بذای میزان آن نیز محدودیتی وجود ندارد. در هنگام انعقاد عقد نکاح، زوج، مال معین یا چیزی که قائم‌ مقام مال باشد را بر ذمه خود قرار می‌ دهد که اگر مهریه عندالمطالبه باشد به محض مطالبه زوجه، مرد مکلف است بپردازد و درصورت عندالاستطاعه بودن مهریه اگر مرد توانایی پرداخت آن را داشته باشد زن می تواند مهریه را مطالبه کند و مرد موظف است بپردازد. مهریه را می توان مال یا فعل قرارداد. طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ‌ها بشود، معلوم بوده و ویژگی‌ های ذیل را داشته باشد:

  1.  دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد؛
  2.  قابل تملک و نقل و انتقال باشد؛
  3.  مشخص و معلوم باشد؛
  4.  معین و تصریح شده باشد؛
  5. دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد؛
  6. شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد.

چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت می شود مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری توافق کرده باشند. مهریه را طرفین با توافق همدیگر تعیین می کنند و این گونه نیست که قانون تعیین کند مگر اینکه مهریه تعیین نشده باشد و به زن مهرالمثل یا مهرالمتعه تعلق گیرد که باز میزان دقیق آن ثابت نیست و مهرالمثل باتوجه به شرایط زن و امثال و اقران او تعیین می شود و مهرالمتعه با توجه به میزان درآمد مرد تعیین می شود.

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد

 

منظور از مهریه ۱۱۰ سکه چیست؟

طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده؛ «هر گاه مهریه در زمان عقد تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است، چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت (توانایی مالی) زوج ملاک پرداخت است.»

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید مصوب ۱۳۹۴ مقرر داشته: مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

تبصره ـ در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.