مجازات جرم تهدید چیست؟

وکیل بندرعباس -مجازات تهدید لفظی مدارک برای اثبات تهدید به آبروریزی مزاحمت تلفنی و نمونه شکواییه توهین از طریق پیامک تهدید به مرگ چگونگی اثبات تهدید

مجازات جرم تهدید چیست؟

مجازات جرم تهدید

تهدید یعنی اینکه یک نفر ، دیگری را به اینکه نسبت به او یک عمل بد و نامشروع انجام دهد ، بترساند . این عمل بد و نامشروع می تواند ترساندن از به قتل رساندن ، آسیب جسمی زدن ، بردن آبرو و مواردی از این دست که باعث می شود طرف مقابل بترسد و دچار رعب و وحشت شود ، خواهد بود .

قانون گذار نسبت به این جرم و تاثیر آن بر جامعه واکنش نشان داده است و به همین مناسبت ، برای مرتکب جرم تهدید ، مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است . به همین مناسبت ، در این مقاله به بررسی مجازات جرم تهدید بر اساس قانون مجازات اسلامی پرداخته و سپس مجازات تهدید همراه با اجبار را توضیح خواهیم داد .

” مجازات تهدید شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال است “

مجازات جرم تهدید
در صورتی که تمام شرایط تحقق جرم تهدید به وقوع بپیوندد و جرم تهدید شکل بگیرد ، به گونه ای که قابلیت اثبات داشته باشد ، قانون گذار مجازات را بر چنین عملی بار خواهد کرد که مجازات جرم تهدید در ماده 669 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . طبق این ماده :

” هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد ” .
بنا بر این ماده ، مجازات جرم تهدید یا از 1 تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و یا دو ماه تا دو سال حبس . ” یا ” در این ماده یعنی یکی از این دو مجازات اعمال خواهد شد که قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شخصیت مجرم ، یکی از این مجازات ها را برای جرم تهدید در نظر خواهد گرفت .

مطلب پیشنهادی ⬅  مجازات فحاشی چیست؟

مجازات تهدید همراه با اجبار
تا اینجا دانستیم که مجازات تهدید چیست ؛ حال اگر کسی با جبر ، قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سندی و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد ، به حبس از سه ماه تا دو سال و یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
این موضوع حکم ماده 668 قانون مجازات اسلامی است که جرم تهدید به گرفتن سند یا امضا آن به زور و اجبار را به طور جداگانه مد نظر قرار داده است . مجازات این جرم با مجازات جرم تهدید تنها در یک ماه حبسِ بیشتر تفاوت دارد ، و گرنه هر دو در یک درجه مجازات تعزیری قرار دارند .