طلاق بائن چیست و چه مواردی را شامل میشود؟

طلاق بائن چیست؟

وکیل

بائن در لغت به معنای جداشونده است.
دلیل نامگذاری این نوع از طلاق، تحت عنوان طلاق بائن نیز همین مورد است که در طلاق بائن، پس از جاری شدن صیغه طلاق، زن به مرد محرم نبوده و میبایست در مدت عده در منزل دیگری سکونت داشته باشد.
طلاق بائن طلاقی است که در آن، مرد یا همان زوج پیشین، در مدت عده، حق رجوع به زن یا همان زوجه پیشین را ندارد.

نکته: حق رجوع که حق بازگشت مرد به زن خویش است در طلاق رجعی موجود است.

عده نگهداشتن یا سه طهر عده طلاق نگاهداری کردن

عده نگهداشتن یا سه طهر عده طلاق نگاهداری کردن، به معنای آن است که زن به مدت ٣ بار عادت ماهیانه دیدن (که معمولا مدت ٣ ماهه نیز دارد) میبایست پس از طلاق، از ازدواج مجدد خودداری نماید. البته این امر دارای استثنا نیز میباشد. به دیگر سخن، در طلاق بائن مرد در مدت عده زن، حق رجوع به وی را ندارد و چنانچه که بخواهد با زنش زندگی کند و یا با او آمیزش جنسی داشته باشد و رابطه زناشویی برقرار نماید، میبایست عقد نکاح با زن ببندد و مجددا او را عقد نماید. طلاق بائن طلاقی است که مرد میبایست برای زندگی دوباره با زن سابق خود، ولو در مدت عده، مجددا او را به عقد خویش دراورده و صیغه نکاح جاری نماید. مورد مذکور در طلاق رجعی به خلاف طلاق بائن است.

 

 

موارد طلاق بائن چیست؟

  • طلاق بائن چه زمانی رخ میدهد؟
  • طلاق بائن در چه مواردی جاری است؟
  • طلاق بائن در قانون مدنی چگونه است؟

وکیل طلاق بائن بدوا ماده قانونی مربوطه را بیان و سپس به تبیین و توضیح موارد طلاق بائن میپردازد.

ماده ١١۴۵ قانون مدنی اشعار میدارد:

در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
۲) طلاق یائسه
۳) طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد
۴) سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید

طلاق بائن طلاق قبل از نزدیکی

طلاق بائن است اگر مردی پیش از آنکه با زن خویش همبستر شود، وی را طلاق دهد.
به دلیل اینکه نزدیکی و رابطه زناشویی برقرار نشده است و مرد اقدام به طلاق همسر خویش مینماید لذا طلاقی که صورت میگیرد از نوع طلاق بائن است.
وکیل طلاق به عبارت دیگر میگوید اگر مردی پس از برقراری رابطه زناشویی، زن خود را طلاق دهد، علی الاصول نوع طلاق، رجعی خواهد بود.

طلاق زن یائسه از چه نوعی است؟

وفق ماده ١١۴۵ قانون مدنی، اگر مردی زن خود را درحالیکه یائسه است طلاق دهد، نوع آن، طلاق بائن خواهد بود و مرد حق رجوع ندارد.
وکیل طلاق مشروحا ادامه میدهد: در پاسخ به پرسش هایی از قبیل: یائسگی چیست و زن یائسه به چه معناست بیان میدارد: زن یائسه زنی است که عادت ماهیانه نمیبیند و قوه بارداری خویش را از دست داده است. یائسگی معمولا در سن پنجاه سالگی به بالا رخ میدهد. که مورد مذکور یکی از موارد و مصادیق قانونی در موارد طلاق بائن میباشد.

طلاق بائن به دلیل خلع و مبارات

طلاق بائن در حالت خلع، وضعیت و حالتی است که زن به موجب کراهتی که به مرد دارد در ازای پرداخت بها و مبلغی و یا هر عوضی که مورد توافق طرفین و خواست مرد باشد از طرف زن به مرد پرداخت میشود.

طلاق بائن در حالت مبارات، آن زمان است که طرفین از یکدیگر بیزاری جسته و کراهت آنان، طرفینی بوده و هریک از زوجین از دیگری متنفر است.
وکیل طلاق می افزاید: طلاقی که به موجب خلع و یا مبارات صورت میپذیرد از مصادیق طلاق بائن است. فلسفه بائن بودن این طلاق با کراهت و بیزاری طرفین سازگار است.

نکته: اگر در طلاق بائن از نوع خلع، برای مرد حق رجوع گذاشته شود، انجام طلاق خلع بی فایده و عبس میگردد.

طلاق بائن بعد از سه طلاق

وکیل طلاق در جهت توضیح بند ۴ ماده ١١۴۵ مختصرا بیان میدارد:
اگر مردی زن خود را طلاق دهد و طلاق وی از نوع طلاق رجعی باشد و در مدت عده به زنش رجوع نماید ولیکن پس از رجوع، مجددا برای بار دوم، زن خود را طلاق دهد، و بازهم در مدت عده طلاق رجعی، به زنش رجوع نماید و اینبار نیز اقدام به طلاق دادن زن خود نماید، نوع آن، طلاق بائن خواهد بود و به مرد، اجازه رجوع در مدت عده داده نمیشود. لذا میبایست پس از وقوع طلاق بائن، همسر خود را به عقد نکاح خویش درآورد.

وکیل طلاق بائن می افزاید: حکم مذکور در بالا در موردی که مرد حتی پس از پایان عده در طلاق رجعی، زن را به عقد نکاح خود در می آورد و با وی عقد نکاح جدید میبندد نیز جاریست و چنانچه سه مرتبه متوالی پس از طلاق رجعی، زوجه را عقد نماید، طلاقی که پس از آن رخ میدهد، از نوع طلاق بائن خواهد بود.

آیا طلاق توافقی از نوع طلاق بائن است؟

در طلاق توافقی یا همان طلاقی که زن در آن وکالت طلاق از شوهرش دارد، نوع آن، طلاق بائن است.
دلیل این امر آن است که زن به موجب وکالت در طلاقی که دارد و یا به موجب اثبات عسر و حرج خویش در دادگاه، حکم طلاق خود از شوهرش را میگیرد و دیگر خواستار ادامه زندگی مشترک با وی نمیباشد و به تعبیر وکیل طلاق در دعاوی خانواده، بعضا اخذ حکم طلاق به درخواست زوجه با مشقت و رنج فراوان و باز اثباتی سنگینی همراه است، لذا اگر مرد بتواند در مدت عده به زوجه رجوع نماید، کلیه اعمال حقوقی صورت گرفته بی فایده گردیده و مرد خط بطلانی بر حکم دادگاه که زن به سختی گرفته است میکشد. طلاق بائن از آن جهت است که اعمال حقوقی صورت گرفته، بلا اثر و بیهوده نگردد.

 

 

وکیل

مطلب پیشنهادی ⬅  طلاق توافقی + شرایط + زمان + هزینه