طلاق توافقی + شرایط + زمان + هزینه

طلاق توافقی + شرایط + زمان + هزینهطلاق توافقی + شرایط + زمان + هزینه

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس

در طلاق توافقی تشریفات کمتری نسبت به سایر طلاق ها وجود دارد. در صورتی که زوجین با توجه به شرایط خود و وضعیت زندگی مشترکشان به این نتیجه برسند که به زندگی با یکدیگر ادامه نداده و برای اجرای طلاق اقدام نمایند.

شرایط طلاق توافقی

بایستی این موضوع نظر خود قرار دهند که با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده، انجام مشاوره پیش از طلاق توافقی و وجود حکم قطعی دادگاه برای جاری ساختن صیغه طلاق توافقی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ضرورت یافته است.

همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولاً زن و شوهر پس از توافق در مسائل مربوط به زوجیت و زندگی مشترک خود از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند و نحوۀ ملاقات و تعیین زمان و مکان آن به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) را تنظیم و به دادگاه تسلیم می نماید. بنابراین صرف توافق طرفین برای طلاق جهت به جریان افتادن پرونده، کافی نبوده و بایستی لزوماً به دادگاه مراجعه نمایند.

شرایط طلاق توافقی بدون مشاوره

شرایط طلاق توافقی در بندرعباس بدین نحو است که زن و شوهر ابتدا با یکدیگر در خصوص اقدام برای طلاق به توافق رسیده و با تنظیم یک صورتجلسه و مکتوب کردن توافقات خود، جهت جلوگیری از مشکلات و سوء تفاهمات احتمالی در طول فرایند رسیدگی و جلوگیری از خلف وعده ی احتمالی در اجرای توافقات به نظرات واحد و مشترکی گردن می نهند. در این راستا در صورتی که زوجین نخواهند هیچ کدامشان در مراحل طلاق شرکت داشته باشند، می توانند هر دو وکیل بگیرند.

انجام مشاوره از شرایط ضروری طلاق توافقی است، در طلاق توافقی بدون انجام مرحله مشاوره، طلاق ثبت نمی‌شود.

بنابراین با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ تمام کسانی که قصد دارند برای طلاق توافقی اقدام کنند، بایستی به مرکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند و هدف این مرکز ایجاد صلح و سازش بین زوجین و حتی الامکان کاهش میزان طلاق می باشد.

طلاق توافقی در تهران

پس از انجام مرحله مشاوره در صورتی که بین زوجین صلح و سازش انجام نگرفت و مرکز مشاوره نظر کارشناسی خود را به دادگاه ابراز داشت دادگاه با توجه به نظرات مرکز مشاوره و مشروح توافقات زوجین، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید و این گواهی یک اعتبار موقت دارد، از این رو هرگاه زوج در مهلت مقرر با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه کند اما زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر ابتدا به زوجین اخطار می کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شود، در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و مراتب به اطلاع وی رسانیده می‌شود، اما در صورت عدم حضور زوج امکان ثبت صیغه طلاق وجود ندارد، مگر اینکه زوجه به موجب سند رسمی یا اعلام دادگاه صادرکننده رأی، وکالت بلاعزل داشته باشد که در این صورت عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق نمی گردد.

شرایط طلاق توافقی با مشاوره

از آنجایی که این طلاق اساساً با توافق طرفین صورت می‌پذیرد به لحاظ قانونی حاضر شدن در محضر برای اجرای صیغه طلاق نیز بایستی با توافق طرفین همراه باشد؛ بدین معنی که طرفین  الزام حاضر شدن در محضر را نیز جزئی از تعهدات خود در دادخواست ذکر کنند که این موضوع در حکم دادگاه نیز قید شود.

گواهی عدم امکان سازش ۶ ماه اعتبار دارد، به عبارت دیگر اعتبار این گواهی دارای دو مهلت سه ماه است:۱-سه ماه فرصت جهت تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه پس از ابلاغ رأی قطعی. ۲-  سه ماه فرصت جهت حضور برای اجرای صیغه طلاق از تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه.

توافقات زوجین در خصوص طلاق میتواند در حضور دادگاه یا در محضر وکیل و یا در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد. دفاتر ازدواج و طلاق بدون حکم دادگاه گواهی عدم امکان سازش نمی توانند صیغه طلاق را جاری کنند و از اینرو زوجین برای انجام طلاق توافقی بایستی ابتدا به دادگاه مراجعه کنند و این امکان وجود ندارد برای ثبت طلاق توافقی و اجرای صیغه طلاق ابتدا به ساکن به دفترخانه طلاق و ازدواج مراجعه نمود.

نکته ای که بایستی با اشاره کرد اینست که در رأی دادگاه در خصوص گواهی عدم امکان سازش، ابتدا دادگاه رابطه زوجیت را احراز می‌کند و مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. بنابراین با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای طلاق و وقوع طلاق منوط به احراز رابطه زوجیت بین طرفین عقد ازدواج متقاضی طلاق است از همین ‌رو دادگاه بایستی ابتدا محرز نماید که رابطۀ زوجیت بین زن و مرد وجود دارد به همین خاطر بایستی مدارک لازم از جمله عقدنامه یا کپی مصدق آن و شناسنامه و کارت ملی به انضمام دادخواست یا در جلسه دادگاه ارائه شود.

طلاق توافقی

زوجین برای پیشبرد سریعتر فرایند طلاق توافقی در کوتاه ترین، بایستی بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب نمایند، یا اینکه در ضمن توافقات خود به این موضوع اشاره کنند؛ اما اگر در رای صادرۀ طلاق توافقی، زوجین حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی خود را سلب نکرده و این حق پابرجا باشد هر یک از طرفین می توانند به گواهی صادره اعتراض نموده و از ادامه کار انصراف دهند و با این کار پرونده مختومه و غیرقابل اجرا می‌شود؛ چرا که اثر توافق تا زمانی است که توافق زوجین همچنان مطرح باشد. در این میان عده ای فرض خود را بر قطعی بودن رای گذاشته و معتقدند که چنانچه زوجه از اجرای صیغه طلاق و ادامه فرآیند طلاق منصرف شود با توجه به اینکه اجرای طلاق حق شرعی و قانونی مرد است این حکم به صورت یکطرفه نیز قابل اجرا می باشد؛ بدین معنا که با انصراف زن، زوج میتواند صیغه طلاق را اجرا کند حتی اگر زن در دفترخانه طلاق حضور نیابد. فلذا در صورت اخطار به زوحه و احضار او، در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت، مراتب را به اطلاع وی میرسد. نکته آخر اینکه اگر زن به هنگام توافق در زمان طلاق و تنظیم صورتجلسه مالی را به مرد بخشیده باشد و از این رو طلاق از نوع خلع یا مبارات شود، در ایام عده میتواند به آنچه بخشیده رجوع کند و تمام حقوق مالی خود را نیز مطالبه کند که در این صورت اگر مرد با این موضوع موافقت کند می تواند به زن رجوع کرده و به زندگی مجدد با همان شرایط قبلی نگاه بازگردند.

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  طلاق قضایی و موارد آن در قانون

مراحل طلاق توافقی

در طلاق توافقی زن و شوهر برای جدا شدن از یکدیگر و حل و فصل تمامی وابستگی های مالی و مسائل مربوط به فرزندان مشترک، توافق بر رجوع به دادگاه خانواده کرده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش مقدمه انجام یک طلاق خلع و مبارات را فراهم می کنند.

مراحل طلاق توافقی در تهران عبارت است از:

  • توافقات مقدماتی
  • گواهی عدم امکان سازش
  • در نهایت اجرای صیغه طلاق.

توافق مقدماتی: مفاد توافق زوجین حاکی از اجبار به عدم سازش است تا عقد صلح واقع شود و با انصراف یک طرف عدم سازش از بین‌ میرود. عده ای بر این عقیده اند که اگر هدف زوج از برهم زدن این قرارداد قصد اضرار باشد حق فسخ قرارداد نیز وجود ندارد و گرنه رعایت اصل استحکام خانواده ایجاب می کند، امکان الزام زوج برای طلاق توافقی ممکن نباشد. بر اساس مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی خلع و مبارات نوعی طلاق توافقی است، اما اگر زن و شوهر از یکدیگر کراهت نداشته باشند چنانچه اصل طلاق که از حقوق مرد است.

در مقابل بذل مالی به مصالحه و یا به عنوان شرط ضمن عقد، الزامی یا ایقاعی ایجاد نماید این امر از فروع آن عقد تلقی و لازم الاتباع خواهد بود. برخی دیگر معتقدند در فقه امامیه و قانون مدنی طلاق با توافق پیش بینی نشده؛ زیرا طلاق ناشی از اراده مرد است و حق اختیار اوست و رضایت یا عدم رضایت زوجه تاثیری در آن ندارد و نه در فقه و نه در قانون طلاق با توافق متصور نیست. عده دیگری از حقوقدانان معتقدند مقصود از طلاق با توافق در حقوق ما همان طلاق خلع و مبارات است، این طلاق‌ها خود نوعی طلاق توافقی محسوب می شوند چون توافق مبنا و انگیزه آن بوده است.

طلاق توافقی

در این میان این گونه به نظر می رسد که مشهور فقها توافق در طلاق و طلاق به عوض را نپذیرفته و معتقدند چنانچه طلاق فاقد عنصر کراهت زوج باشد عوض تملیک نشده و طلاق رجعی استف اما مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدند توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچگاه در ماهیت عملی طلاق دخالت ندارد و نباید چنین پنداشت که طلاق به توافق در زمره عقود است. در نتیجه اینکه هنوز حقوقدانان در خصوص تشخیص ماهیت حقوقی توافق قبل از طلاق به یک نظر واحد و قطعی دست نیافته اند. علی ای حال زوجین میتوانند در راستای انجام طلاق توافقی، تمامی توافقات خود راجع به حقوق و تعهدات مالی و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت و نحوۀ ملاقات در دادخواست واحدی که در دفتر خدمات قضایی ثبت می کنند و یا به دادگاه خانواده ارائه میدهند، قید بنمایند.

در صورتی که زوجین تمایل داشته باشند پروسه و تشریفات قضایی طلاق توافقی بدون نیاز به حضورشان و در مدت زمان کمتری انجام بگیرد میتوانند به یک وکیل مجرب و توانا در مسائل حقوق خانواده مراجعه کرده و به وی در این خصوص وکالت دهند که در این صورت مشروح توافقات خود را در به وکیل ارائه کرده و منتظر اجرا و ثبت طلاق میمانند.

گواهی عدم امکان سازش:

واضح است که این گواهی نمی تواند رأی دادگاه به حساب بیاید؛ چرا که هیچ یک از ویژگی های لازم برای تعریف رأی مانند قدرت اجرایی، فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده در آن وجود ندارد. از طرف دیگر این گواهی قابل اجرا نیست و چنانچه پس از گذشت سه ماه طرفین برای اجرای صیغه طلاق به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه نکنند از اعتبار افتاده و بلااثر می شود.

اجرای صیغه طلاق:

این امر آخرین مرحله توافق زوجین است، همانطور که قبلاً گفتیم حقوقدانان معتقدند توافق در طلاق در ماهیت آن که یک ایقاع تشریفاتی است خللی وارد نمی سازد، اما اثر تمامی اقدامات انجام شده؛ از جمله قرارداد مقدماتی، مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و البته هدف همه آنها همین ایقاع تشریفاتی است.

پیشنهادی میشود این مطلب را نیز مشاهده نمایید ⬅  وکیل طلاق توافقی و مشاوره حقوقی در بندرعباس

طلاق توافقی بدون مشاوره

عقد ازدواج بعد از منعقد شدن همانطور که در قانون تصویب شده است به دلایلی ممکن است منحل شود از جمله آنها طلاق می‌باشد و نوعی از آن که طلاق توافقی می باشد که بر اساس توافق و و راضی بودن یکدیگر صورت می گیرد.

طبق حقوق خانواده مصوب ۱۳۹۱ انجام مشاوره اجباری شد اما رویه دادگاه های خانواده یکسان نیست در بعضی شهرها زوجین و یا وکلای آنها به واحد مشاوره بهزیستی آن شهر ارجاع داده می‌شود.

اما در تمام مجتمع های قضایی خانواده تهران واحدهای مشاوره مستقر در همان مجتمع شده است و با معرفی شعبه رسیدگی کننده به طلاق توافقی زوجین یا وکلای آنان به واحد مشاوره مراجعه می‌کنند اما روی شعبه های دادگاه خانواده یکسان نیست با توضیحی که بعضی از شعب حضورزوجین برای مشاوره را  الزامی می دهند.

بعضی از حضور یکی از زوجین را  برای مشاوره ضروری می‌داند و در نهایت بعضی  دادگاه خانواده هم انجام مشاوره بدون حضورزوجین و یا وکیل را امکان پذیر می دانند  آنچه وکیل خانواده باید توجه کند این که در وکالتنامه امضای موکل خود در  خصوص شرکت درجلسات مشاوره دادگاه است تا بهانه‌ای دست مرجع رسیدگی کننده نباشد که وکیل اختیار از موکلش شرکت در جلسه مشاوره ندهد به هرحال رویه و سلیقه دادگاه متفاوت اس.

با عنایت بر اینکه بعضی زوجین حتی حاضرنیستند  برای لحظه ای در دادگاه برای مشاوره حضور یابند آنکه از شرایط طرفین می شود استنباط کرد این است که شرکت کلاس مشاوره ممکن است و توهمات و موارد مشکوک در زندگی مشترک را از بین ببرد و زوجین را به واقعیت‌های مواجه سازد و ابعاد حمایتی بر فرد اعمال نماید و تصمیم زود هنگام منصرف سازد و به سوی  زندگی جدید سوق دهد چه بسا در بحث طلاق بدون مشاوره راهکارهای مناسب زندگی مشترک نادیده گرفته شود و بدون توجه به آن راه اشتباه جبران ناپذیری از زوجین برگزینند مگر این که برای دادگاه و خود زوج محرز شود در کنار هم بودن جز ضرر وخسران از آن پیامدی نخواهد داشت و حتی کلاس‌های مشاوره مفید واقع نخواهد شد، بدون مشاوره دادگاه مبادرت به طلاق خواهد کرد.

حقوق زن در طلاق توافقی

در مقوله طلاق قانونگذار انواع آن را در قانون مدنی به شرط و تفسیر آن پرداخته ازجمله طلاق خلع و رجعی باین می باش،  ولی امروزه راه ساده‌تر و سریع‌تر به این موضوع طلاق توافقی توسط وکیل دادگستری مطرح شده که زوجین این نوع طلاق را منطقی تر می دانند.

اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود چراکه باید آسیب‌ شناسی نمود امروز مبنی بر اینکه در هر جا این طلاق بار مثبت به دنبال دارد یا خیر؟

گاهی زوجین بر اساس احساسات و بدون آینده نگری طلاق توافقی را برمی‌گزیند که ممکن است بعد از آن احساس ندامت و پشیمانی کند، که دیگر زندگی آن احساس و هیجان را نخواهد داشت. از این سو دادگاه قبل از ورود ان را به مشاور ارجاع میدهد تا شاید از تصمیم عجولانه خود صرف نظر نمایند و یا گاهی صلاح را در این می‌داند که جدایی زوجین برای طرفین نه تنها دارای ایراد نیست بلکه دارای منفعت پیشگیری از جرم خواهد بود حقوق و تکالیف زوجین در  بحث مالی که همان مهریه اجرت المثل و نفقه می باشد.

طلاق توافقی

همانطور که از اسمش بر می آید بر مبنای توافق می باشد و طرفین نسبت به پرداخت آن به توافق رسیده‌اند که ممکن است توجه به حضور مبلغی پرداخت نماید و یا به عکس ها ممکن است زوجه مبلغی را به زوج بخشیده باشد و یا بالعکس  همچنین ممکن است مهریه مال منقول یا غیرمنقول باشد در باب نگهداری و حضانت فرزند هم بر اساس توافق خواهد بود.

گرچه قانونگذار سن ۷ سالگی را برای دختر و پسر تعیین نموده است و در توافقی برخلاف آن می‌تواند تصمیم بگیرد و در صورت نگهداری طفل نزد هر یک دیگری موظف به حق ملاقات برای همسر خواهد بود و در صورت استنکاف زوجه ازقبول حضانت  زوج موظف به نگهداری طفل  می باشد و حتی در بحث خروج از کشور باید با اذن دادگاه و رضایت زوج ویا زوجه باشد  و می‌تواند تمام  مهریه خود آن را ببخشد و یا مقداری از آن را مطالبه کرده و بقیه را ابرا نماید و این نوع طلاق به مانند طلاق رجعی امکان برگشت به زندگی دارد و حتی در این نوع طلاق امکان اینکه زن باردار باشد وجود دارد  ولی در این مورد توافق رسیدند مدارک مورد نیاز برای طلاق توافقی و رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی و ثبت ان دفاتر طلاق نیاز به مدارکی است که زوجین ملزم به داشتن آن هستند که عبارتند از عقدنامه شناسنامه کارت ملی در صورت داشتن وکیل طلاق توافقی در تهران در وکالتنامه  اجازه صلاحیت در صلاحیت دادگاه خانواده میباشد.

وکیل و مشاور حقوقی در بندرعباس